Article highlighted

Så får vi fler att resa aktivt och hållbart: "Sälj in visionen om den hållbara staden"

En nypublicerad K2-rapport beskriver vad som påverkar resenärers val av transporter och hur man kan få fler att resa aktivt och hållbart.

Bild på en buss och en kvinna som cyklar

 

Den tekniska utvecklingen är viktig för att minska utsläppen från trafiken. Men för att nå klimatmålen behöver människor även förändra sin livsstil, som bland annat innefattar våra resvanor. Forskare vid K2 har samlat kunskap om vad som påverkar resenärers val av transporter och hur man kan få fler att resa aktivt och hållbart, till exempel genom att välja gång, cykel och kollektivtrafik.

Forskningen visar att våra resval inte enbart påverkas av den fysiska miljön, utan även av sociala och psykologiska faktorer, vilka inte alltid är kopplade till egna erfarenheter och kanske inte heller till en korrekt verklighetsbild.

– Människors val av transportmedel är inte alltid rationella. Viljan att använda ett färdmedel beror inte enbart på om det är möjligt, utan också på om det upplevs som attraktivt – vilket är en subjektiv upplevelse som påverkas av en rad faktorer, förklarar Sonja Forward, forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut och författare till den nypublicerade K2-rapporten.

– Val av transporter påverkas dels av sociala normer och resenärers attityder. Det kan till exempel handla om vad man förväntar sig av en resa, vilket kan baseras på egna erfarenheter eller hörsägen. Vad andra tycker om de val resenären gör har också betydelse, säger Sonja Forward.

Även om psykologiska och sociala faktorer har ett stark inflytande på resenärers val av färdmedel så förklarar dessa inte hela sambandet. Attityden till ett färdmedel är starkt kopplat till hur förutsättningarna ser ut för att resa med det.

– För att få fler att resa aktivt och hållbart är det viktigt att den fysiska utformningen gynnar ett sådant resande. Policy och planering är en viktig förutsättning för att åtgärder som främjar det hållbara resandet verkligen implementeras, säger Sonja Forward. 

Även piskan behövs

Enligt rapporten är det viktigt att använda sig av både morot och piska för att lyckas med att förändra människors resebeteenden. De åtgärder som lyckats med att öka det aktiva resandet har nämligen infört insatser som gjort aktivt resande mer attraktivt samtidigt som man infört restriktioner för bilen.

Men forskningen visar att det kan finnas ett motstånd mot att införa restriktioner mot bilismen.

– Det finns beslutsfattare som inte är villiga att ta till piskan då man av olika anledningar inte vill försvåra för bilisterna. I stället fokuserar man på elektrifiering av fordonsflottan. Detta innebär att man fortsätter att planera städer utifrån bilen snarare än människan, säger Sonja Forward.

– Hittills har planeringen skett utifrån hur utvecklingen sett ut. Fokus behöver i stället vara på framtiden och hur vi kan skapa ett hållbart samhälle, fortsätter Sonja.

Sälj in visionen om en hållbar stad

Rapporten lyfter ett behov av en seriös satsning på kommunikationsinsatser för att nå ut med budskap om hur mycket människor faktiskt vinner på att förändra sina resvanor.

– Det finns ett behov av att sälja in en vision om den hållbara staden. Vi måste visa hur en sådan vision kan kopplas samman med en förbättrad livskvalitet för alla stadsbor, som får tillgång till fler grönområden och mötesplatser och dessutom bättre hälsa. Vi behöver få folk att känna ”jag vill bo i en sådan stad!”, säger Sonja.

– Det är först när det finns tillräckligt stöd för förändring från allmänheten som åtgärder för ett mer hållbart resande faktiskt kan äga rum, avslutar Sonja Forward.

Faktorer som påverkar val av transporter

 • Avstånd

 • Stadsutformning
 • Tillgänglighet och utbud
 • Bekvämlighet, flexibilitet och upplevd kontroll
 • Kostnad
 • Medvetenhet om miljön och den egna hälsan
 • Sociala normer
 • Socioekonomiska faktorer
 • Vana
 • Livshändelser  

Åtgärder för att öka hållbart resande

 • Resplaner på arbetsplatser
 • Gamification
 • Mobilitet som en tjänst (MaaS)
 • Nudging
 • Spridningseffekt
 • Tipping point
 • Policy och planering 

 


Bild på Sonja Forward

Sonja Forward är forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och verksam vid K2.

Läs mer i rapporten Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart.

K2:s digitala Kunskapslunch den 10 maj kommer Sonja att berätta mer om vad som påverkar människors val av transporter och hur vi kan få fler att resa aktivt och hållbart.

Foto: Katja Kircher