Article highlighted

Nya forskningsprojekt hos K2

K2 går vidare med sju förslag till nya forskningsprojekt för perioden 2023-2024.

K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Under våren 2022 har K2 genomfört en process för att identifiera nya större forskningsprojekt som kan genomföras under 2023-2024. Totalt inkom 16 projektförslag. K2 har nu beslutat att gå vidare med sju av dessa. Förslagen ska utvecklas vidare innan slutgiltigt beslut fattas under hösten.

Strategies for sustainable accessibility with public transport: New ways of dealing with social consequences and needs in public transport planning
Detta projekt ska analysera de sociala aspekterna av hållbar tillgänglighet. Projektet syftar till att analysera hur, och i vilka situationer, planering av kollektivtrafiktjänster kan bli mer stödjande för olika användargruppers behov. Projektledare är Robert Hrelja från Malmö Universitet. I projektet deltar också Lena Levin från VTI och Rosalia Camporeale från Lunds universitet.

Publics in public transport: citizens, customers, and legitimacy
Syftet med detta projekt är att utveckla kunskap om hur medborgare kan involveras i kollektivtrafikens planering och beslutsprocesser. Projektledare är Linnea Eriksson från VTI. I projektet deltar även VTI-forskarna Jens Alm, Kelsey Oldbury, Joel Göransson Scalzotto, Alexander Paulsson och Claus Hedegaard Sorensen.

Development of data-driven methodology for description of the demand for public transport
Detta projekt syftar till att utveckla nya metoder för att beskriva efterfrågan på kollektivtrafiken på ett detaljerat sätt i tre dimensioner – tidsmässigt, rumsmässigt och populationsmässigt. Projektledare är Ulrik Berggren från Lunds universitet och i projektet deltar även Joel Hansson från Lunds universitet samt Jan Persson och Åse Jevinger, båda från Malmö Universitet.  

Translating MaaS into everyday practice – local adaptations and user inclusion
I motsats till tidigare Maas-forskning antar detta forskningsprojekt ett etnografiskt angreppssätt som undersöker hur Maas översätts i praktiken och vilka förändringsprocesser det inleder. Projektledare är Mats Fred från Lunds universitet. I projektet deltar även Dalia Mukthar-Landgren från Lunds universitet samt Jana Sochor från KTH.

The character and role of public transport between planetary and social boundaries: goals, measures and governance
Med utgångspunkt från begreppet ”doughnut-ekonomin” kommer detta projekt att etablera ny kunskap om mål, styrmedel och styrning som kan hjälpa svenska kollektivtrafikaktörer, regioner samt andra offentliga och privata aktörer, i utvecklingen av en kollektivtrafik inom planetära och sociala gränser. Projektledare är Claus Hedegaard Sorensen från VTI. Deltar i projektet gör även Åse Jevinger från Malmö Universitet samt Fredrik Pettersson-Löfstedt och Ulrik Berggren från Lunds universitet.

Lively” and “pleasant” waiting space: concretizing quality criteria for attractive bus stations and bus stops
Detta projekt syftar till att förtydliga kvalitetskriterier för planering och gestaltning av attraktiva transitrum som bidrar till att höja kollektivtrafikens kvalitet och förbättra användares upplevelse av bussresande. Projektledare är Hoai Anh Tran från Malmö Universitet. I projektet deltar också Victoria Sjöstedt från SLU Alnarp.

Understanding Obstacles and Facilitators of Current and Future Public Transport Solutions for People with Various Disabilities
Syftet med detta projekt är att ge en djupare förståelse för potentiella hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsvariationer samt att identifiera åtgärder för att stödja ett mer hållbart och tillgängligt kollektivtrafiksystem. Projektledare är Vanessa Stjernborg från Lunds universitet. I projektet deltar även Lena Levin, VTI, Eva Månsson Lexel, Lunds universtitet, Kristofer Hansson, Malmö universitet och Jamie Bolling, Independent Living Institute.