Article highlighted

Brist på helhetsperspektiv hindrar omställning till ett hållbart transportsystem

Det saknas ett helhetsperspektiv för att ställa om till ett hållbart transportsystem i många svenska och västeuropeiska städer. Städernas policy- och strategidokument fokuserar på att öka tillgängligheten till centrum och behandlar i liten utsträckning trafikutmaningar utanför stadskärnan.

bilkö


K2-forskarna Robert Hrelja från Malmö universitet och Tom Rye från Molde högskola har gått igenom policy- och strategidokument från tretton städer i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien och undersökt hur dessa städer planerar för att ställa om till ett hållbart transportsystem. De svenska städer som deltog i studien är Eskilstuna, Jönköping, Lund och Malmö. Hrelja och Rye ville se om städernas problemformuleringar kring bilens negativa effekter avspeglas i faktiska strategier och åtgärder för att minska biltrafiken.

Bilen självklar trots miljöpåverkan
Städernas policy- och strategidokument ger uttryck för en strävan att öka tillgängligheten till stadskärnan, både för bilister, cyklister och genom bättre kollektivtrafik. Målet är en levande stad där folk rör sig, arbetar, handlar och bor. I olika grad återfinns i dokumenten planer för att minska biltrafiken, som både anses orsaka trängsel och ha en negativ miljöpåverkan. Bilen tycks dock ha en självklar plats i den planering för framtiden som uttrycks i dokumenten och framställs både som ett problem och som något nödvändigt. Trots att plandokumenten uppmärksammar bilismens negativa konsekvenser innehåller dokumenten inte de åtgärder som krävs för att biltrafiken ska minska.

− De dokument vi studerat fokuserar på städernas centrala delar och mindre på resande i städernas ytterområden eller det regionala transportsystemet. Målet tycks i första hand vara att öka städernas attraktivitet genom att fokusera på tillgängligheten till städernas centrum, säger Robert Hrelja.

− Städernas strategier verkar förbise helheten. Det krävs mer ambitiösa planer och åtgärder för att hantera biltrafiken utanför centrum och för en omställning av transportsystemet i hållbar riktning, avslutar Robert Hrelja.

Artikeln Policies for Reducing Car Traffic and Their Problematisation. Lessons from the Mobility Strategies of British, Dutch, German and Swedish Cities är publicerad i tidskriften Sustainability.