Article highlighted

Transportplanering och beslutsfattande

Stads- och transportplanering har under en längre tid varit bilcentrerad. Sedan ett par år har kommuner, regioner och Sverige nationellt formulerat mål för att minska transportsystemets bilberoende och minska transportsektorns utsläpp av koldioxid. De beslut som fattas som rör stads- och transportplanering på nationell, regional och nationell nivå bidrar dock inte i tillräcklig utsträckning till ett mer hållbart transportsystem för att branschens målsättningar ska kunna uppnås.

Stadstrafik i Lund


Forskare knutna till K2 har studerat vad som orsakar att åtgärder som kan minska transportsystemets bilberoende inte implementeras i den utsträckning som krävs för uppnå politiskt beslutade mål. Robert Hrelja från Malmö universitet och Tom Rye från Høgskolen i Molde har intervjuat tjänstemän och politiker i svenska kommuner och frågat hur de ser på kommunens transportplanering.

– Åtgärder som bidrar till ett mer hållbart transportsystem kan uppfattas om kontroversiella och de vi intervjuat berättar att de många gånger står inför ett dilemma, då de åtgärder som de ser är nödvändiga inte tycks vara möjliga att implementera. Tjänstemän uttrycker att de ofta möter motstånd, både från kommunens politiska beslutsfattare och från invånarna, när de föreslår åtgärder för att öka andelen hållbara och hälsosamma transporter, säger Robert Hrelja.

Roberts och Toms studier av beslutsfattande inom transportområdet indikerar att det är en lång process att ställa om planering och konkret beslutsfattande i en mer hållbar riktning.

– Kommuner som lyckats tycks ha en väl integrerad planering, en helhetsbild av kommunens uppdrag och utveckling som både politiker och tjänstemän kan utgå från i sitt arbete. I kommuner som arbetar strategiskt och långsiktigt kan man över tid bygga upp ett stöd, också för mer impopulära åtgärder, säger Robert Hrelja.

I artikeln Decreasing the share of travel by car. Strategies for implementing ‘push’ or ‘pull’ measures in a traditionally car-centric transport and land use planning kan du läsa mer om framgångsrika strategier för att ställa om transportplanering och beslutsfattande i en mer hållbar riktning.