Article highlighted

Cykel och kollektivtrafik – vad krävs för att gå från ord till handling?

Genom att använda cykel och kollektivtrafik i samma resa kan man kombinera de enskilda transportsättens fördelar. Cykeln är flexibel och effektiv för kortare resor medan kollektivtrafik genom sin hastighet är effektivare på längre avstånd. Kombinerat resande med cykel och kollektivtrafik är dessutom bra för både hälsa och miljö. Men utifrån ett planeringsperspektiv finns det barriärer som man måste övervinna för att nå uppsatta mål om ökat kombinationsresande.

Bild på Jens Alm

 

För att möjliggöra ökat kombinationsresande är det viktigt att hela resan fungerar sömlöst vilket sätter höga krav på planering och organisering. Ny forskning från K2 visar emellertid att detta inte varit prioriterat i praktiken, trots tydliga målsättningar i regionala utvecklingsstrategier.

Jens Alm är forskare vid K2 och har studerat hur Region Skånes arbete inom området kan utvecklas för att få större genomslag i planeringen.

– Även om det har funnits strategiska initiativ för kombinerat resande inom Region Skåne så framgår det att dessa inte fått genomslag. Detta tyder på ett svagt mandat att omsätta övergripande strategier i praktiken och ett svalt politiskt intresse, berättar Jens Alm.

– Inom kollektivtrafikområdet har fördubblingsmålet stått i centrum och i detta arbete har cykeln snarare setts som ett hinder för att uppnå en högre marknadsandel för kollektivtrafiken än som ett medel för att nå övergripande regionala mål, fortsätter Jens.

Den aktuella forskningen visar att det finns goda förutsättningar för kombinerat resande i Skåne. Men för att kunna gå från strategi till praktik är det viktigt att få till stånd ett tydligare helhetsperspektiv på kombinerade resor.

– Det finns ingen enskild aktör med ansvar för hela-resan-perspektivet vilket försvårar genomförandet av antagna strategier. Kommunerna, Region Skåne och Trafikverket ansvarar för olika delar av resan och är därmed beroende av varandra för att främja kombinerat resande. Samtidigt förekommer målkonflikter mellan aktörerna och även mellan olika planeringsnivåer inom Region Skåne, berättar Jens Alm.  

Det faktum att bilnormen fortfarande är stark underlättar inte arbetet med att främja kombinerat resande. I stället leder det till motstridiga planeringsinitiativ och oklara prioriteringar.

– Kommuner satsar ofta på både bil och cykel och det finns sällan en tydlig vilja eller önskan att prioritera ner biltrafik till förmån för hållbara färdsätt, säger Jens Alm.  

Bristen på koordinering mellan olika aktörer och planeringsnivåer gör det svårt att gå från mål och strategi till praktik och genomslag i planeringen. Den aktuella forskningen lyfter fram vikten av att överkomma dessa barriärer för att kunna nå mål om kombinerat och hållbart resande.

– Det krävs ett tydligare övergripande ansvar och en bättre samordning för att driva utvecklingen framåt. Detta gäller både de uppdrag som styrs av politiken och det strategiska arbetet på regional nivå, avslutar Jens Alm.


Läs mer i K2-rapporten Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik. Rapporten är skriven av Jens Alm och Karin Thoresson från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Till Koglin från Lunds universitet.