Var med och bidra till kollektivtrafikens utveckling genom ny forskning

Forskningen på K2 ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen ska utgå från K2:s forskningsinriktning för perioden 2020-2024 och bidra till att utveckla K2 som forskningsmiljö. Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö universitet, eller VTI.

Mindre K2-projekt

Nästa möjlighet att lämna in förslag på ny forskning som avser mindre K2-projekt är den 15 oktober 2022. Projektförslagen skickas elektroniskt senast kl. 14.00 till info@k2centrum.se

Mindre K2-projekt riktar sig såväl till forskare som inte tidigare varit involverade i K2, som till befintliga K2-forskare. Projektförslag ska på ett tydligt sätt vara relaterade till K2:s forskningsinriktning för perioden 2020-2024. Projekten bör innehålla samverkan med kollektivtrafikens aktörer i enlighet med K2:s samverkanstrappa.

Projektförslag behandlas av K2:s ledningsgrupp. Beslut fattas av K2:s föreståndare senast en månad efter deadline för projektförslag. 

Läs mer om mindre K2-projekt.
Mall för att ansöka om mindre K2-projekt.

Såddmedel för ny kollektivtrafikforskning

K2 vill stimulera framtagandet av nya forsknings- eller innovationsprojekt med extern finansiering. Forskare inom K2 kan därför få ekonomiskt stöd för att utveckla nya projektidéer, bygga konsortier och skriva fram ansökningar med sikte på internationella utlysningar. Projekten ska ha koppling till K2, bidra till att utveckla eller komplettera K2:s forskning och stärka K2 som forskningsmiljö.

Läs mer om såddmedel för ny kollektivtrafikforskning

Kontaktpersoner

John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 046-540 75 01
Lena Hiselius, forskningsledare, lena.hiselius@tft.lth.se
Helen Lidestam, forskningsledare, helene.lidestam@liu.se
Jan Persson, forskningsledare, jan.a.persson@mau.se