Behovsanalys och dimensionering av social mobilitet med närbusstrafik

Yngve Westerlund, Agneta Ståhl och Carlos Chiatti, K2 Working paper 2020:11

I SEBEM-projektet som genomfördes under åren 2015-16 studerades samband mellan

mobilitet, aktivitetsnivå och hälsa för äldre personer. Studien visade att en hög social

aktivitetsnivå har starkt samband med en bättre självupplevd hälsa och välbefinnande.

Likaså konstaterades att de äldres användning av kollektivtrafiken avtar kraftigt vid

längre gångavstånd till hållplatsen och att kort avstånd till en hållplats i kollektivtrafiken

har samband med bättre upplevd mental hälsa. Korta hållplatsavstånd är således en viktig

faktor för att äldre ska använda linjebunden kollektivtrafik. Men de senaste 20 åren har

kollektivtrafiken rationaliserats genom nedläggning av servicelinjer, rakare linjeföring

och längre hållplats-avstånd. I en del städer har detta kompenserats genom införande av

nya flexibla (anropsstyrda) mellanformer mellan färdtjänst och vanlig linjetrafik, som i

det följande benämns öppen flextrafik.

Det övergripande syftet med denna förstudie är att ta fram en metodik för att uppskatta

potentiellt resande med flextrafik, för att dimensionera utbud och för att göra grova

budgetkalkyler för ett införande av sådan trafik på en ny ort eller för att ge underlag för

ett balanserat utbud i befintlig trafik. Vi har därför insamlat data om användning av öppen

flextrafik på ett antal orter för att ställa dessa data mot en beskrivning av behovet för

äldres mobilitet. Detta har gjorts på två sätt. Först en mycket enkel variant baserad på

antalet pensionärer (65+) i tätorten och därefter en mera noggrann behovsanalys med GIS,

som tar hänsyn till de äldres tillgänglighet till den linjebundna stadstrafiken.

Vi har fokuserat på öppen flextrafik med minibussar, som vi i fortsättningen kallar

närbussar, men valt att ta med några exempel på flextrafik med mindre fordon för att se

om dessa trafikformer genererar samma efterfrågan och användning som närbussar.

Genom att jämföra befintlig användning av flextrafik på ett antal orter med demografiska

data har vi kunnat föreslå preliminära tumregler för hur man kan dimensionera och

budgetera närbusstrafik. I en första ansats jämförs resandet med antalet pensionärer inom

ett antal tätorter i Skandinavien.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: