Article highlighted

Förändrade arbets- och resmönster består efter pandemin

Isolering och reserestriktioner under den pågående pandemin har inneburit att persontransporter har minskat dramatiskt, inte minst kollektiva transporter då människor är rädda för att bli smittade av andra resenärer. Arbetslivet påverkas då de som har möjlighet nu arbetar på distans och möten av olika slag sker digitalt.

Digitalt möte pågår


Forskare vid K2 har studerat på vilket sätt pandemin påverkat mötes- och resebeteenden hos anställda vid tio svenska organisationer (myndigheter, universitet och företag) och frågat personalchefer hur de tror att pandemin påverkar arbetslivet på längre sikt.

− Den svenska regeringens och folkhälsomyndighetens starka rekommendationer har lett till den mest dramatiska minskningen av arbetsrelaterade resor i modern tid. Vår studie visar att arbetslivet och arbetsrelaterade resor nu förändras på ett sätt som troligen är bestående, också efter pandemin. Allt pekar på fortsatt färre tjänsteresor och färre pendlingsresor, säger Lena Winslott Hiselius från Lunds universitet.

De organisationer som medverkat i studien tycks ha varit väl förberedda med digitala verktyg på plats och en majoritet av de personalchefer och medarbetare som har svarat på forskarnas frågor anser att distansarbete och digitala möten fungerar väl. När arbetsuppgifter i större utsträckning utförs på distans kan den framtida arbetsplatsen komma att få en förändrad betydelse, med ett ökat fokus på sociala möten och kreativa processer.

− Det framtida kontoret ska inte bara erbjuda en god arbetsmiljö, utan också vara ett ställe som man får energi och inspiration av att besöka, menar Peter Arnfalk från Lunds universitet.

De personalchefer som intervjuats i studien uttryckte att attraktiva och väl utrustade lokaler kan få ökad betydelse, både vid rekrytering och för att locka befintlig personal till arbetsplatsen, men att behovet av kontorsytor förmodligen kommer att minska.

− Förändrade arbets- och resmönster kan utgöra en stor besparing för många arbetsgivare som både kan minska kostnaderna för anställdas resor och för verksamhetens lokaler. Samtidigt påverkas arbetsgivares ansvar för de anställdas arbetsmiljö när arbetsplatsen flyttar ut från det traditionella kontoret, avslutar Peter Arnfalk.

Studien av corona-pandemins effekter på arbete och pendling har bedrivits av de båda forskarna Lena Winslott Hiselius och Peter Arnfalk från Lunds universitet. Resultaten sammanfattas i K2-rapporten Coronapandemins effekter på arbete, kontor och resor.

Kontakt:
Lena Winslott Hiselius, professor vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
lena.hiselius@tft.lth.se

Peter Arnfalk, forskare vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet
peter.arnfalk@iiiee.lu.se