Article highlighted

Miljömedveten körning - så betraktas delade elcyklar och elsparkcyklar

De som använder delade elcyklar och elsparkcyklar har en mer positiv uppfattning om miljöfördelarna med delad mikromobilitet än de som inte använder dessa färdmedel. Elcyklisterna väljer i större utsträckning delad elcykel av miljöskäl, än vad elsparkcykelförarna gör, det visar en aktuell K2-studie som genomförts i Stockholm och i Köpenhamn.


– Det är som vi trodde, att användare ser färdmedlet som miljövänligt medan icke-användare i regel inte har uppfattningen att det är miljövänligt, säger Phil Flores, doktorand hos K2 och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Användare och icke-användare i Stockholm och i Köpenhamn har tillfrågats om sin attityd vad gäller miljö- och klimatpåverkan i samband med delad användning av elektriska cyklar och sparkcyklar. Studien visar till exempel att personer som gärna tar till sig innovationer och vill prova på nya saker – som elcykel och elsparkcykel – också i hög grad är miljömedvetna. Det gäller särskilt cyklisterna som uppfattar sig som ”gröna” och uppfattar el-cyklingen som ett grönt alternativ. Sambandet är svagare bland elsparkcykelanvändarna som är medvetna om miljöfördelarna men som inte i första hand använder sparkcykel för att värna miljön.

– Det är främst en betydande skillnad mellan användare och icke-användare. Användare ser färdmedlet som miljövänligt, medan icke-användare i regel inte har uppfattningen att det är miljövänligt, säger Phil Flores.

Varför ser icke-användarna inte miljöfördelarna?
– Man måste bli medveten om vilka fördelar som finns med delade transporter. Elsparkcyklar och -cyklar har dykt upp i våra städer väldigt snabbt och det har inte hunnit etableras regler för hur de ska användas. Och de som inte använder sig av de nya mikromobila färdmedlen tillhör inte heller gruppen som tar till sig innovationer i första taget. Man ser sparkcyklarna slängda överallt, vilket skapar stor irritation. Och det är ganska dyrt att köra elsparkcykel, man ser kanske inte att de ersätter till exempel bil eller taxi för att ta sig till hållplatser för kollektivtrafik, elsparkcyklarna betraktas mest som nöjeskörning, säger Phil Flores.

Varför är det viktigt att veta vad vi tror?
– Hur vi uppfattar saker är väldigt viktigt. Både elcykel och elsparkcykel framhålls som miljövänliga alternativ. Om vi vill att fler ska använda detta påstått miljövänliga alternativ är det viktigt att vi kommunicerar rätt saker. Sedan är det också viktigt att lösa problem och irritationsmoment. Om man ska planera för en integration av mikromobila färdmedel behöver man också ändra den skeptiska attityden till elsparkcyklar som finns hos icke-användarna. Det behövs tydliga regleringar, till exempel för parkering, säger Phil Flores.

Läs artikeln här: The role of consumer innovativeness and green perceptions on green innovation use: The case of shared e-bikes and e-scooters | K2 (k2centrum.se)

Phil Flores är doktorand hos K2 och på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.