Informationsmöte om satsning på nya större K2-projekt

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om satsningen på nya större K2-projekt

Måndagen den 17 januari kl. 16.00

I januari inleds arbetet med att identifiera en ny generation större forskningsprojekt inom K2. Totalt satsar vi ca 21 miljoner kronor för åren 2023-2024.

Projekten ska bidra till K2:s vision om att vara ett internationellt ledande centrum som förbättrar och förnyar kollektivtrafiken som medel för hållbara städer och regioner. De ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö universitet, eller VTI. De ska utgå från K2:s forskningsinriktning för perioden 2020-2024 och skapa ny och tillämpar kunskap om kollektivtrafiken och dess roll i samhället. Projekten kan fördjupa och vidareutveckla forskning som tidigare bedrivits inom ramen för K2, eller adressera teman inom K2:s forskningsinriktning som inte tidigare uppmärksammats.

Förslag till nya forskningsprojekt utvecklas i en process med två parallella spår. I det ena spåret inkommer forskare med skisser till projekt utifrån K2:s forskningsinriktning. Syftet är att fånga upp forskares idéer till ny och relevant kunskap. I det andra spåret drivs ett antal strategiska projektidéer genom att ”teams” sätts samman bestående av forskare och praktiker. Syftet med detta spår är att utveckla tre idéer som tagits fram av K2:s partnerorganisationer (storstadsregionerna och Trafikverket) till konkreta projektskisser. Idéerna handlar om förändrade resvanor, kollektivtrafikens roll i ett klimatneutralt samhälle, samt regionala strategier för tillgänglighet.

Delta i informationsmötet via Microsoft Teams

Datum: 
måndag, 17 januari, 2022
Plats: 
Digitalt