Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Ny forskning

I en ny rapport från K2 har mål och åtgärder för minskad biltrafik i svenska kommuner studerats. Resultaten visar att kommunernas arbete för minskad biltrafik mycket tydligt fokuserar på de centrala delarna av kommunernas centralorter. Det är tydligt att det är bilens negativa effekter på stadsutvecklingen som är det viktigaste skälet till att minska andelen biltrafik.

Ny forskning

Hur fungerar de informella samverkansarenorna jämfört med de mer formella, när det gäller exempelvis lärande? Utifrån två svenska samverkanssatsningar om kollektivtrafik menar K2-forskare att lärandet varit högre på individnivå än på organisationsnivå. Deltagarnas engagemang visar sig också vara både en tillgång och en utmaning.

Övrigt

Med mindre K2-projekt avses i första hand forskningsaktiviteter som leder till publicering av vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie. Mindre K2-projekt kan även avse framtagandet av projektansökningar för nya externfinansierade projekt som är avsedda att realiseras inom ramen för K2, med mera, i dialog med K2:s föreståndare. Projektförslag får gärna bygga vidare på och utveckla tidigare forskning som genomförts inom ramen för K2.

Ny forskning

Fyra K2-forskare har undersökt om fria resor i kollektivtrafiken kan ge äldre människor ett säkrare resande, göra dem mer rörliga och bidra till bättre hälsa. Studien visar ett positivt samband mellan användandet av seniorkortet och ökad daglig motion och rörelse.

Ny forskning

Hur kan Sveriges kommuner jobba för att främja kollektivtrafikresandet? Trots att kommunerna oftast inte har direkt rådighet över kollektivtrafiken spelar de en helt central roll genom att ha ansvar för andra områden med stor påverkan för kollektivtrafikens attraktivitet. Det handlar till exempel om bebyggelse- och trafikplanering, parkeringsfrågor och informationskampanjer, men också om möjligheten att påverka de anställdas resvanor.

Övrigt

Korta presentationer varvades med ivriga samtal runt borden, och med på konferenser var tjänstemän, forskare och andra aktörer från kollektivtrafikområdet. Konferensen avslutades med en serie workshops, som kan fungera som inspel till K2:s nästa femårsperiod (2020-2024). Moderatorer var Helena Svensson, utbildningsansvarig K2, och Ellen Albertsdóttir, kommunikationsansvarig K2.

Ny forskning

– För att ställa om till en mer hållbar kollektivtrafik är elektrifiering ett alternativ. Elbussar är både avgasfria och tysta, vilket ger mindre miljöpåverkan i gaturummet och kan skapa mer attraktiva busslinjer, säger Arne Nåbo, forskningschef på VTI.

Utbildning

Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och är ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Övrigt

K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt.

Ny forskning

Banafsheh Hajinasab, K2 och Malmö universitet, har nyligen disputerat med sin avhandling "A Dynamic Approach to Multi-Agent Based Simulation in Urban Transportation Planning". Banafsheh är den första K2-doktorand att disputera. 

Konferens

Under två dagar presenterar, och diskuterar, vi samhällsnyttiga resultat från forskning som pågått vid K2 sedan starten. Vi riktar oss till dig som är medarbetare vid regionala kollektivtrafikmyndigheter, forskare, jobbar på organisation som samarbetat med K2 samt övriga intresserade av våra resultat.

Övrigt

Kan snoozande skolelever förbättra kollektivtrafiken? Varför ska 1958 sätta käppar i hjulet för ett hållbart resande? Träffa oss i Almedalen när vår föreståndare John Hultén och vår forskare Helene Lidestam medverkar.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2