Article highlighted

Nya forskningsprojekt hos K2

K2 har fattat beslut om nio nya forskningsprojekt som ska pågå under 2024.

people-rushing-through-a-subway-corridor-motion-blur


K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Nu har beslut fattats om nio nya mindre projekt som ska pågå under 2024.

En minut hit eller dit - fördjupad förståelse av tidens betydelse
Restidens betydelse är avgörande för många av de beslut som fattas kring kollektivtrafikens utformning. Restiden ses generellt som en uppoffring som behöver minimeras. Projektet syftar till att ifrågasätta gamla sanningar om synen på restid, hur den upplevs och i slutändan hur den används i beslutsunderlag för utformning av transportsystemet. I projektet ingår projektledare Joel Hansson samt Helena Svensson och Andreas Persson, alla från Lunds universitet. Budget: 350 000 kronor.

Metoder för anbudsutvärdering i svensk upphandling av kollektiv busstrafik
Svensk kollektivtrafik är i huvudsak organiserad så att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandlar trafiken från kommersiella operatörer, vilka väljs ut genom ett auktionsförfarande. Projektet syftar till att dels identifiera hur regionala kollektivtrafikmyndigheter kan förbättra tillämpningar av ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet”, dels undersöka hur aktörerna inom den svenska bussbranschen uppfattar olika utvärderingsmetoder och hur de tillämpas. Projektledare är Ivan Ridderstedt från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).  I projektet ingår även Roger Pyddoke (VTI) samt Helene Lidestam (Linköpings universitet och VTI). Budget: 344 543 kronor.

PMR3​ – Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna 3: kalibrering och simulering av punktlighet i tågtrafiken runt Stockholm, Göteborg och Malmö
Tågtrafiken i Sverige har många utmaningar. För att kunna köra fler tåg med acceptabel kvalitet måste de så kallade primärförseningarna minska. Projektet syftar till att dels simulera punktlighet i de tre storstadsregionerna, dels kalibrera modeller för exempelvis start-, gång- och uppehållsförseningar.  I projektet ingår projektledare Carl-William Palmqvist från Lunds universitet samt Ingrid Johansson och Hans Sipilä, båda från Kungliga Tekniska högskolan. Budget: 350 000 kronor.

Spänningar vid utveckling och införande av digitala policyinstrument för framtidens mobilitet
I takt med att fler fordon blir uppkopplade och väginfrastrukturen mer sensorrik produceras och publiceras en allt större mängd data. Projektet syftar till att undersöka de ”spänningar” som uppstår vid design och användning av standardiserade dataströmmar mellan offentliga aktörer och privata mobilitetsaktörer. Det kan till exempel handla om vilken data som är rimliga att dela. I projektet ingår projektledare Daniel Rudmark (VTI) samt Vasili Mankevich (Göteborgs universitet) och Johan Sandberg (Umeå universitet). Budget: 346 080 kronor.

FÖLJA: Varaktig förändring eller tillfälligt experiment? En följeforskningsstudie av ett pilotprojekt för att ställa om till hållbart resande
Västtrafik driver under 2023-2024 ett pilotprojekt för att skapa ett integrerat system för kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik och därigenom stärka konkurrenskraften gentemot den privata bilen. Syftet med detta forskningsprojekt är att dokumentera och analysera erfarenheter från pilotprojektet, med fokus på organisatoriskt lärande och styrning av offentliga projekt. Centrala frågor är hur pilotprojektet kan bidra till en mer varaktig omställning av resandet och vilka förutsättningarna är för att det ska ”få fäste” i organisationen. I projektet ingår projektledare Jens Alm samt Karin Thoresson, båda från VTI. Budget: 350 000 kronor.

Exploring Human Rights to Public Transportation: An Inquiry into the Right to Public Transportation and Urban Mobility as a Human Right
I många städer och regioner världen över återspeglar transportsystemen djupt rotade ojämlikheter och diskriminering. Projektet syftar till att undersöka hur ett rättighetsperspektiv på kollektivtrafik kan bidra till att främja integrationen av jämlikhet och rättvisa i kollektivtrafikplanering och urban mobilitetspolicy. I projektet ingår projektledare Lina Olsson från Malmö universitet samt Ren Thomas från Dalhousie University i Kanada. Projektet har en budget på 270 833 kronor.

Nya pengar till kollektivtrafiken. En studie om statliga interventioner i finansieringen av kollektivtrafik i Europa​
Flera europeiska länder har eller är på gång att införa nya statliga medel och policys för att finansiera driften av kollektivtrafik genom olika system.  Initiativen har även spillt över till svensk debatt, där politiska partier och miljöorganisationer har argumenterat för behovet av liknande system för kollektivtrafiken. Projekt syftar till att kartlägga och analysera nya statliga interventioner för att finansiera drift av kollektivtrafik i olika europeiska länder samt utforska dess relevans för svensk kollektivtrafik. Projektet kommer studera nationellt finansierade biljetterstrategier som till exempel ”Deutschland-Ticket” i Tyskland och ”KlimaTicket” i Österrike. I projektet ingår projektledare Jens Portinson Hylander från VTI samt Till Koglin från Lunds universitet.

Healthy Streets: Redefining the role of a transport authority to create an active city

Sedan 2017 har "Healthy Streets Approach" varit kärnan i Londons transportstrategi. Genom denna ansats har Transport for London (TfL) fått i uppdrag att hantera stadens "inactivity crisis". Detta har krävt en betydande förändring i tänkesätt för att minska beroendet av bilar och öka användningen kollektivtrafik, gång och cykel. Projektet kommer att undersöka denna förändring och utforska vad ett fokus på folkhälsa innebär för TfL:s roll som transportmyndighet. Studien ska leda till lärdomar som är relevanta för att omdefiniera kollektivtrafikens roll i Sverige. Projektet leds av Russell Cannon och Chunli Zhao, båda knutna till Lunds universitet.

Exploring Measures to Monitor Passenger-Centric Punctuality in Public Transport: A Pre-study
För att mäta punktlighet i kollektivtrafiken har man traditionellt fokuserat på hur väl fordonen kommer i tid. Dessa mätningar ser främst till operatörens synvinkel snarare än resenärernas perspektiv, som till exempel efterfrågan på resor vid olika tider och hur resenärerna värderar sin restid. Detta projekt syftar till att utforska alternativa metoder för att förstå punktlighet inom kollektivtrafiken. Fokus ligger på att granska alternativa passagerarcentrerade mätmetoder och utvärdera deras genomförbarhet, utmaningar och potential inom svensk kollektivtrafik. I projektet ingår projektledare Abderrahman Ait-Ali från VTI.