Article highlighted

Hållbar mobilitet i små städer

Det pågår en urbanisering, med inflyttning till både små och stora städer. Med förbättrade transportmöjligheter till närliggande storstäder och bättre digital tillgänglighet blir livet och försörjningsmöjligheterna i mindre städer mer varierade än tidigare. De som bor i små städer är dock i allt större utsträckning beroende av bil för sina transportbehov.

Cyklister


Allt fler människor söker sig till små städer. De gör det för att kunna njuta av närhet till naturen, få större boyta till lägre kostnad än i storstaden, vara nära familj och andra släktingar, försöka skapa en miljövänlig livsstil och samtidigt ha tillgång till god service.  De mindre städerna lockar människor som flyttar dit både från större städer och från det omgivande omlandet. Tillgång till hållbar mobilitet i små städer är därför av betydelse för allt fler människor.

Forskare knutna till K2 har sammanställt tillgänglig kunskap om mobilitet i mindre städer och hur transporter i små städer kan bli mer hållbara.

– De som bor i små städer är i stor utsträckning beroende av bil. Det är i första hand ett resultat av hur markanvändningen ser ut, med låg densitet och förhållandevis långa avstånd, menar Tom Rye och Lisa Hansson, båda forskare vid Høgskolen i Molde som skrivit rapporten Mobilitet i mindre städer - så kan bilberoendet minska.

Planering kopplat till markanvändning är centralt för att minska människors bilberoende, det visar flera forskningsrapporter. Resmönster i små städer skulle kunna förändras med en mer kompakt stadsplanering. Det finns därför ett behov av att bromsa, eller helt stoppa, utglesningen av bostäder och service. Om service i stället tillhandahålls centralt, med närhet till en kompakt bebyggelse, stimulerar det fler att bosätta sig i centrum, vilket i sin tur kan bidra till ett bättre resandeunderlag för kollektivtrafik.

– När det finns kollektivtrafikförbindelser mellan en småstad och en närliggande storstad bör nybyggnation koncentreras till områden i närheten av kollektivtrafikens hållplatser, då förbättrar vi möjligheten för fler att pendla och resa kollektivt till närmsta större stad, säger Lisa Hansson.

Forskning visar att de som bor i små städer i allt mindre utsträckning går och cyklar. Några bakomliggande orsaker är att många inte uppfattar att det är tryggt att gå och cykla i sin stad och att vardaglig service, som livsmedelsbutiker, i allt större utsträckning förläggs till externa köpcentrum dit det är enklast att ta sig med bil.  

–  Vi behöver förändra stadsplaneringen av mindre städer, så att planeringen i större utsträckning främjar hållbara transportsätt, som kollektivtrafik, gång och cykling. För att verkligen minska andelen bilresor krävs samtidiga åtgärder som begränsar bilanvändningen, som parkeringsavgifter och att mindre yta disponeras för parkera och köra bil, avslutar Tom Rye.

Tom Rye och Lisa Hansson presenterar rapporten Mobilitet i mindre städer - så kan bilberoendet minska på K2:s digitala Kunskapslunch onsdagen den 11 maj.

Rapportens  författare
Tom Rye och Lisa Hansson är forskare vid norska Høgskolen i Molde. De arbetar i flera projekt som handlar om omställning till mer hållbara transportsystem, med betoning på policy- och governancefrågor.