För studenter

K2 utlyser två uppsatspriser riktade till studenter, Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg, i samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, och K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Vi är också med och arrangerar universitetskursen Hållbar urban mobilitet och du kan skriva exjobb i samarbete med oss.

K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner

K2 delar ut två priser för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner, ett för kandidatnivå och ett för mastersnivå. Vi vill med dessa priser påverka fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för att studera och arbeta med kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet. Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi, geografi, policy, hälsa, välfärd eller sociala konsekvenser.

Priserna delas ut vartannat år, nästa gång under konferensen Transportforum i januari 2022. Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats.

Skicka in förslag till info@k2centrum.se senast 1 oktober 2021. Handledare ska skicka med en kort motivering. Glöm inte att ange en e-postadress där studenten går att nå under senhösten. Arbetet ska vara godkänt senast september 2021.

Juryn består av tre representanter från några av K2:s sex parter: Lunds universitet, Malmö universitet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Tidigare pristagare bästa kandidatuppsats:

Tidigare pristagare bästa masteruppsats:

Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg

Pris för bästa uppsats om kollektivtrafik på väg delas ut nästa gång under hösten 2022.

Bakom denna uppsatstävling står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2.


Tidigare pristagare

 

Exjobb

Är du intresserad av att skriva exjobb på tema kollektivtrafik, hållbar mobilitet eller stadsutveckling? Kontakta Helena Svensson, utbildningsansvarig, helena.svensson@tft.lth.se

Kurser

Kursen Hållbar urban mobilitet ges i samarbete med Malmö universitet och SLU Alnarp och är en masterskurs inom mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering. Kursen är en 15 hp kurs och kan läsas som fristående kurs. Kursen ges på vårterminen på halvtid dagtid. Anmälan sker via allmänna antagningen.

Läs mer om kursen på Malmö universitets webbplats