Åldrande landsbygder

Vanessa Stjernborg och Alva Rosager, K2 Working paper 2021:14

 Vi står inför betydande demografiska förändringar, där en åldrande befolkning och urbanisering är två globala trender som präglar våra samhällen. I framtiden väntas åldersstrukturerna att fortsätta förändras, med störst ökning i gruppen äldre. Möjligheterna för äldre personer att bo kvar i sin bostad har samtidigt kommit att bli en viktig utgångspunkt.

Forskare lyfter fram äldre personer i rurala områden som mer sårbara ur ett mobilitetshänseende än de som bor i mer urbana områden, trots det är forskningsområdet tämligen outforskat. Det riktas kritik mot att äldreforskningen i första hand utgått ifrån stadens kontexter och att mer rurala områden nedprioriterats. Då landsbygderna karakteriseras av en utspridd befolkning och målpunkter med relativt få resenärer, står kollektivtrafikförsörjningen inför en utmaning.

Rapporten avser att ge en översikt över forskningsområdet äldres transportmöjligheter i rurala områden och inkluderar även en översikt över nationella transportlösningar. Rapporten avser att besvara frågorna: hur ser forskningsläget ut inom området äldres transportmöjligheter i rurala områden? Hur arbetar regionerna i Sverige för att tillgodose behoven av transporter hos äldre personer på Sveriges landsbygder? Vilka hinder och utmaningar för en mer hållbar transportförsörjning på Sveriges landsbygder kan identifieras under projektets gång?

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: