Hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

I de globala målen betonas vikten av ett tillgängligt och hållbart kollektivtrafiksystem för alla medborgare, med särskild uppmärksamhet för de behov människor i utsatta situationer har. Kollektivtrafik anses ofta vara särskilt betydelsefull för personer med funktionsnedsättning, då de kan ha en begränsad tillgång till andra färdmedel. Trots ansträngningar för att överbrygga hinder i kollektivtrafiken, kvarstår betydande utmaningar. Den snabba övergången till ett mer transporteffektivt samhälle inkluderar digitalisering och nya mobilitetsformer, vilket samtidigt skapar en växande oro för utökad exkludering och digitala klyftor. Projektförslaget är framarbetat i dialog med funktionshinderrörelsen och kollektivtrafikens aktörer (mellan åren 2020–2022). Projektet syftar till att ge en djupare förståelse för potentiella hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera åtgärder som kan stödja ett mer hållbart och tillgängligt kollektivtrafiksystem. Projektet inkluderar en bredare syn på hinder och grundas i samproduktion med både funktionshinderrörelsen och kollektivtrafikens aktörer. Resultaten kommer att bidra till en ökad förståelse om hur olika grupper kan inkluderas i planeringsprocessen och bidra till hur kollektivtrafiken kan användas som ett medel för att uppnå en ökad social hållbarhet för alla medborgare.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, VTI, Malmö universitet, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 716 526 kr
Period: 
2023 till 2024

Publikationer kopplade till projektet

En kollektivtrafik för alla – en nulägesbeskrivning av forskning och utvecklingsprojekt inom funktionshinderområdet

Kristofer Hansson, Lena Levin, Gustav Lopez Svensson, Eva Månsson Lexell & Vanessa Stjernborg, K2 Working Paper 2023:8

Social impact assessments (SIA) in larger infrastructure investments in Sweden; the view of experts and practitioners

Vanessa Stjernborg, Impact Assessment and Project Appraisal, September 2023