Article highlighted

Rådslag för hållbart kollektivt resande efter pandemin

Kollektivtrafiken och det kollektiva resandet har på ett unikt sätt påverkats under pandemin. När restriktionerna lättar och samhället öppnar upp kommer världen inte att se ut som förr. Det innebär stora utmaningar, men också möjligheter, för hur vi utformar transportsystemet och framtidens kollektiva resande. K2 tar därför initiativ till ett rådslag för förnyelse av kollektivt resande.

pojke på tåg


– För att möta utmaningarna vi står inför och lyfta fram möjligheter kring de förändringar som pandemin fört med sig, tar vi nu initiativ till ett metaforiskt rådslag, säger K2:s föreståndare John Hulten. 

Rådslaget ska fokusera på strategiska och strukturbildande frågor som kompletterar det arbete många aktörer redan bedriver. Ett 30-tal nyckelindivider från olika delar av mobilitetsbranschen är knutna till initiativet som rådgivare.

Rådslaget har inledningsvis fokus på fem olika områden:
Nya pris- och biljettstrategier
Priset har stor påverkan på när, var och hur människor reser. Förändrade resmönster och en ökad grad av distansarbete skapar behov av nya typer av biljetter i kollektivtrafiken. Hur kan kollektivtrafikens och andra trafikslags prissättning förändras på sätt som minskar kostnader, ökar intäkter och gör hållbar mobilitet mer attraktivt?

Nya modeller för organisation och finansiering
Hållbarhetsmål och förväntningar på bättre tillgänglighet, både i städer och på landsbygder, ställer krav på mer resurser till investeringar och drift av mobilitetslösningar. Samtidigt medför pandemin stora intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Hur kan kollektivt resande organiseras, finansieras och hur tillvaratas nya kostnadseffektiva innovationer inom mobilitetsområdet?

Förändrade resvanor och mobilitetstjänster
Pandemin har förändrat hur mycket och på vilka sätt vi reser. Framtidens kollektivtrafik behöver anpassas efter nya resmönster och nya behov. För att nå klimatmålen för transportområdet behövs åtgärder som påverkar färdmedelsval och efterfrågan mot hållbara alternativ. Hur kan vi bättre förstå resenärers beteenden, mobilitetsbehov och på vilka sätt kollektivt resande kan göras mer attraktivt?

Omdefinierad roll för kollektivtrafiken
Pandemin har tydligt visat att det ibland är bättre för miljö, hälsa och ekonomi med gång, cykel och andra delade mobilitetstjänster, än att resa med kollektivtrafiken. Dessa trafikslag spelar dessutom en avgörande roll för att människor ska kunna ta sig till och från bussen, tåget eller tunnelbanan. Hur kan kollektivtrafiken omdefiniera sin roll för att bli bättre på att dra nytta av möjligheterna med andra hållbara trafikslag, kombinerat resande och integrerade mobilitetstjänster?

Omprioritering av gaturummet
Ökad framkomlighet för kollektivtrafik, till exempel genom dedikerade busskörfält och signalprioritering, kan minska kostnaderna och öka kollektivtrafikens attraktivitet. Under pandemin har många städer i omvärlden snabbt ”möblerat om” gaturummet för att ge mer utrymme åt framför allt gång och cykel. Hur kan städernas utrymmen ställas om på sätt som gör dem mer attraktiva att bo och verka i, och som gör hållbara transportmedel mer attraktiva och effektiva?

Läs mer om rådslaget för förnyelse av kollektivt resande via hemsidan radslaget.se

Kontakt
Elias Arnestrand