Marknad och finansiering

Styrning, avtal, prissättning och finansieringsformer för resurseffektiv och attraktiv kollektivtrafik.

Marknad och finansiering

bild marknad och finansiering

Merparten av den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige drivs som upphandlad trafik med offentliga beställare och privata utförare. Kollektivtrafikmyndigheter påverkar kollektivtrafikens kostnader, kvalitet, miljöprestanda, utbud och efterfrågan med affärs- och avtalsmodeller som har inslag av incitament eller viten för operatörerna. Vid sidan av den upphandlade trafiken förekommer både kollektivtrafik på helt kommersiella villkor och kollektivtrafik i offentlig regi. Kollektivtrafiken finansieras både med skatter och med biljettintäkter. Olika prisstrategier kan bidra till ökat eller minskat resande, och till ökade eller minskade driftskostnader.


Forskningsfrågor
För att utveckla kollektivtrafiken är det grundläggande att förstå resenärers villkor, preferenser och upplevelser. Det behövs också kunskap om hur organisatoriska reformer kan påverka marknaden och ge samhällsnytta.

Vi har identifierat att det behövs forskning om följande frågeställningar:

  • Hur påverkar olika utbuds- och prisstrategier kollektivtrafikresandet och hur påverkas olika grupper av resenärer med avseende på tillgänglighet och fördelning? Hur kan olika utbuds- och prisstrategier uppfylla politiska målsättningar om samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt accepteras av medborgare och olika samhällsaktörer?
  • Hur påverkar olika avtals- och affärsmodeller marknaden och hur bidrar dessa modeller till att uppnå politiskt beslutade målsättningar? Hur påverkar olika krav i avtalen mellan beställare och utförare förutsättningar för och förväntningar på dem som är utförare av kollektivtrafiken?
  • Vilka faktorer påverkar kollektivtrafikmyndigheternas och kollektivtrafikföretagens förutsättningar inom den befintliga upphandlingsregimen, t.ex. teknikutveckling, grad av konkurrens, standardisering av kontrakt? Vilka faktorer påverkar valet av regim, t.ex. förekomsten av kommersiell trafik och trafik som drivs i egen regi? Hur kan kunskap om dessa faktorer användas för att utveckla kollektivtrafikens organisering?
  • Vilka förutsättningar finns att förändra finansieringen av drift och nyinvesteringar av kollektivtrafik, t.ex. på sätt som tydligare knyter finansieringen till vem som får nytta av sådana åtgärder? På vilket sätt påverkar det olika administrativa nivåers incitament att genomföra åtgärder?
  • På vilket sätt och med vilket resultat kan värdeskapande partnerskap mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner m.fl. bidra till att utveckla kollektivtrafikmarknaden, inklusive förmågan till innovativa lösningar?


Förväntat resultat
Forskningen om marknad och finansiering förväntas leda till en ökad förståelse för kollektivtrafikens marknadsförutsättningar, hur olika strategier och affärsmodeller påverkar förmågan att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken, inklusive mål om ökad andel resande och ökad kostnadseffektivitet. Forskningen bidrar också till att lyfta fram och analysera nya angreppssätt om kollektivtrafikens framtida finansiering.

Publikationer

Impact of a lower demand during the COVID-19 pandemic on the frequency of dwell time delays

Ruben Kuipers & Carl-William Palmqvist, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, September 2023

Improving the Efficiency of Public Procurement: Empirical evidence using micro-level contract data

Ivan Ridderstedt, Doctoral thesis, KTH, September 2023

Effects on operating costs of adjusting bus departure times during peak-hour traffic in Sweden

Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam & Lena Winslott Hiselius, Research in Transportation Economics, September 2023.

Innovation in stable competitive tendering regimes: An insoluble knot?

Lisa Hansson, Malin Aldenius, Alexander Paulsson, Karin Thoresson & Birgitta Vitestam, Research in Transportation Economics, September 2023

Innovation på beställning? Trafikföretagens syn på innovationer i upphandlad kollektivtrafik

Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Karin Thoresson, Lisa Hansson, Malin Aldenius och Ewa Rosén. K2 Working Paper 2023:1

Ansvar och finansiering i svensk kollektivtrafik – idag och i framtiden

Jens Portinson Hylander, John Hultén och Helena Svensson, K2 Working paper 2022:9.

Future Public Mobility - The next step for sustainable travel

Rådslaget, 2022.

Konkurrens och kommunal kompetens - det offentligas möjligheter i relation till marknaden för mobilitetstjänster

Håkan Burden och Susanne Stenberg, K2 Working Paper 2022:6

Samverkan med effekter? Samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter – så påverkas resande och kvalitet

Roger Pyddoke och Karin Thoresson, K2 Outreach 2022:1.

Framtidens kollektiva mobilitet - nästa steg för hållbart resande

Rådslaget, 2022.

Passenger Volumes and Dwell Times for Commuter Trains: A Case Study Using Automatic Passenger Count Data in Stockholm

Ruben Alaric Kuipers and Carl-William Palmqvist. Applied Sciences, June 2022.

Kollektivtrafikens organisering och finansiering – En kunskapsöversikt

Jens Portinson Hylander & John Hultén. Rådslaget rapport. April 2022.

Nya pris- och biljettstrategier – En kunskapsöversikt

Ulrik Berggren. Rådslaget rapport. April 2022.

Marketization in Crisis: The Political Economy of COVID-19 and the Unmaking of Public Transport in Stockholm

Alexander Paulsson & Till Koglin. Critical Sociology 2022.

Frivillighet och konsekvensernas decentralisering

Alexander Paulsson och Jørgen Aarhaug, K2 Working paper 2021:18

Innovation genom konkurrens eller samverkan?

Karin Thoresson, Lisa Hansson, Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Malin Aldenius och Ewa Rosén, K2 Working paper 2021:17

Large increases in bus use in Sweden: lessons learned

Maria Börjesson, Margareta Friman, Masoud Fadaei. Handbook of Public Transport Research 2021.

Do small cities need more public transport subsidies than big cities?

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost, Zifei Yan. Journal of Transport Economics and Policy 2019.

Do buses hinder cyclists or is it the other way around? Optimal bus fares, bus stops and cycling tolls

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost, Zifei Yana. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2018.

Optimal prices and frequencies for buses in Stockholm

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost. Economics of Transportation 2017.

Steering green buses: The opportunities and challenges of introducing renewable fuel in public transport

Malin Aldenius, doctoral thesis, Lund University, October 2021

Partnership or franchising to improve bus services in two major English urban regions? An institutional analysis

Tom Rye, Robert Hrelja, Jason Monios, and Clare McTigue, Transport Policy Volume 114, December 2021

Funding public transport under pressure - the case of Amsterdam

Fabio Hirschhorn Zonana, August 2021

Public transport funding under pressure

John Hultén, Claus Hedegaard Sørensen, Elisabeth Lång, Fabio Hirschhorn Zonana and Jens Alm, K2 Working paper 2021:12

Marknad i kris? Kollektivtrafikens syn på avtalsmodeller under pandemin

Alexander Paulsson och Till Koglin, K2 Working paper 2021:8

Evaluating bids on price and quality

Ivan Ridderstedt and Roger Pyddoke, K2 Working paper 2021:7

The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review

Ruben A. Kuipers, Carl-William Palmqvist, Nils O.E. Olsson, Lena Winslott Hiselius, Transport Reviews, February 2021

Penalties as incentives for punctuality and regularity in tendered Swedish public transport

Roger Pyddoke, Research of Transportation Economics, September 2020

Optimal fares and frequencies for bus services in a small city

Disa Asplund, Roger Pyddoke, Research in Transportation Economics, May 2020

Flexibility in contract design - is that possible?

Carolina Camén, Malin Aldenius, Panagiota Tsaxiri, Helene Lidestam, Research in Transportation Economics, November 2020

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Birgitta Vitestam, Alexander Paulsson, Karin Thoresson, Lisa Hansson och Ewa Rosén, K2 Working paper 2021:3

COVID-19 and Public Transport

Chiara Vitrano, K2 Working paper 2021:1

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Hanna Holm och Andrea Kollmann, redaktörer, januari 2021

Flexibility in contract design: is that possible?

Carolina Camén, Panagiota Tsaxiri, Malin Aldenius and Helene Lidestam, ScienceDirect, July 2020

Ekonomiska stöd och styrmedel för hållbar mobilitet – nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:12, oktober 2019

The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in public transport

Andreas Vigren, Roger Pyddoke, Transportation Research Part A: Policy and Practice, May 2020

Olika annonsers effekt på potentiella resenärers attityder och intentioner

Johan Jansson och Jonas Nilsson, K2 Working paper 2020:10

Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Johan Jansson, Jonas Nilsson och Ulf Elg, K2 Working paper 2020:9, maj 2020

Kalkylativa praktiker prövade i domstol

Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Anders Wretstrand och Stig Westerdahl, K2 Working paper 2020:7, maj 2020

Konkurrensens organisering

Alexander Paulsson, Stig Westerdahl och Anders Wretstrand, K2 Working paper 2020:1, januari 2020

Sju perspektiv på kollektivtrafikens finansiering

John Hultén, K2 Outreach 2020:4, mars 2020

Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament

Roger Pyddoke, K2 Outreach 2020:3, mars 2020

Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?

Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Stig Westerdahl och Anders Wretstrand, K2 Outreach 2020:2

Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar

Mikael Lantz och Malin Aldenius, K2 Working paper 2020:3, februari 2020

Avgiftsfri kollektivtrafik för alla

Jens Alm och John Hultén, K2 Working paper 2020:2, februari 2020

Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik

Lina Olsson, K2 Research 2019:1

Why do cities invest in bus priority measures? Policy, polity, and politics in Stockholm and Copenhagen

Fredrik Pettersson and Claus Hedegaard Sørensen, Transport Policy, October 2019

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Fabio Hirschhorn, Alexander Paulsson, Claus H. Sørensen and Wijnand Veeneman, Transportation Research part A, December 2019

Penalties as incentives for punctuality and regularity in tendered Swedish public transport

Roger Pyddoke K2 Working Paper 2019:6

Evaluation of free public transport for older people in Sweden

Tania Dukic Willstrand, Per Henriksson, Helena Svensson and Lena Levin, Proceedings of the 6th Humanist Conference, The Hague, Netherlands, 13-14 June 2018

An international review of experiences from on-demand public transport services

Fredrik Pettersson K2 Working Paper 2019:5

The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in Swedish public transport

Andreas Vigren, Roger Pyddoke, K2 Working Papers 2019:3

Marknader och kollektivtrafik - En litteraturöversikt av teorier och begrepp

Malin McGlinn, Alexander Paulsson, Stig Westerdahl och Anders Wretstrand, K2 Working Papers 2019:2

Outcomes from new contracts with “strong” incentives for increasing ridership in bus transport in Stockholm

Roger Pyddoke, K2, VTI & Hanna Lindgren, Transportstyrelsen. Research in Transportation Economics Volume 69, September 2018, Pages 197-206

Evaluation of cost drivers within public bus transports in Sweden

Helene Lidestam, Carolina Camén and Björn Lidestam, Research in Transportation Economics Volume 69, September 2018, Pages 157-164

Influence of public bus transport organisation on the introduction of renewable fuel

Malin Aldenius, K2, Lund University Faculty of Engineering. Research in Transportation Economics Volume 69, September 2018, Pages 106-115

Designing ridership incentives

Kristine Wika Haraldsen and Bård Norheim, 2018

How to create functioning collaboration in theory and in practice – practical experiences of collaboration when planning public transport systems

Fredrik Pettersson & Robert Hrelja, International Journal of Sustainable Transportation, published online 11 Oct 2018.

Ny kunskap om kollektivtrafik

Bengt Holmberg, John Hultén, K2 Outreach 2018:4. Lund 2018.

Utvärdering av fria resor i kollektivtrafiken för äldre medborgare

Tania Dukic Willstrand, Per Henriksson, Lena Levin, Helena Svensson. K2 Research 2018:3. Lund 2018.

A typology of inter-organisational coordination in public transport: The case of timetable planning in Denmark

Hedegaard Sørensen. Research in Transportation Economics. Available online 6 July 2018

Collaboration in public transport planning – Why, how and what?

Paulsson, Isaksson, Hedegaard Sørensen, Hrelja, Rye, Scholten. Research in Transportation Economics. Available online 8 July 2018.

Public–private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden

Smith, G., Sochor, J., Karlsson, M. (2018.) Public-private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden. Public Management Review. 4 maj 2018.

Partnerships between operators and public transport authorities

Hrelja, R., Rye, T. & Mullen, C. (2018). Partnerships between operators and public transport authorities. Working practices in relational contracting and collaborative partnerships. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 116, 327–338,

The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport

Rye, T., Monios, J., Hrelja, R. & Isaksson, K. (2018). The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport. Journal of Transport Geography, 69, 196–206

Kapa topparna! Peak-problematik utifrån ett kollektivtrafikperspektiv

Helene Lidestam, Stefan Jonsson. K2 Working Papers 2018:4. Lund 2018.

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Robert Hrelja, Tom Rye, Christina Lindkvist Scholten, Claus Hedegaard Sørensen. K2 Outreach 2018:1. Lund 2018.

Vad avgör om kommuner investerar i bussframkomlighet?

Claus Hedegaard Sørensen & Fredrik Pettersson, K2 Working Papers 2018:2, Lund 2018.

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

K2, Statens vegvesen och Urbanet Analyse. Lund 2017.

”A new model for analyzing differentiated fares and frequencies for urban bus services in small cities”

Disa Asplund, Roger Pyddoke. K2 Working Papers 2017:8.

Strategic use of green public procurement in the bus sector: Challenges and opportunities

Malin Aldenius, Jamil Khan, Journal of Cleaner Production, Volume 164, 15 October 2017, Pages 250-257

One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning

Alexander Paulsson, Jens Hylander & Robert Hrelja I European Planning Studies I Pages 1-16 | Received 10 Jun 2016, Accepted 27 Jul 2017, Published online: 04 Aug 2017

The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems

Robert Hrelja, Jason Monios, Tom Rye, Karolina Isaksson, Christina Scholten, International Journal of Sustainable Transportation, februari 2017

What Culture does to Regional Governance: Collaboration and Negotiation in Public Transport Planning in Two Swedish Regions

Alexander Paulsson, Jens Hylander, Robert Hrelja, Transportation Research Procedia Volume 19, 2016, s. 147-150

Uppföljning av E20-avtalen

Roger Pyddoke, Hanna Lindgren. K2 Research 2016:18. Lund 2016.

Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden

Camén, C., Lidestam, H. Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden. Research in Transportation Economics. September 2016

The Qualities Needed for a Successful Collaboration: A Contribution to the Conceptual Understanding of Collaboration for Efficient Public Transport

Hrelja, Pettersson, Westerdahl, Sustainability 2016, 8, 542.

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson. K2 Working Papers 2016:13. Lund 2016.

Kollektivtrafikens styrning och organisering

Ringqvist, Stenerik. K2 Outreach 2016:11. Lund 2016.

Vilken grad av prisdifferentiering?

Pyddoke, Wretstrand. K2 Outreach 2016:10. Lund 2016.

Så kan andelen kollektivtrafikresenärer öka

Utgiven i K2:s serie "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter"

Superincentive contracts

Hans Danielson, Henrik Andersson, Anders Wretstrand. K2 Working Papers 2016:5.

Plats, pengar och prioritet

Dickinson, Wretstrand. K2 Working Papers 2016:7.

Styrmetoder i trafikavtal och måluppfyllelse av TFP

Danielson, Wretstrand. K2 Working Papers 2016:6.

Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik

Helene Lidestam, Anna Johansson, Roger Pyddoke. K2 Outreach 2016:3. Lund 2016.

Dömd till samverkan!

Hrelja, Pettersson, Westerdahl. K2 Outreach 2016:4. Lund 2016.

Alternativ finansiering av kollektivtrafik: en kunskapsöversikt

Erik Ronnle. K2 Outreach 2015:6. Lund 2015.

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel

Joanna Dickinson, Anders Wretstrand. K2 Research 2015:2. Lund 2015.

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel i en storstadsregion

Joanna Dickinson. K2 Working Papers 2015: 3. Lund 2015.

Ökad andel kollektivtrafik – hur?

Bulletin 286, Trafik och väg, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, 2013

Forskningsprojekt

Metoder för anbudsutvärdering i svensk upphandling av kollektiv busstrafik

Projektledare: 
Ivan Ridderstedt

Nya pengar till kollektivtrafiken – en studie om statliga interventioner i finansieringen av kollektivtrafik i Europa

Projektledare: 

Access Sweden

Projektledare: 

Din Resa = Min arbetsplats – En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Karin Winter

Tryggad legitimitet? Mål, medel, och medborgare i kollektivtrafiken

Projektledare: 

Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?

Projektledare: 

Flex4Flex

Projektledare: 

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Projektledare: 

Kollektivtrafiken som medel för att nå samhällsmål – en studie av finansiella/ekonomiska förutsättningar

Projektledare: 

Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

Projektledare: 

Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

Projektledare: 

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Projektledare: 

Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna- en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten

Projektledare: 

Samverkan med effekter? Resande och kvalitetsutfall i samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Projektledare: 

The corona diaries: the role of change agents in (re)shaping institutions and policies in times of turbulence

Konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik

Projektledare: 

Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

Projektledare: 

Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv

Projektledare: 

Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ

Projektledare: 

Markvärdeöverföring som modell för delfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige: förutsättningar och konsekvenser

Projektledare: 

Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Projektledare: 
Tania Dukic Willstrand, K2 och VTI och Helena Svensson, K2 och Lunds universitet

Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Projektledare: 
Maria Börjesson

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie