Policies for Reducing Car Traffic and their Problematization. An essential goal when improving public transport attractiveness and long term competitiveness.

Policies for Reducing Car Traffic and their Problematization. An essential goal when improving public transport attractiveness and long term competitiveness.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt var att studera hur policy inom området urban mobilitet formar problem som har att göra med biltrafik i medelstora europeiska städer. En teoretisk utgångspunkt för projektet är att policy formas i en social och politisk process, vilket även gäller de problem som adresseras i policy (Bacchi 1999). Politiker och planerare reagerar därmed inte på objektiva, givna problem utan är aktiva i en problematisering av exempelvis biltrafik i städer. Hur ett problem ramas in har betydelse för vilka åtgärder och lösningar som kan bli aktuella, vilket är en bakgrund till varför det är intressant att studera problematiseringen i policy. Det specifika syftet med projektet var att kartlägga mål och åtgärder för minskad biltrafik i ett urval av städer i Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland, samt att göra en komparation mellan städerna i dessa länder. Det empiriska materialet för studien består av policydokument, huvudsakligen transportstrategier eller mobilitetsprogram (eller motsv.). Totalt undersöktes 13 städer. Resultatet av analysen visar att ett fåtal problematiseringar av biltrafik dominerar i policydokumenten; bristfällig tillgänglighet och oattraktiva stadsmiljöer motiverar mål och åtgärder för att minska biltrafiken. Även lokala miljöaspekter och trafiksäkerhet utgör en del av hur minskad biltrafik motiveras i policy. I många städer ligger tyngdpunkten på de centrala delarna av staden, medan bilanvändning i yttre stadsdelar eller mellan städer i stort sett inte problematiseras. Det mest framträdande styrmedlet i policydokumenten är parkering (strategi, normer, tillgång, prissättning, reglering). En slutsats är att frånvaron av fokus på yttre delar av staden riskerar att underminera målen om minskad biltrafik.

Projektledare: 
Robert Hrelja och Karin Thoresson
Parter: 
VTI, Lunds universitet, Malmö universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
300 000 kr
Period: 
2019

Publikationer kopplade till projektet

Policies for Reducing Car Traffic and Their Problematisation. Lessons from the Mobility Strategies of British, Dutch, German and Swedish Cities

Tom Rye and Robert Hrelja, Sustainability, October 2020