Strategisk kollektivtrafikplanering

En utbildning för dig som vill få en bred kunskapsbas inom hela kollektivtrafikområdet, antingen om du är nyanställd eller om du arbetat en längre tid men är nyfiken på andra delar av verksamheten än din egen. Under utbildningen får du lyssna till såväl forskare som personer från branschen för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och kan utvecklas. Kursen är fördelad över två veckor. Vecka 39 (23-27 sept) och vecka 43 (21-25 okt) 2024 (Måndag t.o.m. fredag).
Stockholms tunnelbana

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och behov samt olika aspekter på planering och organisering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Utbildningen ska ge kunskap om kollektivtrafik och kollektivtrafikplanering, dess förutsättningar och roll i samhället.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, kollektivtrafikbolag/förvaltningar, operatörer, kommuner, Trafikverket och konsulter som arbetar med eller kommer att arbeta med någonting inom kollektivtrafikområdet eller med annat som gör att kollektivtrafiken kan fungera.

Innehåll
Utbildningen behandlar den teoretiska grunden inom kollektivtrafikplaneringen. Faktorer för hur personer väljer att resa och elasticitetstal gås igenom liksom modeller som används för kollektivtrafik-planering övergripande och mer i detalj. Olika resenärsgruppers behov, förutsättningar och preferenser gås igenom samt hur olika typer av kollektivtrafik uppkommit som följd av detta. Kollektivtrafikens beroende av väg och bebyggelseplaneringen förklaras liksom kollektivtrafikens möjligheter att påverka stadsplaneringen och forma staden.

Hur samhällsekonomiska beräkningar görs presenteras och räkneövningar genomförs gemensamt utifrån hur detta kan påverka kollektivtrafiken. En del av kursen handlar om hur man kan arbeta utifrån att analysera marknaden och på det viset få fler resenärer att resa med kollektivtrafik, hur nöjdkundundersökningar genomförs och används samt hur man kan tänka kring information och marknadsföring av kollektivtrafik. Detta utifrån teorier om marknad och preferenser samt marknadsföring, vilket varvas med exempel från verkligheten.

Ett avsnitt handlar om avtal och avtalskonstruktioner, vilka typer av avtal som används, hur detta har förändrats över tid och vilka effekter olika avtal får. Ett annat handlar om finansiering av kollektivtrafiken och taxesystem och hur detta påverkar förutsättningar för kollektivtrafiken. En del av kursen handlar om kollektivtrafikens påverkan på miljön och hur denna kan minimeras samt om existerande drivmedels för och nackdelar utifrån en mängd aspekter såsom pris, tillgång, krav på fordon och miljöpåverkan.

Nationella och internationella exempel presenteras.

Beräkningsövningar på färdmedelsfördelningar och elasticiteter görs i mindre grupper liksom en övning där en tidtabell konstrueras. En större gruppövning görs också där ett enklare linjenät planeras och kostnader för och effekter av detta beräknas. Dessutom ges tid till diskussioner med föreläsare och mellan deltagare.

Grundläggande om kollektivtrafikens förutsättningar som ingår:

 • Resenärers preferenser
 • Efterfrågemodeller
 • Prissättning och taxesystem
 • Samhälls- och företagsekonomi
 • Organisation och lagstiftning

Planering av kollektivtrafik på lokal och regional nivå:

 • Linjenäts- och tidtabellsplanering
 • Trafikering och drift
 • Upphandling och avtal

I utbildningen ingår också en kort historisk tillbakablick på kollektivtrafiken och de olika nationella organisationerna som arbetar med kollektivtrafikfrågor presenterar sig och sina ansvarsområden. Dessutom tas genusperspektivet i kollektivtrafikplaneringen upp, liksom planering av kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, nya former av kollektivtrafik samt kollektivtrafikens framtida roll.

Litteratur
Norheim, B., et al. (2016) Kollektivtransport, Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Statens Vegvesen & K2
SKL och Trafikverket (2012) KolTrast, Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.
Lidestam, H., et al. (2016) Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik. K2 Outreach 2016:3
Ringqvist, S-E. (2016) Kollektivtrafikens styrning och organisering, K2 Outreach 2016:11
Trafikverket (2008) Effektsamband för vägtransportsystemet, Kollektivtrafik - Effektkatalog. Vägverket Publikation 2008:10
Ett web-baserat kursbibliotek med ovanstående elektroniska dokument, underlag för övningar samt kompletterande litteratur står till deltagarnas förfogande

Föreläsare
Kursansvarig (och examinator) är Helena Svensson, K2 och Institutionen för Teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola.

Föreläsare är forskare och universitetslärare knutna till K2 eller till Institutionen för Teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola, samt personer från branschen, som regionala kollektivtrafikmyndigheter, operatörer och konsulter, med mångårig erfarenhet och som är välkända specialister inom sina områden.

Övrigt

Utbildningen består av föreläsningar, övningar och diskussioner, samt ett studiebesök. Om deltagare önskar går det att få 7,5 akademiska poäng för utbildningen genom att skriva en hemtentamen och en hemuppgift. Kursen är på grundnivå.

Utbildningen kan endast genomföras om tillräckligt antal deltagare uppnås.

Citat från tidigare deltagare

”Bara positivt, den bästa kursen hittills i jobbsammanhang. Genomtänkt.”

”Mycket bra för att få en helhet om vad kollektivtrafik innebär, speciellt trafikplanering och mass transporter.”

”En mycket bra kurs där jag tar med viktiga lärdomar i mitt dagliga arbete.”

Efter slutförd utbildning (lärandemål)

 • kan du beskriva och förstå kollektivtrafikens olika system, planering utav dessa och sambandet mellan kollektivtrafik och bebyggelse.

 • kan du redogöra för och förstå kollektivtrafikens organisation, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning.

 • kan du planera ett enkelt busslinjenät, ta fram förslag till trafikering och genomföra samhällsekonomiska och företagsekonomiska beräkningar.

 • kan du förstå och diskutera kollektivtrafikens förutsättningar och utmaningar utifrån den senaste kunskapen och forskningen inom området.

 • har du en helhetsbild bild av hur kollektivtrafiken planeras och organiseras för att kunna tänka strategiskt kring hela kollektivtrafikområdet.

Datum: 
måndag, 23 september, 2024
Plats: 
Lund
Pris: 
27 900 kr
Sista anmälningsdag: 
söndag, 16 juni, 2024