Article highlighted

K2 utser årets bästa examensarbeten inom hållbar mobilitet

K2 har utsett årets bästa kandidat- och masteruppsats inom temat hållbar mobilitet i städer och storstadsregioner. Priset delades ut på konferensen Transportforum i Linköping till tre arbeten som handlar om cirkularitet för elektriska stadsbussar, tillgänglighet och efterfrågestyrd trafik.

 

Syftet med uppsatstävlingen är att få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet.

Priset delas ut vartannat år och juryn består av medlemmar i K2:s ledningsgrupp. Bedömningskriterierna är hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och utvecklingspotential.

– Det är roligt att se att bidragen som vi får in verkligen ligger i framkant och speglar den rådande utvecklingen inom kollektivtrafik och hållbar mobilitet, säger Helena Svensson från K2 som är juryns ordförande.

Prissumman uppgår till 15 000 kr för bästa kandidatuppsats och 30 000 kr för bästa mastersuppsats, vilket i år delas av två pristagare. I priset ingår även deltagande och resa till konferensen Transportforum där vinnarna får träffa forskare och andra branschaktörer för kunskapsutbyte och nätverkande.

Bästa uppsats på kandidatnivå – cirkularitet för elektriska stadsbussar

Andreas Quist och Alexander Säll från Chalmers tekniska högskola var på plats för att ta emot pris för bästa uppsats på kandidatnivå. I sin uppsats identifierar de faktorer som har betydelse för att öka graden av cirkularitet för elektriska stadsbussar.

Uppsatsen har de skrivit tillsammans med Maximilian Forsell, Isak Larsson, Julia Henrysson och Joel Johansson, också från Chalmers tekniska högskola.

– Uppsatsen uppmärksammar ett område som kommer att bli allt viktigare framöver. Drivkrafter, förutsättningar och utmaningar kartläggs på ett tydligt sätt som är till nytta för branschen, motiverar juryn.

– Det var roligt att ta emot priset på plats på Transportforum där vi har fått känna på branschen och träffa nya människor. Vi tror att det finns en utvecklingspotential på området cirkulär ekonomi inom kollektivtrafiken vilket var vad vi ville undersöka i vårt arbete, säger Andreas Quist.  

Två vinnare på masternivå om efterfrågestyrd kollektivtrafik

Pris för bästa uppsats på masternivå går i år till två arbeten. En av uppsatserna handlar om tillgänglighet i förhållande till efterfrågestyrd trafik och är skriven av Albin Reinhardt från Linköpings universitet. Uppsatsen belyser bland annat hur planerares uppfattningar och medborgares upplevelser av tillgänglighet kan skilja sig, vilket är viktigt att vara medveten om i planeringen.

Uppsatsen lyfter på ett mycket värdefullt sätt fram den efterfrågestyrda trafikens potential och utmaningar för människor som bor i städernas ytterområden, säger juryn i sin motivering.

Det betyder mycket för mig att vinna det här priset. Under Transportforum har jag haft två intensiva och lärorika dagar där många intressanta perspektiv belysts. Det har varit väldigt givande och roligt, säger Albin Reinhardt.

Delat förstapris på masternivå går även till Juan Manuel López Vásquez från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga tekniska högskolan, som har studerat hur efterfrågestyrd trafik kan användas på ett effektivt sätt.  I sin uppsats visar Juan exempel på hur efterfrågestyrd kan kombineras med annan kollektivtrafik i områden med låg efterfrågan för att ge bättre servicenivå till en lägre kostnad.

Det här är ett mycket aktuellt område med ett fortsatt stort behov av kunskap. Uppsatsen har hög relevans för ansvariga aktörer, motiverar juryn.

Det är en stor ära att bli tilldelad det här priset. För att flera ska kunna resa hållbart måste man erbjuda kollektivtrafik med hög servicenivå och så korta väntetider som möjligt. Detta är en utmaning, särskilt för operatörer i zoner med låg efterfrågan. Efterfrågestyrd kollektivtrafik kan vara en smart och hållbar lösning för detta, säger Juan Manuel López Vásquez.

Nästa uppsatstävling

K2 utlyser även uppsatspriset ”bästa uppsats om kollektivtrafik på väg” i samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik. I potten ligger 60 000 kr som kan komma att delas mellan flera examensarbeten. Bidrag skickas till info@k2centrum.se senast den 19 juni 2024.

Läs mer här eller kontakta K2:s utbildningsansvariga Helena Svensson.

Här kan du läsa vinnaruppsatserna