Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

En utbildning för dig som vill att kollektivtrafiken i ett vidare perspektiv ska bli mer innovativ och som är beredd att dela med dig och testa innovativa idéer, samtidigt som du får en kunskapsbas om omvärldsanalys för innovation, utveckling av tjänster och innovation, strategier och implementering av innovation samt realisering av organisatoriskt lärande för innovation. Under utbildningen får du lyssna och lära likväl som att testa och utveckla.
monorail

Syfte
Syftet med utbildningen är att synliggöra vad som krävs i en organisation för att innovation ska kunna hända samt att utveckla och testa nya sätt att göra saker. Löpande testas och utforskas deltagarnas innovativa idéer med hjälp av så kallade testballonger för att på det sättet öka erfarenheten och kunskapen kring vad som är relevant för kollektivtrafikens utveckling.

Målgrupp
En utbildning för innovationsdrivna projektledare, utvecklare, produktansvariga, strateger, planerare och chefer på företag och i organisationer som arbetar med kollektivtrafik och hållbara transporter eller produkter inom detta område på ett eller annat sätt. T ex kan kursen passa för anställda hos kollektivtrafikmyndigheter/kollektivtrafikbolag, operatörer, teknikföretag, konsultföretag, produktutvecklingsföretag, transporttjänstföretag, kommuner och Trafikverket.

Innehåll
Utbildning tar sin utgångspunkt i att skapa balans och överensstämmelse mellan tre olika komponenter. För att en verksamhet ska fungera väl krävs förståelse för avnämarnas behov, att organisationens erbjudanden väl matchar dessa behov (och inga andra), samt att de resurser som används är väl anpassade för just dessa erbjudanden (och inga andra).

I uppdraget att förändra och utveckla blir det en viktig uppgift för tjänstepersoner och beslutsfattare inom kollektivtrafiken att förstå hur behoven förändras och kontinuerligt anpassa kollektivtrafikens alla erbjudanden såväl som tillgängliga interna och externa resurser. Hur denna balans är tänk att realiseras beskrivs i utbildningens fem kursmoduler.

Utbildningens kursmoduler

(1) Omvärldsanalys för innovation
Det framgångsrika innovationsarbetet måste förstås i det sammanhang det sker. Det innebär bland annat att omvärlden och de förändringar som sker i denna blir viktiga att tolka och förstå. De förändringar som sker har avgörande inverkan på vad som förväntas av kollektivtrafiken och vad som är prioriterat. På så vis ger förändrade förutsättningar upphov till nya eller förändrade behov hos kollektivtrafikens avnämare. En grundläggande förståelse för dessa förändringarprocesser och hur de påverkar behoven är avgörande för att kunna bedriva ett framgångsrikt innovationsarbete. Olika innovativa idéer för kollektivtrafikens utveckling börjar testas och utforskas under denna modul. Syftet med denna första kursmodul är att deltagarna ska tillgodogöra sig kunskap om omvärldsanalys och koppla denna till att beskriva och förstå avnämares behov och hur dessa förändras.

(2) Realisering av organisatoriskt lärande för innovation (digitalt)
Förmågan att ta tillvara förvärvade kunskaper i samband med strategisk implementering av innovationer och se kunskaper utifrån nya perspektiv är centralt för kontinuerligt innovationsarbete. Forskning pekar emellertid på att organisationer brottas med ett antal utmaningar vad gäller organisatoriskt lärande och att lärandet på många plan är undermåligt.  De organisatoriska resurserna för att bedriva innovation har med andra ord ofta en betydande utvecklingspotential. I modulen belyses hur lärande på individuellt och organisatoriskt plan kan förstås och vilka verktyg som är användbara för att underlätta lärande för innovation.  Syftet är att öka kunskapen om vad som är en lärande organisation, hur lärande kan ske och hur lärande kan förbättras genom t.ex. internt värderingsarbetet och olika former av jämförelser.

(3) Strategier och implementering av innovation
För att ett lyckat innovationsarbete ska få genomslag krävs att detta kan implementeras i praktiken. Nya erbjudanden och nya sätt att leverera dessa kräver anpassningar och förändringar i genomförandet. Det blir lika viktigt att sluta göra på gamla sätt som att börja göra på nya. Samverkan och gränsbrytande måste också till, men både det egna interna organisatoriska innovationsklimatet och det klimat som återfinns vid t.ex. inter-organisatoriskt innovationsarbete innehåller såväl restriktioner som möjligheter. Centralt i sammanhanget blir att hitta strategier och förhållningssätt som bidrar till att skapa överensstämmelse mellan nya erbjudanden och hur dessa kan tillhandahållas/levereras. På vilket sätt organisatoriska former och styrverktyg kan underlätta/begränsa innovationsarbete och att detta realiseras diskuteras. Kursmodul tre syftar till att ge strategiska verktyg för att introducera och implementera innovationer inom kollektivtrafiken.

(4) Utveckla tjänster och innovation (digitalt)
Processen att framgångsrikt utveckla en tjänsteidé till en slutgiltig tjänsteinnovation ses ofta som en nödvändighet för organisationers möjligheter att kunna konkurrera i en marknadssituation, både på kort- och långsikt. Traditionellt, så används dock ofta metoder och verktyg som i grunden är framtagna för utvecklandet av produkter när tjänsteidéer skall utvecklas. Men att utgå från ett produktcentrerat synsätt när nya tjänster skall utvecklas är långt ifrån optimalt. I modulen diskuteras aktuella teorier om tjänsteutveckling, tjänsteinnovation och hur dessa kan ses utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därtill möjlighet att praktiskt applicera olika metoder och verktyg hands-on för att ytterligare fördjupa sina kunskaper i ämnet. Syftet med kursmodulen är att introducera deltagarna till metoder och verktyg som är anpassade för att t.ex. fånga kundens uppfattningar om hur en tjänst upplevs eller att bättre kunna förstå vilka hinder som finns internt i företaget när nya tjänsteinnovationer utvecklas.

(5) Innovationspitch och diplomering
Avslutande kursmodul som knyter ihop tidigare tillfällen genom att sammanfatta erfarenheter från de olika delarna till en övergripande helhet. Behovet av innovation, kollektivtrafikens erbjudande och tillgängliga resurser för innovation kommer vidare att belysas utifrån nyttan av innovationer. Detta sker huvudsakligen genom att kursdeltagarna inför en kvalificerad publik ”pitchar” ett antal innovativa idéer som de utforskat och testat under utbildningens gång. Hur många är flygfärdiga och kan bidra till kollektivtrafikens utveckling?

Pedagogisk idé
En bärande pedagogisk idéer i utbildningen är att det inte finns färdiga (rätta) lösningar utan utbildningen handlar om att utveckla och testa nya sätt att göra saker. Att deltagarna bidrar med sina egna funderingar och erfarenheter är därför helt avgörande för möjligheterna att skapa nya saker. Löpande testas och utforskas deltagarnas innovativa idéer med hjälp av så kallade testballonger. Tillsammans byggs basen av erfarenheter och kunskaper och tillsammans tas ansvar för att det som sker under utbildningen har hög relevans för kollektivtrafikens utveckling.

En annan pedagogisk idéer är att blanda akademi och praktik. Vid internaten kommer det att göras inspel kring teori och tidigare kunskap inom respektive tema såväl som att gäster med intressanta praktiska erfarenheter och utmaningar bjuds in. En tredje idé handlar om att testa och öva olika inslag som diskuteras i utbildningen och ytterligare en om betydelsen av individuell reflektion för att följa upp nya observationer och insikter. Mellan träffarna har deltagarna i uppdrag att spana efter intressanta observationer att ta med sig till programmet där utrymme kommer att ges för individuell reflektion såväl som för utbyte av erfarenheter.

Föreläsare
Kursansvarig och föreläsare är Ulf Ramberg, Företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet.
Övriga föreläsare är främst Ola Mattisson, Mikael Hellström och Hans Knutsson också från Företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet. Därutöver medverkar ett antal gästföreläsare och inspiratörer.

Övrigt
Datum för 2023 är ej satta. 
Utbildningen kan endast genomföras om tillräckligt antal deltagare uppnås.

Citat från tidigare deltagare

"Jag tycker kursen var mycket bra! Det är verkligen ett behov i branschen att sätta fokus på innovation och utveckling."

"Mina förväntningar att få ökad kunskap om hur man mer strukturerat jobbar med innovationer har uppfyllts. Upplägget har skapat nya kontakter med kollegor som är värdefullt framöver.

"Utmärkt sätt att bygga relevanta nätverk inom branschen."

Efter slutförd utbildning (lärandemål)

  • har deltagarna ett utvecklat nätverk av relevanta kompetenser och individer.
  • har deltagarna en översikt över analytiska verktyg och har haft möjlighet att öva på och använda dem.
  • har deltagarna fått utveckla och förfina konkreta koncept med relevans för egen verksamhet.
  • har deltagarna breddade och fördjupade kunskaper om innovation.
Plats: 
Hässleholm, Höör (nära Lund), Stockholm och online
Pris: 
25 000 kr