Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige

Under senare år har tekniska landvinningar, såsom spridning av ”smarta” telefoner och utvecklingen av positioneringsteknik som används i fordon inneburit ett förnyat intresse för anropsstyrd kollektivtrafik. Med inspiration från tjänster som ger resenären möjlighet att boka resor med telefonen och där fordon automatiskt omruttas i realtid har möjligheten att förbättra anropsstyrd kollektivtrafik, eller att finna nya nischer för sådana tjänster väckt intresse på många platser. Syftet med projektet var att utveckla förståelsen för om, i så fall var och hur realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafik skulle kunna genomföras i Sverige.

Inom ramen för projektet har vi utvecklat grunderna för ett planeringsverktyg som använts för att simulera effekterna av att införa en realtidsefterfrågestyrd tjänst i Sjöbo kommun. Grunderna till verktyget har utvecklats genom att kombinera en systematisk genomgång av erfarenheterna från försök med realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafik i olika länder i världen, med utvecklandet av en modell för att simulera effekterna av en efterfrågestyrd tjänst. Den systematiska genomgången av erfarenheter har bidragit till utvecklingen av olika scenarioparametrar avseende möjliga utformningar av en efterfrågestyrd tjänst i Sjöbo, tex avseende hur man kan boka och var man kan resa. Simuleringar där olika parametrar, såsom antal fordon, antaganden om vilken typ av resor som utförs, samt hur benägna resenärer är att använda tjänsten utifrån effekter på restid jämfört med andra färdmedelsalternativ har sedan utförts. Resultaten från simuleringarna tyder på att det skulle krävas ett stort antal fordon för att uppnå en god servicenivå med den här typen av tjänst i Sjöbo kommun. Att det krävs många fordon indikerar också att kostnaderna för en sådan tjänst skulle vara höga.  Vidare visar simuleringsresultaten tydligt att en stor utmaning är att uppnå samåkande i DRT-fordon, dvs att fler än en passagerare transporteras samtidigt. Typiskt krävs att resenärer accepterar en annan avresetid för resan och/eller förlängd restid även då ett relativt stort antal resenärer vill nyttja tjänsten. En intressant men ej studerad potential tycks finnas i olika mekanismer för att möjliggöra för resenärer att flytta sin avresa i tid och i viss mån plats, samt hur man optimerar resor till bytespunkter till övrig  kollektivtrafik för att uppnå högre samåkning i DRT-fordon.

Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 300 000 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Smart Public Transport in Rural Areas: Prospects, Challenges and Policy Needs

Fredrik Pettersson Löfstedt and Jamil Khan, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Decision support tool for demand responsive transport through simulation

S Dytckov, P Davidsson, J Holmgren, JA Persson (2018), Decision support tool for demand responsive transport through simulation, Proceedings of the 2018 Winter Simulation Conference, 4188-4189

An international review of experiences from on-demand public transport services

Fredrik Pettersson K2 Working Paper 2019:5