Article highlighted

Fria resor med kollektivtrafiken i sommar

Avgiftsfri kollektivtrafik är en omdebatterad fråga som inte minst är på tapeten i valårstider. I sommar reser många ungdomar gratis med kollektivtrafiken i Sverige, men om du som ung behöver betala för biljetten eller inte beror på var du är bosatt.

Ung kvinna med ryggsäck reser med tåg

 

Avgiftsfri kollektivtrafik är en återkommande åtgärd i Sverige, men utan en nationell strategi för hur avgiftsfri kollektivtrafik ska se ut finns det ingen kontinuitet gällande vem som får resa gratis, när och var.

I många delar av landet får seniorer resa fritt, på andra håll riktar sig erbjudanden om avgiftsfri kollektivtrafik till ungdomar. I vissa fall gäller erbjudandet året om, i andra fall endast under vissa perioder och tider.  

Vissa år satsas det på att erbjuda fria resor med kollektivtrafiken, andra år anses det inte lika aktuellt.

Även finansieringen ter sig olika.  I några delar av landet finansieras avgiftsfri kollektivtrafik med en regional subvention, i andra delar av landet finansieras det lokalt eller med en kombination av regional och lokal subventionering. För fyra år sedan beslutade regering och riksdag  att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år skulle införas 2018–2020 för att ge bidrag till finansiering av avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet.

Motiven bakom införandet av avgiftsfri kollektivtrafik varierar. I år vill Region Stockholm uppmuntra goda resvanor och få fler unga att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin genom att införa kostnadsfria sommarlovskort för ungdomar födda 2004–2010 som är folkbokförda i Stockholms län.

– Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna locka framtidens resenärer. Som en del av återstarten av en hållbar och växande Stockholmsregion efter pandemin är sommarlovskortet ett sätt att få unga att bli trogna resenärer, säger Sara Svanström (L), gruppledare i Region Stockholms trafiknämnd, i ett pressmeddelande.

Avgiftsfri kollektivtrafik för unga resenärer erbjuds även i södra Sverige.  Förra året beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att erbjuda de skånska kommunerna en ungdomsbiljett. Den skånska ungdomsbiljett ger fria resor året om i hela länet för resenärer i högstadie- och gymnasieåldern. I dagsläget har sex kommuner hakat på erbjudandet, och ytterligare fyra förväntas erbjuda biljetten senare i sommar.

– Fritt resande kan stärka ungdomarnas självständighet. Oavsett vad föräldrarna har för resurser så ska ungdomarna kunna ta sig till och från sina fritidsaktiviteter och kompisar, säger Rickard Wendel, affärs- och försäljningsansvarig på Skånetrafiken.

Även i Västra Götaland får ungdomar folkbokförda i vissa kommuner resa fritt under sommaren. Vilka kommuner och vilka åldrar som inkluderas varierar. I år har totalt 13 olika beställare i regionen köpt sommarlovskortet för skolelever, som gäller på alla Västtrafiks fordon i hela Västra Götaland under sommaren.

Ingen självklar lösning
Även om förväntningarna är höga är det inte självklart att avgiftsfri kollektivtrafik är det mest effektiva sättet att bidra till mer hållbart resande.  Författarna bakom K2-rapporten Avgiftsfri kollektivtrafik för alla menar att det finns en risk att det ökade resandet med kollektivtrafiken kommer från resenärer som annars hade gått eller cyklat. Konsekvensen riskerar därför att bli ökade kostnader för det offentliga och negativa effekter för miljö och hälsa. Det behövs dessutom ett i grunden väl fungerande kollektivtrafiksystem för att åtgärden över huvud taget ska vara effektiv.

Vad som står klart är att det saknas ett gemensamt förhållningssätt för i vilken utsträckning ungdomar och andra målgrupper ska få resa gratis med kollektivtrafiken i Sverige.  

– Det kommunala självstyret ger kommuner och regioner frihet att själva fatta beslut om åtgärder man tror är bra för sina medborgare. Samtidigt finns det en poäng med att säkerställa en viss likvärdighet inom landet eller inom en region. Det är en balansgång, säger John Hultén, föreståndare för K2 och medförfattare till rapporten Avgiftsfri kollektivtrafik för alla.