Kollektivtrafikens styrning och organisering

Ringqvist, Stenerik. K2 Outreach 2016:11. Lund 2016.

Rapporten beskriver utvecklingen av styrning och organisation av lokal och regional kollektivtrafik i Sverige sedan 1970. Statliga utredningar, propositioner och lagstiftning som berör kollektivtrafik presenteras översiktligt, tillsammans med beskrivning av ett antal strukturella förändringar i branschen från en privat kommersiell verksamhet på 1960-talet till politiskt styrd organisation och dagens situation med ökat intresse för gemensamma lösningar och nya affärsmodeller. Vidare ges exempel på de modeller, principer och diskussioner som haft inflytande på hur svensk kollektivtrafik kommit att organisera sig. Slutligen görs en internationell utblick, som också sätter in aktuell svensk utveckling i en europeisk kontext. Det framgår att liknande utvecklingstendenser sker på flera ställen, men att utvecklingen ser olika ut beroende på vilken fas i omreglering som ett land befinner sig i och den lokala institutionella kontexten. Gemensamt är dock att det finns en samsyn kring vikten av att planera för hållbara urbana transporter och kollektivtrafik som ett centralt verktyg för måluppfyllelse.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: 
Forskningsprojekt: