Marknad och finansiering

Styrning, avtal, prissättning och finansieringsformer för resurseffektiv och attraktiv kollektivtrafik.

Marknad och finansiering

bild marknad och finansiering

Merparten av den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige drivs som upphandlad trafik med offentliga beställare och privata utförare. Kollektivtrafikmyndigheter påverkar kollektivtrafikens kostnader, kvalitet, miljöprestanda, utbud och efterfrågan med affärs- och avtalsmodeller som har inslag av incitament eller viten för operatörerna. Vid sidan av den upphandlade trafiken förekommer både kollektivtrafik på helt kommersiella villkor och kollektivtrafik i offentlig regi. Kollektivtrafiken finansieras både med skatter och med biljettintäkter. Olika prisstrategier kan bidra till ökat eller minskat resande, och till ökade eller minskade driftskostnader.


Forskningsfrågor
För att utveckla kollektivtrafiken är det grundläggande att förstå resenärers villkor, preferenser och upplevelser. Det behövs också kunskap om hur organisatoriska reformer kan påverka marknaden och ge samhällsnytta.

Vi har identifierat att det behövs forskning om följande frågeställningar:

  • Hur påverkar olika utbuds- och prisstrategier kollektivtrafikresandet och hur påverkas olika grupper av resenärer med avseende på tillgänglighet och fördelning? Hur kan olika utbuds- och prisstrategier uppfylla politiska målsättningar om samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt accepteras av medborgare och olika samhällsaktörer?
  • Hur påverkar olika avtals- och affärsmodeller marknaden och hur bidrar dessa modeller till att uppnå politiskt beslutade målsättningar? Hur påverkar olika krav i avtalen mellan beställare och utförare förutsättningar för och förväntningar på dem som är utförare av kollektivtrafiken?
  • Vilka faktorer påverkar kollektivtrafikmyndigheternas och kollektivtrafikföretagens förutsättningar inom den befintliga upphandlingsregimen, t.ex. teknikutveckling, grad av konkurrens, standardisering av kontrakt? Vilka faktorer påverkar valet av regim, t.ex. förekomsten av kommersiell trafik och trafik som drivs i egen regi? Hur kan kunskap om dessa faktorer användas för att utveckla kollektivtrafikens organisering?
  • Vilka förutsättningar finns att förändra finansieringen av drift och nyinvesteringar av kollektivtrafik, t.ex. på sätt som tydligare knyter finansieringen till vem som får nytta av sådana åtgärder? På vilket sätt påverkar det olika administrativa nivåers incitament att genomföra åtgärder?
  • På vilket sätt och med vilket resultat kan värdeskapande partnerskap mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner m.fl. bidra till att utveckla kollektivtrafikmarknaden, inklusive förmågan till innovativa lösningar?


Förväntat resultat
Forskningen om marknad och finansiering förväntas leda till en ökad förståelse för kollektivtrafikens marknadsförutsättningar, hur olika strategier och affärsmodeller påverkar förmågan att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken, inklusive mål om ökad andel resande och ökad kostnadseffektivitet. Forskningen bidrar också till att lyfta fram och analysera nya angreppssätt om kollektivtrafikens framtida finansiering.

Publikationer

COVID-19 and Public Transport

K2-rapporter

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Övrigt

Flexibility in contract design: is that possible?

Vetenskapliga artiklar

Ekonomiska stöd och styrmedel för hållbar mobilitet – nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg

K2-rapporter

The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in public transport

Vetenskapliga artiklar

Olika annonsers effekt på potentiella resenärers attityder och intentioner

K2-rapporter

Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

K2-rapporter

Kalkylativa praktiker prövade i domstol

K2-rapporter

Konkurrensens organisering

K2-rapporter

Sju perspektiv på kollektivtrafikens finansiering

K2-rapporter

Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament

K2-rapporter

Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?

K2-rapporter

Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar

K2-rapporter

Avgiftsfri kollektivtrafik för alla

K2-rapporter

Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik

K2-rapporter

Why do cities invest in bus priority measures? Policy, polity, and politics in Stockholm and Copenhagen

Vetenskapliga artiklar

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Vetenskapliga artiklar

Penalties as incentives for punctuality and regularity in tendered Swedish public transport

K2-rapporter

Evaluation of free public transport for older people in Sweden

Vetenskapliga artiklar

An international review of experiences from on-demand public transport services

K2-rapporter

The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in Swedish public transport

K2-rapporter

Marknader och kollektivtrafik - En litteraturöversikt av teorier och begrepp

K2-rapporter

Outcomes from new contracts with “strong” incentives for increasing ridership in bus transport in Stockholm

Vetenskapliga artiklar

Evaluation of cost drivers within public bus transports in Sweden

Vetenskapliga artiklar

Influence of public bus transport organisation on the introduction of renewable fuel

Vetenskapliga artiklar

Designing ridership incentives

K2-rapporter

How to create functioning collaboration in theory and in practice – practical experiences of collaboration when planning public transport systems

Vetenskapliga artiklar

Ny kunskap om kollektivtrafik

K2-rapporter

Utvärdering av fria resor i kollektivtrafiken för äldre medborgare

K2-rapporter

A typology of inter-organisational coordination in public transport: The case of timetable planning in Denmark

Vetenskapliga artiklar

Collaboration in public transport planning – Why, how and what?

Vetenskapliga artiklar

Public–private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden

Vetenskapliga artiklar

Partnerships between operators and public transport authorities

Vetenskapliga artiklar

The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport

Vetenskapliga artiklar

Kapa topparna! Peak-problematik utifrån ett kollektivtrafikperspektiv

K2-rapporter

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

K2-rapporter

Vad avgör om kommuner investerar i bussframkomlighet?

K2-rapporter

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

Övrigt

”A new model for analyzing differentiated fares and frequencies for urban bus services in small cities”

K2-rapporter

Strategic use of green public procurement in the bus sector: Challenges and opportunities

Vetenskapliga artiklar

One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning

Vetenskapliga artiklar

The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems

Vetenskapliga artiklar

What Culture does to Regional Governance: Collaboration and Negotiation in Public Transport Planning in Two Swedish Regions

Vetenskapliga artiklar

Uppföljning av E20-avtalen

K2-rapporter

Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden

Vetenskapliga artiklar

The Qualities Needed for a Successful Collaboration: A Contribution to the Conceptual Understanding of Collaboration for Efficient Public Transport

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

K2-rapporter

Kollektivtrafikens styrning och organisering

K2-rapporter

Vilken grad av prisdifferentiering?

K2-rapporter

Så kan andelen kollektivtrafikresenärer öka

Övrigt

Superincentive contracts

K2-rapporter

Plats, pengar och prioritet

K2-rapporter

Styrmetoder i trafikavtal och måluppfyllelse av TFP

K2-rapporter

Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik

K2-rapporter

Dömd till samverkan!

K2-rapporter

Alternativ finansiering av kollektivtrafik: en kunskapsöversikt

K2-rapporter

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel

K2-rapporter

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel i en storstadsregion

K2-rapporter

Ökad andel kollektivtrafik – hur?

Övrigt

Forskningsprojekt

Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

Projektledare: 

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Projektledare: 

Samverkan med effekter? Resande och kvalitetsutfall i samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Projektledare: 

The corona diaries: the role of change agents in (re)shaping institutions and policies in times of turbulence

Understanding Mobility Patterns in Ten Swedish Urban Regions

Projektledare: 

Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

Projektledare: 

Markvärdeöverföring som modell för delfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige: förutsättningar och konsekvenser

Projektledare: 

Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Projektledare: 
Tania Dukic Willstrand, K2 och VTI och Helena Svensson, K2 och Lunds universitet

Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Projektledare: 
Maria Börjesson

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie