Kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafikens påverkan på tillgänglighet, demokratiprocesser, innanför- och utanförskap.

Kollektivtrafik för alla

bild kollektivtrafik för alla

Satsningar på kollektivtrafik kan spela en viktig roll för social och ekonomisk inkludering. Urbanisering, en åldrande befolkning och migration medför stora utmaningar där kollektivtrafikens utformning och tillgänglighet spelar en viktig roll för den enskilde och för olika sociala grupper. För de invånare som inte har möjlighet att köra bil är tillgång till kollektivtrafik avgörande. Samtidigt kan miljön i och kring kollektivtrafiken upplevas som otrygg och transporterna som alltför dyra.


Forskningsfrågor
Kollektivtrafik för alla ställer krav på kunskap om hur olika individers och gruppers tillgänglighet, rörlighet och livskvalitet påverkas av kollektivtrafiksystemets utformning. Ett samhälle som tillgodoser alla medborgares behov och säkerställer alla medborgares inflytande ställer också krav på planeringsprocesser med demokratiskt deltagande och uppmärksammar vilka grupper i samhället som får nytta av nya kollektivtrafiklösningar och mobilitetstjänster. Transportsystemet, inklusive kollektivtrafiken, spelar en viktig roll för att minska sociala klyftor, ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning.

Inom forskningsområdet kollektivtrafik för alla prioriteras följande forskningsfrågor:

  • Vilka grupper i samhället får nytta eller onytta av kollektivtrafiksatsningar, förändrad service och prissättning, och på vilket sätt kan kollektivtrafiksystemet stödja en mer jämlik och jämställd tillgång till samhällets resurser?
  • Vilken hänsyn tar myndigheter till medborgares olika behov och uppfattningar när man utformar kollektivtrafiken, t.ex. barn, personer med funktionshinder och olika socio-ekonomiska grupper?
  • Hur och med vilket resultat sker samverkan mellan kollektivtrafikens aktörer och invånare, inklusive nya, digitala metoder för dialog och återkoppling som ökar olika gruppers delaktighet i planering och beslutsfattande? 
  • Hur planeras och utformas kollektivtrafiken så att den är och upplevs som trygg och säker, både för resenärer och medarbetare? Hur kan den utformas för att minimera buller och barriäreffekter? 


Förväntat resultat 
Forskningen om kollektivtrafik för alla förväntas bidra till en bättre förståelse av kollektivtrafiken som medel för ökad social hållbarhet. Olika gruppers speciella behov i kollektivtrafiken synliggörs och begrepp som social nytta, livskvalitet, hälsa och tillgänglighet utvecklas i relation till kollektivtrafik. För kollektivtrafikens aktörer, som regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, leder forskningen till en ökad förståelse för hur man bättre kan inkludera olika grupper i planeringsprocessen. Forskningen bidrar också till ökad förståelse för hur kollektivtrafik, i kombination med nya mobilitetslösningar, kan utformas för att erbjuda lösningar för dem som idag har en begränsad mobilitet.

Publikationer

Border controls and (im)mobilities: experiences from a public transport node

Vanessa Stjernborg, Mobilities, June 2024

Gendered mobility strategies and challenges to sustainable travel—patriarchal norms controlling women's everyday transportation

Christina Lindkvist, Frontiers in Sustainable Cities, June 2024

I omställningen mot en mer hållbar mobilitet – en nulägesbeskrivning av forskning och potentiella lösningar med särskilt fokus mot äldre personer

Emilia Donalds och Vanessa Stjernborg, K2 Working Paper 2024:5

Trygghet i kollektivtrafiken – en översikt över trygghetsarbete i fyra storstadsregioner i Baltikum och Skandinavien

Linnea Eriksson, Jens Alm, Joel Göransson Scalzotto, Kelsey Oldbury och Alexander Paulsson, K2 Working Paper 2024:4

Rural mobility in later life; counteracting accessibility poverty with digital service solutions

Vanessa Stjernborg & Gustav Lopez Svensson, Transportation Research Part D: Transport and Environment, January 2024

Triggers for feelings of insecurity and perceptions of safety in relation to public transport; the experiences of young and active travellers

Vanessa Stjernborg, Applied Mobilities, February 2024

Barns rätt till kollektivtrafik – barnperspektiv och barns perspektiv i kollektivtrafikplaneringen

Kapitel i "Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen", Linnea Eriksson och Jens Alm

How accessibility to schools is not (just) a transport problem: the case of public school choice in the city of Malmö, Sweden

Aaron Nichols & Jean Ryan, European Transport Research, November 2023

The importance of recurring public transport delays for accessibility and mode choice

Aaron Nichols, Jean Ryan, Carl-William Palmqvist, Journal of Transport Geography Volume 115, February 2024

Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen

Kapitel i bok, 2023

En kollektivtrafik för alla – en nulägesbeskrivning av forskning och utvecklingsprojekt inom funktionshinderområdet

Kristofer Hansson, Lena Levin, Gustav Lopez Svensson, Eva Månsson Lexell & Vanessa Stjernborg, K2 Working Paper 2023:8

Social impact assessments (SIA) in larger infrastructure investments in Sweden; the view of experts and practitioners

Vanessa Stjernborg, Impact Assessment and Project Appraisal, September 2023

Spatiotemporal heterogeneity of the shared e-scooter–public transport relationships in Stockholm and Helsinki

Zijian Guo, Jian Liu, Pengxiang Zhao, Aoyong Li & Xintao Liu, Transportation Research Part D: Transport and Environment, September 2023

‘Bouncing between the buses like a kangaroo’: efficient transport, exhausted workers

Chiara Vitrano & Wojciech Kębłowski, Mobilities, August 2023.

Defining and implementing a sufficient level of accessibility: What’s stopping us?

Jean Ryan & Karel Martens, Transportation Research Part A: Policy and Practice, September 2023

Accessibility and space-time differences in when and how different groups (choose to) travel

Jean Ryan, Rafael H.M. Pereira, Magnus Andersson, Journal of Transport Geography, July 2023

Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik

Jens Alm, Linnea Eriksson och Emma Hermansson, K2 Working Paper 2023:3

Sustainability in practice: A governmentality study about transit‐oriented development in rural areas

Freja Lina Huhle, master thesis, Malmö University, 2021

(O)trygghet, mobilitet och strategier – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station

Sofia Rutberg, examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, 2021

Effekter av förändrad tillgång till kollektivtrafik

Désirée Nilsson och Vanessa Stjernborg, K2 Working paper 2022:7

Accessibility in public transport policy and planning practice in the Uppsala region – A Swedish case

Linnea Eriksson & Anders Melin, In Just mobility, transport and urban infrastructures – stories on inclusion and exclusion. Urban Matters Journal, December 2022

Erfarenheter och upplevda hinder i kollektivtrafiken hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Jessica Berg & Jonas Ihlström. VTI rapport 1123. Linköping 2022.

Transit places and the production of public spaces

H.A Tran & J. Hyeong. In Lindkvist, C and Melin, A. (eds.) Just mobility, transport and urban Infrastructure, Urbanmattersjournal.com

Nya mobilitetstjänster för socialt hållbar och rättvis tillgänglighet – möjliga lösningar i stad och landsbygd

Jessica Berg, Linnea Eriksson, Joel Göransson Scalzotto, Simon Georgson, Anders Melin och Robin Nuruzzaman. K2 Outreach 2022:3

Towards a capability approach to mobility – An analysis of disparities in mobility opportunities among older people

Jean Ryan, doctoral thesis, Lund University, 2019.

Spatiotemporal accessibility by public transport and time wealth: Insights from two peripheral neighbourhoods in Malmo, Sweden

Chiara Vitrano & Linnea Mellquist, Time & Society, 2022

Future Public Mobility - The next step for sustainable travel

Rådslaget, 2022.

Framtidens kollektiva mobilitet - nästa steg för hållbart resande

Rådslaget, 2022.

Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Vanessa Stjernborg och Gustav Lopez Svensson, K2 Working paper 2022:2

The bus trip: Constraints, hierarchies and injustice

Vanessa Stjernborg. Chapter in Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. November 2021

Traveling insecurely: The association of security and accessibility in public transport

Kristofer Hansson. Chapter in Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. November 2021

Inequalities in access to bike-and-ride opportunities: Findings for the city of Malmö

Zahra Hamidia, Rosalia Camporeale and Leonardo Caggianic, Transportation research 2019

Social hållbarhet i regional kollektivtrafikplanering - Perspektiv och processer för att stärka den sociala hållbarhetens position i planeringssammanhang

Rebecka Kjellström, Karolina Isaksson, Maria Håkansson & Anna Strohmayer. KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, 2021.

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering

Linnea Eriksson, Karolina Isaksson och Jacob Witzell, redaktörer, november 2021

Socialt hållbar transportplanering

Lena Levin och Ana Gil Solá, redaktörer, juni 2021

Åldrande landsbygder

Vanessa Stjernborg och Alva Rosager, K2 Working paper 2021:14

Upplevd otrygghet i anknytning till kollektivtrafiken i Malmö

Vanessa Stjernborg och Sofia Rutberg, K2 Working paper 2021:13

Smart mobilitet för unga?

Anna Wallsten, Joel Göransson Scalzotto och Jessica Berg, K2 Working paper 2021:11

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Erik Johansson, Rosalia Camporeale and Carl-William Palmqvist, Research in Transportation Economics Volume 83, November 2020

A Piece of the Puzzle: Essays on Accessibility, Transport Infrastructure and Distribution

Anders Bondemark, doctoral thesis, Lund University, May 2021

What are we missing when we measure accessibility? Comparing calculated and self-reported accounts among older people

Jean Ryan and Rafael Pereira, Journal of Transport Geography, May 2021

Synnedsattas resor med buss - framtiden med autonoma bussar

Anna Anund, Magnus Berglund och Per Bröms, K2 Working paper 2021:6

Justice in Regional Transport Planning through the Lens of Iris Marion Young

Chiara Vitrano and Christina Lindkvist, Planning, practice and research, January 2021

Behovsanalys och dimensionering av social mobilitet med närbusstrafik

Yngve Westerlund, Agneta Ståhl och Carlos Chiatti, K2 Working paper 2020:11

COVID-19 and Public Transport

Chiara Vitrano, K2 Working paper 2021:1

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Hanna Holm och Andrea Kollmann, redaktörer, januari 2021

Kollektiva resor - utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet

Malin Henriksson och Christina Lindkvist, redaktörer, Arkiv förlag november 2020

Is it expensive to be poor? Public transport in Sweden

Anders Bondemark, Henrik Andersson, Anders Wretstrand and Karin Brundell-Freij, Transportation October 2020

Does context matter? Older adults’ safety perceptions of neighborhood environments in Sweden

Vanessa Stjernborg and Roya Bamzar, bookchapter in Crime and Fear in Public Places - Towards Safe, Inclusive and Sustainable Cities, July 2020

Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

Christian Dymén, Hanna Wennberg, Malin Mårtensson och Christina Lindkvist, K2 Outreach 2020:6, juni 2020

Public transport and social justice in Malmö

Anders Melin, K2 Research 2020:1, June 2020

Access to public mobility services and health in old age: a cross-sectional study in three Swedish cities

Carlos Chiatti, Yngve Westerlund, Agneta Ståhl. Journal of Transport and Health, Vol. 7, 2018

Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?

Manne Gerell. European Journal on Criminal Policy and Research, 24. 2018.

How to Apply Gender Equality Goals in Transport and Infrastructure Planning

Lena Levin and Charlotta Faith-Ell, Integrating Gender into Transport Planning, February 2019

Examining the Process of Modal Choice for Everyday Travel Among Older People

Jean Ryan, International Journal of Environmental Research and Public Health, January 2020

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

Jessica Berg, Jakob Allanson, Malin Henriksson och Christina Lindkvist, K2 Outreach 2019:4

Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling

Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist, Annica Kronsell och Christian Dymén, K2 Outreach 2019:3

Accessibility for All in Public Transport and the Overlooked (Social) Dimension—A Case Study of Stockholm

Vanessa Stjernborg, Sustainability, September 2019

How to Integrate Gender Equality in the Future of “Smart” Mobility: A Matter for a Changing Planning Practice

Lena Levin, HCII: International Conference on Human-Computer Interaction July 2019

Disparities in mobility among older people: Findings from a capability-based travel survey

Jean Ryan, Anders Wretstrand and Steven M Schmidt, July 2019

Rischi di segregazione temporale nella città poliritmica: il caso della mobilità notturna delle donne tra nuove esigenze di spostamento e percezione della sicurezza

Chiara Vitrano, Monica Ferrario and Matteo Colleoni, Bolletino della societa geografica Italiana, July 2017

Evaluation of free public transport for older people in Sweden

Tania Dukic Willstrand, Per Henriksson, Helena Svensson and Lena Levin, Proceedings of the 6th Humanist Conference, The Hague, Netherlands, 13-14 June 2018

Kollektivtrafik i storstadens skugga - Krönikor från Living lab i Uddevalla

Karin Book och Stig Westerdahl (redaktörer)

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

Vanessa Stjernborg K2 Outreach 2019:1

Swedish and Scottish National Transport Policy and Spend: A Social Equity Analysis

Tom Rye and Anders Wretstrand 29 March 2019

An urban bikeway network design model for inclusive and equitable transport policies

Rosalia Camporeale et al, Transportation Research Procedia, Vol 27, 2019

How May Public Transport Influence the Practice of Everyday Life among Younger and Older People and How May Their Practices Influence Public Transport?

Lena Levin in Social Sciences vol. 8 issue 3, March 2019

Integrating Gender into Transport Planning

Autors: Christina Scholten et al, Springer 2019

What’s mode got to do with it? Exploring the links between public transport and car access and opportunities for everyday activities among older people

Jean Ryan, K2, Lund University & Anders Wretstrand, Lund University. January 2019

Ny kunskap om kollektivtrafik

Bengt Holmberg, John Hultén, K2 Outreach 2018:4. Lund 2018.

Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:12.

Hot och våld mot kollektivtrafikens anställda

Christina Scholten, Jonas Ihlström, Sofie Johansson, Anna Anund. K2 Research 2017:11. Lund 2017.

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

K2, Statens vegvesen och Urbanet Analyse. Lund 2017.

Unga resenärers upplevelser av kollektivtrafiken

Christina Stave, Niklas Strand, Eva Åström. K2 Research 2017:7. Lund 2017.

Experienced fear of crime and its implications for everyday mobilities in later life: an ethnographic case study of an urban Swedish neighbourhood

Vanessa Stjernborg, Applied Mobilities, Accepted 21 Apr 2017, Published online: 24 May 2017, Pages 1-17

The Meaning of Social Participation for Daily Mobility in Later Life: an Ethnographic Case Study of a Senior Project in a Swedish Urban Neighbourhood

Vanessa Stjernborg, Ageing International, September 2017, Volume 42, Issue 3, pp 374–391

Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv

Malin Henriksson, Lena Levin, Karin Book, Åse Svensson. K2 Working Paper 2016:17.

Everyday Life Mobilities of Older Persons - A Case Study of Ageing in a Suburban Landscape in Sweden

Stjernborg, V., Wretstrand, A., Tesfahuney, M. (2015). Mobilities, 10(3), 383-401.

Transportplanering i förändring: En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen

Jon Halling, Charlotta Faith-Ell, Lena Levin, K2, Linköping 2016.

“I want complete freedom”: car use and everyday mobility among the newly retired

Berg, J., Levin, L., Abramsson, M. & Hagberg, J-E. (2015). European Transport Research Review, 7(4): 1-10.

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering

Lena Levin, Charlotta Faith-Ell, Christina Scholten, Åsa Aretun, Jon Halling, Karin Thoresson. K2 Research 2016:1. Lund 2016.

Exploring public transport as an element of older persons' mobility: A Capability Approach perspective

Jean Ryan, Anders Wretstrand, Steven M. Schmidt, Journal of Transport Geography, nr 48, oktober 2015, s. 105–114

Viewpoints of adults with and without Autism Spectrum Disorders on public transport

Marita Falkmer, Tania Barnett, Chiara Horlin, Olov Falkmer, Jessica Siljehav, Sofi Fristedt, Hoe C. Lee, Derserri Y. Chee, Anders Wretstrand, Torbjörn Falkmer, Transportation Research Part A: Policy and Practice, nr 80, oktober 2015, s. 163–183

Forskningsprojekt

En minut hit eller dit – fördjupad förståelse av tidens betydelse

Projektledare: 

Exploring Human Rights to Public Transportation: An Inquiry into the Right to Public Transportation and Urban Mobility as a Human Right

Projektledare: 

Social and environmental justice in 15 minutes - toolkit development for transition to urban sustainable neighbourhoods (JiM)

Projektledare: 

Access Sweden

Projektledare: 

AURORA - A Pre-study on Accessibility to and from Areas of National Interest for Outdoor Recreation

Projektledare: 

Barns tillgänglighet och mobilitet i ett digitaliserat transportsystem – hur arbetar nationella och regionala myndigheter? (BaTMobil)

Projektledare: 

Din Resa = Min arbetsplats – En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Karin Winter

European Bus Rapid Transit of 2030: electrified, automated, connected

Hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Projektledare: 

Resecoachning med och för personer som har svårt att resa med kollektivtrafik

Projektledare: 
Helena Svensson

Strategier för hållbar tillgänglighet med kollektivtrafiken – nya sätt att hantera sociala konsekvenser och behov i kollektivtrafikens planering

Projektledare: 

Tryggad legitimitet? Mål, medel, och medborgare i kollektivtrafiken

Projektledare: 

Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context

Projektledare: 
Pengxiang Zhao

Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik

Projektledare: 

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)

Projektledare: 

Do basic provisions meet inhabitants’ accessibility needs? (BAS)

Projektledare: 

COCOMO – COmpeting and COmplementary MObility solutions in urban contexts

Projektledare: 

Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Projektledare: 

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Projektledare: 

Hållbara företagsresor

Projektledare: 
Peter Arnfalk

Landsbygdens långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande befolkning - Förstudie

Projektledare: 

Space-Time Use and Temporal Well-being of On-board Public Transport Workers

Projektledare: 

Tillgänglig Kollektivtrafik för särskilda behov - digital ledsagning i komplexa miljöer

Projektledare: 
Magnus Berglund

Tillgänglighetens komplexitet och flerdimensionalitet – att överföra erfarenheter av funktionshinder till kollektivtrafikens aktörer

Projektledare: 

ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

Projektledare: 

Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

Projektledare: 

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektledare: 

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektledare: 

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken

Effekter av en förändrad tillgång till kollektivtrafik (EffektKoll)

Projektledare: 

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF

Projektledare: 

Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Projektledare: 

Betydelse av jämställda kollektivtrafikmyndigheter för utvecklad kollektivtrafik som del av transportsektorns hållbarhet

Projektledare: 

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

Projektledare: 

Public Transport, Space-time Accessibility, and Social Equity.

Projektledare: 
Projektledare: 
K2 and Malmö University

Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö

Projektledare: 
Manne Gerell, K2 och Malmö högskola.

Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity

Projektledare: 
Mattias Haraldsson, K2 och VTI

Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Christina Stave

Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Projektledare: 
Lena Levin