Framtidens mobilitet

Möjligheter och utmaningar med ny digital teknik samt den traditionella kollektivtrafikens gränssnitt mot nya mobilitetstjänster.

Framtidens mobilitet

bild framtidens mobilitet

För kollektivtrafiken medför den pågående digitaliseringen helt nya möjligheter till information, såväl för resenärer, som för operatörer och de organisationer som planerar eller beställer trafiken. Ökad tillgång till data, i kombination med nya möjligheter att processa informationen, skapar förutsättningar för energieffektivisering, bättre resursutnyttjande och ökad individanpassning av kollektivtrafiken. Digitaliseringen möjliggör framväxten av nya efterfrågestyrda eller delade mobilitetstjänster och nya affärsmodeller för kombinerat resande som kan konkurrera med eller komplettera dagens kollektivtrafik. Autonoma fordon kan påskynda och förstärka effekterna av en sådan utveckling. 


Forskningsfrågor
Digitalisering och nya mobilitetstjänster innebär en stor förändring för resenärer och yrkesverksamma i och kring kollektivtrafiken. Utvecklingen påverkar kollektivtrafikens organisering, vilka aktörer som är involverade, samt deras olika strategier. Nya lösningar påverkar också förutsättningarna för och kraven på den fysiska utformningen av transportsystemet och kollektivtrafikutbudet.

Vi har identifierat att forskning behövs om följande frågeställningar:

  • Hur kan beteenden komma att förändras till följd av digitalisering och nya mobilitetstjänster? Vad innebär sådana beteendeförändringar för resenärerna samt för efterfrågan på kollektivtrafik? Hur påverkar det kollektivtrafikens kostnader och samhällsekonomiska effektivitet?  
  • Vilken typ av individanpassad och kontextmedveten information kan stödja kombinerat resande utifrån ett resenärsperspektiv? Hur kan detta anpassas för resenärer med olika förutsättningar och behov?
  • Hur kan varaktiga samverkans- och affärsmodeller, inklusive informationsdelning, utformas för olika typer av kombinerat resande som inkluderar både traditionell kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster, gång- och cykel, på sätt som leder mot ett mer hållbart resande i städer och regioner?
  • Hur kan kollektivtrafikförsörjningen, inklusive särskilda persontransporter, påverkas av nya mobilitetstjänster i städernas ytterområden, storstadens omland, eller där det finns få resenärer? Hur påverkar detta samhällets ansvar för att tillhandahålla och finansiera kollektivtrafik, och på vilket sätt kan kollektivtrafikmyndigheter och andra samhällsaktörer agera för att utnyttja möjligheter med nya lösningar?
  • På vilket sätt påverkas den fysiska miljön av digitalisering och nya mobilitetstjänster, t.ex. bytespunkters lokalisering och utformning? Vad innebär det för stads- och infrastrukturplaneringen lokalt, regionalt och nationellt?


Förväntat resultat
Forskning om framtiden mobilitet förväntas bidra till en ökad förståelse för hur ny teknik och nya tjänster kan påverka kollektivtrafiken. Det inbegriper ökad kunskap om hur människor med olika behov och förutsättningar väljer att resa när nya möjligheter till mobilitet och information erbjuds. Kunskapen bidrar till att göra de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, kommuner och andra berörda aktörer bättre rustade att hantera möjligheter och risker i framtidens mobilitetslandskap, samt ökar deras strategiska förmåga att påverka utvecklingen i en riktning som leder till ett mer hållbart resande.

Publikationer

COVID-19 and Public Transport

K2-rapporter

Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

K2-rapporter

What is the substitution effect of e-bikes? A randomised controlled trial

Vetenskapliga artiklar

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Övrigt

Knowledge for policy-making in times of uncertainty: the case of autonomous vehicle model results

Vetenskapliga artiklar

Modelling Commuting Activities for the Simulation of Demand Responsive Transport in Rural Areas

Övrigt

Shaping sustainable travel behaviour: Attitude, skills, and access all matter

Vetenskapliga artiklar

Governance and Citizen Participation in Shaping Futures of Smart Mobility

Övrigt

Smart Public Transport in Rural Areas: Prospects, Challenges and Policy Needs

Övrigt

Is Governing Capacity Undermined? Policy Instruments in Smart Mobility Futures

Övrigt

Experimental Governance of Smart Mobility: Some Normative Implications

Övrigt

Challenges for Government as Facilitator and Umpire of Innovation in Urban Transport: The View from Australia

Övrigt

Planning Urban Futures for Autonomous and Shared Vehicles: The Role of Planning Support Tools as a Policy Instrument

Övrigt

Crafting Effective Policy Instruments for ‘Smart Mobility’: Can Multi-level Governance Deliver?

Övrigt

Smart Mobility and Policy Instruments: Broadened Definitions and Critical Understandings

Övrigt

How much regulation should disruptive transport technologies be subject to?

Vetenskapliga artiklar

Shaping Smart Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in times of Sustainability Transitions

Övrigt

Seeing into the future of mobility: the contestable value of expert knowledge and Delphi as futures methods

Övrigt

Kollektivtrafikforskning på 5 minuter - Så kan smart mobilitet bidra till ett mer hållbart transportsystem

K2-rapporter

Understanding Mobility as a Service (MaaS)

Vetenskapliga artiklar

Making Mobility-as-a-Service: Towards Governance Principles and Pathways

Vetenskapliga artiklar

Delad smart mobilitet?

K2-rapporter

Realtidskartor i kollektivtrafiken

K2-rapporter

A Dynamic Approach to Multi-Agent-Based Simulation in Urban Transportation Planning

Vetenskapliga artiklar

Decision support tool for demand responsive transport through simulation

Vetenskapliga artiklar

Towards a framework for Mobility-as-a-Service policies

Vetenskapliga artiklar

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Övrigt

Evaluating a Mobility Service Application for Business Travel: Lessons Learnt from a Demonstration Project

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

K2-rapporter

Is climate morality the answer? Preconditions affecting the motivation to decrease private car use

Vetenskapliga artiklar

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

Övrigt

Effects from usage of pre-trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: an empirical survey based on a dedicated smartphone application

Vetenskapliga artiklar

Smarta bytespunkter

K2-rapporter

Statlig styrförmåga i framtider med smart mobilitet

K2-rapporter

Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?

Övrigt

Development and implementation of Mobility-as-a-Service – A qualitative study of barriers and enabling factors

Vetenskapliga artiklar

Intermediary MaaS Integrators: A case study on hopes and fears

Vetenskapliga artiklar

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Vetenskapliga artiklar

Scenarier för ny mobilitet och samhällsplanering

K2-rapporter

How to Integrate Gender Equality in the Future of “Smart” Mobility: A Matter for a Changing Planning Practice

Vetenskapliga artiklar

Exploring the potential of using real-time traveler data in public transport disturbance management

Vetenskapliga artiklar

Monitoring finer-scale population density in urban functional zones: A remote sensing data fusion approach

Vetenskapliga artiklar

Mapping spatio-temporal patterns and detecting the factors of traffic

Vetenskapliga artiklar

Disturbance Management and Information Availability in Public Transport, with Focus on Scania County, Sweden

Vetenskapliga artiklar

Perceived action spaces for public actors in the development of Mobility as a Service

Vetenskapliga artiklar

An international review of experiences from on-demand public transport services

K2-rapporter

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

K2-rapporter

Governing Mobility-as-a-Service: Insights from Sweden and Finland

Vetenskapliga artiklar

Potentials of Context-Aware Travel Support during Unplanned Public Transport Disturbances

Vetenskapliga artiklar

Smart tillgänglighet i bytespunkter. En litteraturstudie

K2-rapporter

Mobility as a service: Comparing developments in Sweden and Finland

Vetenskapliga artiklar

Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Övrigt

Exploring waiting times in public transport through a semi-automated dedicated smartphone app survey

Vetenskapliga artiklar

Ny kunskap om kollektivtrafik

K2-rapporter

Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public transport

Vetenskapliga artiklar

Public–private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden

Vetenskapliga artiklar

Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik

K2-rapporter

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Vetenskapliga artiklar

Vilken framtid har bussen?

K2-rapporter

Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

Övrigt

”Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services”

K2-rapporter

The fourth wave of digitalization and public transport: opportunities and challenges

Vetenskapliga artiklar

Institutional conditions for integrated mobility services (IMS)

K2-rapporter

Information-based Disturbance Management for Public Transport

K2-rapporter

Elektrifiering av stadsbussar

K2-rapporter

Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik

K2-rapporter

Dynamic bus lanes in Sweden – a pre-study

K2-rapporter

Forskningsprojekt

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik: Vad avslöjar betänkandet och yttrandena om framtiden för kombinerad mobilitet?

Punktlig Tågtrafik i Storstadsregionerna – del 2, simulering i PROTON

Projektledare: 

Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer

Projektledare: 

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektledare: 

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken – en pilotstudie för att identifiera synskadades behov med speciellt fokus på interaktionen med mobilbaserad teknologi

Projektledare: 

Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Projektledare: 

Understanding Mobility Patterns in Ten Swedish Urban Regions

Projektledare: 

AI and public transport: potential and hindrances

Projektledare: 

Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet

Projektledare: 

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Projektledare: 
Andreas Tapani, VTI

Exploring machine learning based support for commuters in travel planner apps

Projektledare: 
Carl Magnus Olsson, K2 Malmö universitet.

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige

Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport

Projektledare: 

Smart tillgänglighet i bytespunkter

Projektledare: 

“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion?

Projektledare: 
Anders Lindström och Joakim Dahlman

Smart mobilitet kräver Smart governance

Governing the development and diffusion of Mobility as a Service

Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Projektledare: