Provdyk

Provdyk

Reserverade körfält och bussgator har visat sig vara effektiva åtgärder för att öka framkomligheten för kollektivtrafik. Nackdelen är att bussarna endast ges ökad prioritet där det är möjligt att reservera ett helt körfält samtidigt som vägens kapacitet blir betydligt lägre när körfält vigs åt kollektivtrafik. Ofta finns det inte plats i gaturummet för ytterligare körfält och en omdisponering för att ge kollektivtrafiken ett eget körfält är inte alltid möjligt eller samhällsekonomiskt lönsamt. En lösning på detta kan vara dynamiska busskörfält. Denna typ av busskörfält är endast reserverade för kollektivtrafik när kollektivtrafiken behöver det och annars tillgängliga för alla fordon. Därigenom kan kollektivtrafiken prioriteras även när det inte finns möjlighet till separata busskörfält.

Syftet med projektet var att undersöka vilken potential dynamiska körfält har som åtgärd för prioritering av framförallt kollektivtrafik, men även annan nyttotrafik som till exempel samdistribuerad godstrafik, utryckningsfordon och taxi. Projektet var en förstudie som leds av VTI och inkluderar akademi, industri, institut och myndigheter. Resultaten kommer dels presenteras i form av en rapport med rekommendationer för eventuell fortsättning, dels under en avslutande workshop. 

Projektledare: 
Johan Olstam
Parter: 
VTI, Viktoria Swedish ICT, Linköpings universitet, Lunds universitet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Volvo, Scania, Fältcom, Lunds kommun, Malmö stad, Stockholms stad, Göteborgs stad.
Period: 
2014 till 2015

Publikationer kopplade till projektet

Dynamic bus lanes in Sweden – a pre-study

Johan Olstam, Carl-Henrik Häll, Göran Smith, Azra Habibovic och Anna Anund. K2 Research, 2015:5. Lund 2015.