Kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafikens påverkan på tillgänglighet, demokratiprocesser, innanför- och utanförskap.

Kollektivtrafik för alla

bild kollektivtrafik för alla

Satsningar på kollektivtrafik kan spela en viktig roll för social och ekonomisk inkludering. Urbanisering, en åldrande befolkning och migration medför stora utmaningar där kollektivtrafikens utformning och tillgänglighet spelar en viktig roll för den enskilde och för olika sociala grupper. För de invånare som inte har möjlighet att köra bil är tillgång till kollektivtrafik avgörande. Samtidigt kan miljön i och kring kollektivtrafiken upplevas som otrygg och transporterna som alltför dyra.


Forskningsfrågor
Kollektivtrafik för alla ställer krav på kunskap om hur olika individers och gruppers tillgänglighet, rörlighet och livskvalitet påverkas av kollektivtrafiksystemets utformning. Ett samhälle som tillgodoser alla medborgares behov och säkerställer alla medborgares inflytande ställer också krav på planeringsprocesser med demokratiskt deltagande och uppmärksammar vilka grupper i samhället som får nytta av nya kollektivtrafiklösningar och mobilitetstjänster. Transportsystemet, inklusive kollektivtrafiken, spelar en viktig roll för att minska sociala klyftor, ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning.

Inom forskningsområdet kollektivtrafik för alla prioriteras följande forskningsfrågor:

  • Vilka grupper i samhället får nytta eller onytta av kollektivtrafiksatsningar, förändrad service och prissättning, och på vilket sätt kan kollektivtrafiksystemet stödja en mer jämlik och jämställd tillgång till samhällets resurser?
  • Vilken hänsyn tar myndigheter till medborgares olika behov och uppfattningar när man utformar kollektivtrafiken, t.ex. barn, personer med funktionshinder och olika socio-ekonomiska grupper?
  • Hur och med vilket resultat sker samverkan mellan kollektivtrafikens aktörer och invånare, inklusive nya, digitala metoder för dialog och återkoppling som ökar olika gruppers delaktighet i planering och beslutsfattande? 
  • Hur planeras och utformas kollektivtrafiken så att den är och upplevs som trygg och säker, både för resenärer och medarbetare? Hur kan den utformas för att minimera buller och barriäreffekter? 


Förväntat resultat 
Forskningen om kollektivtrafik för alla förväntas bidra till en bättre förståelse av kollektivtrafiken som medel för ökad social hållbarhet. Olika gruppers speciella behov i kollektivtrafiken synliggörs och begrepp som social nytta, livskvalitet, hälsa och tillgänglighet utvecklas i relation till kollektivtrafik. För kollektivtrafikens aktörer, som regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, leder forskningen till en ökad förståelse för hur man bättre kan inkludera olika grupper i planeringsprocessen. Forskningen bidrar också till ökad förståelse för hur kollektivtrafik, i kombination med nya mobilitetslösningar, kan utformas för att erbjuda lösningar för dem som idag har en begränsad mobilitet.

Publikationer

Behovsanalys och dimensionering av social mobilitet med närbusstrafik

K2-rapporter

COVID-19 and Public Transport

K2-rapporter

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Övrigt

Kollektiva resor - utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet

Övrigt

Is it expensive to be poor? Public transport in Sweden

Vetenskapliga artiklar

Does context matter? Older adults’ safety perceptions of neighborhood environments in Sweden

Övrigt

Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

K2-rapporter

Public transport and social justice in Malmö

K2-rapporter

Access to public mobility services and health in old age: a cross-sectional study in three Swedish cities

Vetenskapliga artiklar

Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?

Vetenskapliga artiklar

How to Apply Gender Equality Goals in Transport and Infrastructure Planning

Vetenskapliga artiklar

Examining the Process of Modal Choice for Everyday Travel Among Older People

Vetenskapliga artiklar

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

K2-rapporter

Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling

K2-rapporter

Accessibility for All in Public Transport and the Overlooked (Social) Dimension—A Case Study of Stockholm

Vetenskapliga artiklar

How to Integrate Gender Equality in the Future of “Smart” Mobility: A Matter for a Changing Planning Practice

Vetenskapliga artiklar

Disparities in mobility among older people: Findings from a capability-based travel survey

Vetenskapliga artiklar

Rischi di segregazione temporale nella città poliritmica: il caso della mobilità notturna delle donne tra nuove esigenze di spostamento e percezione della sicurezza

Vetenskapliga artiklar

Evaluation of free public transport for older people in Sweden

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafik i storstadens skugga - Krönikor från Living lab i Uddevalla

K2-rapporter

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

K2-rapporter

Swedish and Scottish National Transport Policy and Spend: A Social Equity Analysis

Vetenskapliga artiklar

An urban bikeway network design model for inclusive and equitable transport policies

Vetenskapliga artiklar

How May Public Transport Influence the Practice of Everyday Life among Younger and Older People and How May Their Practices Influence Public Transport?

Vetenskapliga artiklar

Integrating Gender into Transport Planning

Övrigt

What’s mode got to do with it? Exploring the links between public transport and car access and opportunities for everyday activities among older people

Vetenskapliga artiklar

Ny kunskap om kollektivtrafik

K2-rapporter

Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

K2-rapporter

Hot och våld mot kollektivtrafikens anställda

K2-rapporter

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

Övrigt

Unga resenärers upplevelser av kollektivtrafiken

K2-rapporter

Experienced fear of crime and its implications for everyday mobilities in later life: an ethnographic case study of an urban Swedish neighbourhood

Vetenskapliga artiklar

The Meaning of Social Participation for Daily Mobility in Later Life: an Ethnographic Case Study of a Senior Project in a Swedish Urban Neighbourhood

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv

K2-rapporter

Exploring public transport as an element of older persons' mobility: A Capability Approach perspective

Vetenskapliga artiklar

Everyday Life Mobilities of Older Persons - A Case Study of Ageing in a Suburban Landscape in Sweden

Vetenskapliga artiklar

Transportplanering i förändring: En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen

Övrigt

“I want complete freedom”: car use and everyday mobility among the newly retired

Vetenskapliga artiklar

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering

K2-rapporter

Exploring public transport as an element of older persons' mobility: A Capability Approach perspective

Vetenskapliga artiklar

Viewpoints of adults with and without Autism Spectrum Disorders on public transport

Vetenskapliga artiklar

Forskningsprojekt

Space-Time Use and Temporal Well-being of On-board Public Transport Workers

Projektledare: 

Tillgänglighetens komplexitet och flerdimensionalitet – att överföra erfarenheter av funktionshinder till kollektivtrafikens aktörer

Projektledare: 

ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

Projektledare: 

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektledare: 

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektledare: 

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken – en pilotstudie för att identifiera synskadades behov med speciellt fokus på interaktionen med mobilbaserad teknologi

Projektledare: 

Micro-level evaluation of bus stop performance using automated analysis of aerial video

Projektledare: 
Aliaksei Laureshyn

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Projektledare: 

Understanding Mobility Patterns in Ten Swedish Urban Regions

Projektledare: 

Betydelse av jämställda kollektivtrafikmyndigheter för utvecklad kollektivtrafik som del av transportsektorns hållbarhet

Projektledare: 

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

Projektledare: 

Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö

Projektledare: 
Manne Gerell, K2 och Malmö högskola.

Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity

Projektledare: 
Mattias Haraldsson, K2 och VTI

Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Christina Stave

Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Projektledare: 
Lena Levin