Hans Danielson
Hans Danielson
Forskare
hans.danielson@danco.se

Presentation

Hans Danielson är civilingenjör inom samhällsplanering tekniska system med specialisering kollektivtrafik från Chalmers Tekniska Högskola. Hans har forskat vid K2 och Lunds universitet om konsekvenser av olika upphandlingsmetoder och utformning av trafikavtal mellan trafikhuvudmän (beställare) och utförande trafikföretag. Forskningen avser bland annat konstruktion av ekonomiska beräkningsmodeller för kollektivtrafikens intäkter och kostnader. I huvudsak avser modellerna busstrafik. Ett aktuellt exempel är ekonomiska konsekvenser av införande av elbussar i stadstrafik.