Framtidens mobilitet

Möjligheter och utmaningar med ny digital teknik samt den traditionella kollektivtrafikens gränssnitt mot nya mobilitetstjänster.

Framtidens mobilitet

bild framtidens mobilitet

För kollektivtrafiken medför den pågående digitaliseringen helt nya möjligheter till information, såväl för resenärer, som för operatörer och de organisationer som planerar eller beställer trafiken. Ökad tillgång till data, i kombination med nya möjligheter att processa informationen, skapar förutsättningar för energieffektivisering, bättre resursutnyttjande och ökad individanpassning av kollektivtrafiken. Digitaliseringen möjliggör framväxten av nya efterfrågestyrda eller delade mobilitetstjänster och nya affärsmodeller för kombinerat resande som kan konkurrera med eller komplettera dagens kollektivtrafik. Autonoma fordon kan påskynda och förstärka effekterna av en sådan utveckling. 


Forskningsfrågor
Digitalisering och nya mobilitetstjänster innebär en stor förändring för resenärer och yrkesverksamma i och kring kollektivtrafiken. Utvecklingen påverkar kollektivtrafikens organisering, vilka aktörer som är involverade, samt deras olika strategier. Nya lösningar påverkar också förutsättningarna för och kraven på den fysiska utformningen av transportsystemet och kollektivtrafikutbudet.

Vi har identifierat att forskning behövs om följande frågeställningar:

  • Hur kan beteenden komma att förändras till följd av digitalisering och nya mobilitetstjänster? Vad innebär sådana beteendeförändringar för resenärerna samt för efterfrågan på kollektivtrafik? Hur påverkar det kollektivtrafikens kostnader och samhällsekonomiska effektivitet?  
  • Vilken typ av individanpassad och kontextmedveten information kan stödja kombinerat resande utifrån ett resenärsperspektiv? Hur kan detta anpassas för resenärer med olika förutsättningar och behov?
  • Hur kan varaktiga samverkans- och affärsmodeller, inklusive informationsdelning, utformas för olika typer av kombinerat resande som inkluderar både traditionell kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster, gång- och cykel, på sätt som leder mot ett mer hållbart resande i städer och regioner?
  • Hur kan kollektivtrafikförsörjningen, inklusive särskilda persontransporter, påverkas av nya mobilitetstjänster i städernas ytterområden, storstadens omland, eller där det finns få resenärer? Hur påverkar detta samhällets ansvar för att tillhandahålla och finansiera kollektivtrafik, och på vilket sätt kan kollektivtrafikmyndigheter och andra samhällsaktörer agera för att utnyttja möjligheter med nya lösningar?
  • På vilket sätt påverkas den fysiska miljön av digitalisering och nya mobilitetstjänster, t.ex. bytespunkters lokalisering och utformning? Vad innebär det för stads- och infrastrukturplaneringen lokalt, regionalt och nationellt?


Förväntat resultat
Forskning om framtiden mobilitet förväntas bidra till en ökad förståelse för hur ny teknik och nya tjänster kan påverka kollektivtrafiken. Det inbegriper ökad kunskap om hur människor med olika behov och förutsättningar väljer att resa när nya möjligheter till mobilitet och information erbjuds. Kunskapen bidrar till att göra de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, kommuner och andra berörda aktörer bättre rustade att hantera möjligheter och risker i framtidens mobilitetslandskap, samt ökar deras strategiska förmåga att påverka utvecklingen i en riktning som leder till ett mer hållbart resande.

Publikationer

Identifying mobility segments for leisure travel: A cluster analysis based on a one-month travel survey

Emma Strömblad, Transportation Research Part A: Policy and Practice, March 2024

Elbussar ur ett stadsplaneringsperspektiv

Vendela Åslund och Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 Working Paper 2024:3

Införande av efterfrågestyrd kollektivtrafik på Färingsö

Jan A. Persson, Fabian Lorig och Åse Jevinger, K2 Working Paper 2024:2

Privata aktörer styr utvecklingen – ett tredje scenario om framtidens mobilitet

Eva-Lena Eriksson, K2 Working paper 2024:1

Strategic Planning Capacities in a Time of Platformisation

Kelsey Oldbury & Karolina Isaksson, Nordic Journal of Urban Studies, December 2023

Omställning till elbussar – lärdomar, erfarenheter och rekommendationer

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outreach 2023:4

Artificial intelligence for improving public transport: a mapping study

Åse Jevinger, Chunli Zhao, Jan Persson & Paul Davidsson, Public Transport, July 2023

Railway maintenance windows: Discrepancies between planning and practice in Sweden

Daria Ivina & Carl-William Palmqvist, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, November 2023

Spatiotemporal heterogeneity of the shared e-scooter–public transport relationships in Stockholm and Helsinki

Zijian Guo, Jian Liu, Pengxiang Zhao, Aoyong Li & Xintao Liu, Transportation Research Part D: Transport and Environment, September 2023

Kollektiv mobilitet – ett scenario för hållbar samhällsutveckling

Eva-Lena Eriksson & John Hultén, K2 Working paper 2023:6

Rationales for transitioning to electric buses in Swedish public transport

Vendela Åslund & Fredrik Pettersson-Löfstedt, Research in Transportation Economics, September 2023

Public-private MaaS: Unchallenged assumptions and issues of conflict in Sweden

Göran Smith & Claus Hedegaard Sørensen, Research in Transportation Economics, June 2023

Increasing satisfaction with public transport in the digital age – perspectives from public transport providers and travelers in Sweden

Kimberly Nicholas, Chunli Zhao, Jonas Nilsson, and Johan Jansson, K2 Outreach 2023:3

Efterfrågestyrd kollektivtrafik – systemeffekter och acceptans

Jan A. Persson, Åse Jevinger, Paul Davidsson, Sergei Dytckov, Fabian Lorig, Helena Svensson och Chunli Zhao, K2 Outreach 2023:1

Roller, ansvar och inflytande i experimentella initiativ – lärdomar från forskning om pilotprojekt för framtidens kollektivtrafik

Karolina Isaksson och Kelsey Oldbury. K2 Outreach 2023:2

Effektivare kollektivtrafik genom interaktiva DRT-tjänster

John Iversen och Adam Nilsson, kandidatuppsats, juni 2020.

Train delays due to trackwork in Sweden

Daria Ivina, Carl-William Palmqvist, Nils Olsson & Lena Winslott Hiselius. Conference paper presented at 9th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (ICROMA), 2021.

Bedömningsverktyg för svensk BRT -Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige

Frida Odbacke, examensarbete, Lund University, 2018.

Guidelines för attraktiv regional busstrafik - Regional BRT

K2 broschyr, 2016.

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018

Micromobility – Regulatory Challenges and Opportunities

Nils Fearnley, 2020, Chapter in: Paulsson, A. and Sørensen, C.H. (Ed.) Shaping Smart Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in times of Sustainability Transitions, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 169-186.

Transit places and the production of public spaces

H.A Tran & J. Hyeong. In Lindkvist, C and Melin, A. (eds.) Just mobility, transport and urban Infrastructure, Urbanmattersjournal.com

Interactive Machine Learning for Commuters: Achieving Personalised Travel Planners through Machine Teaching

Lars Holmberg, presentation for UITP Stockholm Global PublicTransport Summit, 2019

Lean Construction Principles and Railway Maintenance Planning

Daria Ivina & Nils O.E. Olsson, In: Tommelein, I.D. and Daniel, E. (eds.). Proc. 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC28), Berkeley, California, USA

Significance of the contractual relationship for the efficient railway maintenance project planning

Daria Ivinaa, Nils O.E.Olsson & Lena Winslott Hiselius, Procedia Computer Science, 2022.

Ansvar och finansiering i svensk kollektivtrafik – idag och i framtiden

Jens Portinson Hylander, John Hultén och Helena Svensson, K2 Working paper 2022:9.

Future Public Mobility - The next step for sustainable travel

Rådslaget, 2022.

Framtidens kollektiva mobilitet - nästa steg för hållbart resande

Rådslaget, 2022.

Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths, and governance implications

Kelsey Oldbury, Karolina Isaksson & Greg Marsden (Eds.), 2022.

The case for ‘public’ transport in the age of automated mobility

Iain Docherty, John Stone, Carey Curtis, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Crystal Legacy & Greg Marsden. Cities, September 2022.

Energikostnad för depåladdade respektive tilläggsladdade elbussar

Fredrik Pettersson-Löfstedt, Hans Danielson & Vendela Åslund. K2 Working paper 2022:4

Information flows in Demand Responsive Public Transport: Interactivity, information, and flexibility in a modern ridesharing service

Oscar Askfelt and Karl Hamnebo, Malmö University, Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), spring 2021.

An Individual-based Simulation Approach to Demand Responsive Transport

Sergei Dytckov, Fabian Lorig, Johan Holmgren, Paul Davidsson, and Jan A Persson. Conference paper. 4th International Conference on Intelligent Transport Systems, Virtual Event, December, 2020

Omställning till elbussar i svenska städer - Lärdomar om affärsmodeller, ägarskap och upphandling

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Working paper 2022:3

Omdefinierad roll för kollektivtrafiken – En kunskapsöversikt

Göran Smith. Rådslaget rapport. Maj 2022.

Kollektivtrafikens organisering och finansiering – En kunskapsöversikt

Jens Portinson Hylander & John Hultén. Rådslaget rapport. April 2022.

Nya pris- och biljettstrategier – En kunskapsöversikt

Ulrik Berggren. Rådslaget rapport. April 2022.

Omprioritering av gaturummet - En kunskapsöversikt

Jakob Allansson & Russell Cannon. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Förändrade resvanor och mobilitetstjänster - En kunskapsöversikt

Eva-Lena Eriksson & Phil Flores. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Digital tillgänglighet - så påverkas vårt resande

Peter Arnfalk och Lena Winslott Hiselius, februari 2022

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering

Linnea Eriksson, Karolina Isaksson och Jacob Witzell, redaktörer, november 2021

Passengers’ choices in multimodal public transport systems - A study of revealed behaviour and measurement methods

Ulrik Berggren, doctoral thesis, Lund University, November 2021

Public transport path choice estimation based on trip data from dedicated smartphone app survey

Ulrik Berggren, Thomas Kjær-Rasmussen, Mikkel Thorhauge, Helena Svensson and Karin Brundell-Freij, Transportmetrica A: Transport Science, September 2021

Steering green buses: The opportunities and challenges of introducing renewable fuel in public transport

Malin Aldenius, doctoral thesis, Lund University, October 2021

Självkörande bussar: om arbete, teknologi och en oviss framtid

Alexander Paulsson, Arbetsmarknad och arbetsliv, vol 27, nr 1 2021

Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Vanessa Stjernborg och Solène Prince, K2 Working paper 2021:9

Mobility as a service and public transport

Göran Smith, chapter in The Routledge Handbook of Public Transport, 2021

The role of consumer innovativeness and green perceptions on green innovation use: The case of shared e-bikes and e-scooters

Phil Flores, Johan Jansson, Journal of Consumer Behaviour, May 2021

Soft measures to shift modality

Alfred Söderberg, doktorsavhandling, Lunds universitet, maj 2021

Synnedsattas resor med buss - framtiden med autonoma bussar

Anna Anund, Magnus Berglund och Per Bröms, K2 Working paper 2021:6

Spatio-temporal patterns of traffic-related air pollutant emissions in different urban functional zones estimated by real-time video and deep learning technique

Jinchao Song, Chunli Zhao, Tao Lin, Xinhu Li and Alexander V. Prishchepov, chapter in Journal of Cleaner Production, November 2019

Evaluating the Efficiency of Bike-Sharing Stations with Data Envelopment Analysis

Leonardo Caggiani, Rosalia Camporeale, Zahra Hamidi and Chunli Zhao, Journal of Sustainability, January 2021

Trängsel i kollektivtrafiken

Björn Lidestam, K2 Working paper 2021:5

Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outrech 2021:2

Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport: The case of Barkarbystaden, Stockholm

Kelsey Oldbury and Karolina Isaksson, Cities June 2021

Discrete Event Simulation of Bus Terminals: A Modular Approach with a High Spatial Resolution

Therese Lindberg, Journal of Advanced Transportation, January 2021

Public transport meets smart mobility: Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS

Kelsey Oldbury, KTH Publication, January 2021

COVID-19 and Public Transport

Chiara Vitrano, K2 Working paper 2021:1

Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

John Hultén, Anna Wildt-Persson, Jens Alm, Erik Almlöf, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Anna Pernestål och Anna Wallsten, K2 Outreach 2021:1

What is the substitution effect of e-bikes? A randomised controlled trial

Alfred Söderberg, Emeli Adell and Lena Winslott Hiselius, ScienceDirect January 2021

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Hanna Holm och Andrea Kollmann, redaktörer, januari 2021

Knowledge for policy-making in times of uncertainty: the case of autonomous vehicle model results

Carey Curtis, Sam McLeod, John Hultén, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Alexander Paulsson and Claus Hedegaard Sørensen, Transport Reviews, December 2020

Modelling Commuting Activities for the Simulation of Demand Responsive Transport in Rural Areas

Sergei Dytckov, Fabian Lorig, Paul Davidsson, Johan Holmgren and Jan A Persson, International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, November 2020

Shaping sustainable travel behaviour: Attitude, skills, and access all matter

Zahra Hamidi and Chunli Zhao, Transportation Research Part D: Transport and Environment, November 2020

Governance and Citizen Participation in Shaping Futures of Smart Mobility

Claus Hedegaard Sørensen and Alexander Paulsson, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Smart Public Transport in Rural Areas: Prospects, Challenges and Policy Needs

Fredrik Pettersson Löfstedt and Jamil Khan, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Is Governing Capacity Undermined? Policy Instruments in Smart Mobility Futures

Anna Wallsten, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson and John Hultén, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Experimental Governance of Smart Mobility: Some Normative Implications

Annica Kronsell and Dalia Mukhtar-Landgren, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Challenges for Government as Facilitator and Umpire of Innovation in Urban Transport: The View from Australia

John Stone, David Ashmore, Crystal Legacy and Carey Curtis, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Planning Urban Futures for Autonomous and Shared Vehicles: The Role of Planning Support Tools as a Policy Instrument

Sam McLeod, Carey Curtis and John Stone, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Crafting Effective Policy Instruments for ‘Smart Mobility’: Can Multi-level Governance Deliver?

Iain Docherty, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Smart Mobility and Policy Instruments: Broadened Definitions and Critical Understandings

Alexander Paulsson and Claus Hedegaard Sørensen, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

How much regulation should disruptive transport technologies be subject to?

Göran Smith and Walter Theseira, Research in Transportation Economics, August 2020

Shaping Smart Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in times of Sustainability Transitions

Editors Alexander Paulsson and Claus Hedegaard Sørensen, Emerald Publishing Limited, August 2020

Seeing into the future of mobility: the contestable value of expert knowledge and Delphi as futures methods

Alexander Paulsson, Fabio Hirschhorn and Claus Hedegaard Sørensen, chapter in Handbook of Research Methods and Applications for Mobilities, August 2020

Mobility as a service: moving in the de-synchronized city

Chiara Vitrano and Matteo Colleoni, chapter in Handbook of Urban Mobilities, June 2020

Kollektivtrafikforskning på 5 minuter - Så kan smart mobilitet bidra till ett mer hållbart transportsystem

Understanding Mobility as a Service (MaaS)

David Hensher, Corinne Mulley, Chinh Ho, Yale Wong, Göran Smith and John Nelson, May 2020

Making Mobility-as-a-Service: Towards Governance Principles and Pathways

Göran Smith, Doctoral thesis, May 2020

Delad smart mobilitet?

Kelsey Oldbury och Dalia Mukhtar-Landgren, K2 Working paper 2020:4, april 2020

Realtidskartor i kollektivtrafiken

Joakim Dahlman, Anders Lindström, Christina Stave, Björn Lidestam och Mattias Hjorth, K2 Working paper 2020:5, april 2020

A Dynamic Approach to Multi-Agent-Based Simulation in Urban Transportation Planning

Banafsheh Hajinasab. 2018.

Decision support tool for demand responsive transport through simulation

S Dytckov, P Davidsson, J Holmgren, JA Persson (2018), Decision support tool for demand responsive transport through simulation, Proceedings of the 2018 Winter Simulation Conference, 4188-4189

Towards a framework for Mobility-as-a-Service policies

Göran Smith and David A. Hensher, Transport Policy April 2020

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Sonja Forward, Jessica Berg, Per Henriksson, Alfred Andersson, Adam Laurell, Peter Arnfalk, Lena Hiselius, VTI Rapport 1029

Evaluating a Mobility Service Application for Business Travel: Lessons Learnt from a Demonstration Project

Alfred Andersson, Lena Winslott Hiselius, Jessica Berg, Sonja Forward and Peter Arnfalk, Sustainability, January 2020

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

Claus Hedegaard Sørensen, Karolina Isaksson, Kelsey Oldbury, Alexander Paulsson, Göran Smith och Mårten Rignell, K2 Outreach 2020:1

Is climate morality the answer? Preconditions affecting the motivation to decrease private car use

Alfred Andersson, Transport Research, January 2020

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

K. Isaksson, K. Oldbury, C. Sørensen, A. Paulsson, M. Rignell och G. Smith i Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande – Näringslivets, det offentligas och civilsamhällets roll, J. Syssner, Red., Boxholm, Linnefors Förlag

Effects from usage of pre-trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: an empirical survey based on a dedicated smartphone application

Ulrik Berggren, Karin Brundell-Freij, Helena Svensson & Anders Wretstrand , Public Transport, November 2019

Smarta bytespunkter

Till Koglin, K2 Working paper 2019:10

Statlig styrförmåga i framtider med smart mobilitet

Anna Wallsten, Alexander Paulsson, John Hultén, Claus Hedegaard Sørensen, Anna Pernestål & Erik Almlöf, K2 Working paper 2019:9

Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?

Lina Berglund-Snodgrass, Dalia Mukhtar-Landgren och Alexander Paulsson, kapitel i Innovation och stadsutveckling - En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun, September 2019

Development and implementation of Mobility-as-a-Service – A qualitative study of barriers and enabling factors

C. M. Karlsson, D. Mukhtar-Landgren, G. Smith, T. Koglin, A. Kronsell, E. Lund, S. Sarasini and J. Sochor, Transportation Research part A, September 2019

Intermediary MaaS Integrators: A case study on hopes and fears

Göran Smith, Jana Sochor and I. C. MariAnne Karlsson, Transportation Research part A, September 2019

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Fabio Hirschhorn, Alexander Paulsson, Claus H. Sørensen and Wijnand Veeneman, Transportation Research part A, December 2019

Scenarier för ny mobilitet och samhällsplanering

Anna Pernestål och Erik Almlöf, K2 Working paper 2019:7

How to Integrate Gender Equality in the Future of “Smart” Mobility: A Matter for a Changing Planning Practice

Lena Levin, HCII: International Conference on Human-Computer Interaction July 2019

Exploring the potential of using real-time traveler data in public transport disturbance management

Åse Jevinger and Jan Persson, Public Transport August 2019

Monitoring finer-scale population density in urban functional zones: A remote sensing data fusion approach

Jinchao Song, Xiaoye Tong, Lizhe Wang, Chunli Zhao, Alexander V. Prishchepov, Landscape and Urban Planning May 2019

Mapping spatio-temporal patterns and detecting the factors of traffic

Jinchao Song, Chunli Zhao, Shaopeng Zhong, Thomas Alexander Sick Nielsen, Alexander V. Prishchepov, Computers, Environment and Urban Systems 77, September 2019

Disturbance Management and Information Availability in Public Transport, with Focus on Scania County, Sweden

Åsa Jevinger and Jan Persson, Urban and Transit Planning July 2019

Perceived action spaces for public actors in the development of Mobility as a Service

Dalia Mukhtar-Landgren and Göran Smith, European Transport Research Review 2019

An international review of experiences from on-demand public transport services

Fredrik Pettersson K2 Working Paper 2019:5

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

Vanessa Stjernborg K2 Outreach 2019:1

Governing Mobility-as-a-Service: Insights from Sweden and Finland

Göran Smith et al, book chapter in The Governance of Smart Transportation Systems, 2019

Potentials of Context-Aware Travel Support during Unplanned Public Transport Disturbances

Åse Jevinger, Jan Persson, Sustainability 2019, 11(6)

Smart tillgänglighet i bytespunkter. En litteraturstudie

Till Koglin, Romina Carrasco, Jan Persson, K2 Working Papers 2019:4

Mobility as a service: Comparing developments in Sweden and Finland

Göran Smith, Jana Sochor, Steven Sarasini, Research in Transportation Business & Management, June 2018

Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Arne Nåbo, Conny Börjesson, Laban Källgren, Joakim Nyman, Christina Stave, VTI notat 8-2018

Exploring waiting times in public transport through a semi-automated dedicated smartphone app survey

Ulrik Berggren, Carl Johnsson, HelenaSvensson, Anders Wretstranda, Travel Behaviour and Society Volume 15, April 2019, Pages 1-14

Ny kunskap om kollektivtrafik

Bengt Holmberg, John Hultén, K2 Outreach 2018:4. Lund 2018.

Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public transport

Smith, G. Sochor, J. Karlsson, M. (2018). Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public transport. Research in Transportation Economics. 24 april 2018.

Public–private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden

Smith, G., Sochor, J., Karlsson, M. (2018.) Public-private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden. Public Management Review. 4 maj 2018.

Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik

Paulsson, K2 Outreach 2018:2. Lund 2018.

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018

Vilken framtid har bussen?

John Hultén, Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:1. Lund 2018.

Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model

Alfred Andersson, Lena Winslott Hiselius,Emeli Adell, Travel Behaviour and Society Volume 11, April 2018, Pages 52–61.

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

K2, Statens vegvesen och Urbanet Analyse. Lund 2017.

”Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services”

Emma Lund, Johan Kerttu, Till Koglin. Lund 2017.

The fourth wave of digitalization and public transport: opportunities and challenges

Paul Davidsson * , Banafsheh Hajinasab, Johan Holmgren, Åse Jevinger, Jan A. Persson

Institutional conditions for integrated mobility services (IMS)

Dalia Mukhtar-Landgren, MariAnne Karlsson, Till Koglin, Annica Kronsell, Emma Lund, Steven Sarasini, Göran Smith, Jana Sochor, Björn Wendle . K2 Working Paper 2016:16. Lund 2016.

Information-based Disturbance Management for Public Transport

Åse Jevinger, Jan. A. Persson. K2 Working Papers 2016:15.

Elektrifiering av stadsbussar

Malin Aldenius, Ellinor Forsström, Jamil Khan, Alexandra Nikoleris. K2 Working Papers 2016:12. Lund 2016.

Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik

John Hultén (red), Alexander Paulsson, Bengt Holmberg, Christina Scholten, Erik Ronnle, Fredrik Pettersson, Gert Paulsson, Helena Svensson, Jean Ryan, Vanessa Stjernborg, Zahra Hamidi. K2 Working Papers 2016:8. Lund 2016.

Dynamic bus lanes in Sweden – a pre-study

Johan Olstam, Carl-Henrik Häll, Göran Smith, Azra Habibovic och Anna Anund. K2 Research, 2015:5. Lund 2015.

Forskningsprojekt

Conflicted Streets – Navigating conflicts over streets and urban space in the transition to the 15mC

Spänningar vid utveckling och införande av digitala policyinstrument för framtidens mobilitet

Projektledare: 
Daniel Rudmark

Transatlantic Cooperation for Leveling Up MaaS

Projektledare: 
Jana Sochor

Access Sweden

Projektledare: 

Alla ombord! Mot framtidens mobilitets- och digitala servicelösningar tillgängliga för alla

Projektledare: 

Din Resa = Min arbetsplats – En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Karin Winter

European Bus Rapid Transit of 2030: electrified, automated, connected

Exploring Citizen Satisfaction with Public Transportation through Social Media and Open Text Surveys

Projektledare: 
Elnaz Sarkheyli

Kollektivtrafik on-demand och dess roll för en hållbar mobilitet

Projektledare: 

Kollektivtrafikens roll och egenskaper mellan planetära och sociala gränser: tröskelvärden, scenarier och positiva visioner

Policylabb för kollektivtrafik on-demand

Projektledare: 

Scenarier för framtidens kollektiva mobilitet

Projektledare: 

Serviceresornas utveckling i ett transportsamhälle präglat av smart mobilitet, digitalisering och hållbart resande

Projektledare: 
Jonna Nyberg

Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context

Projektledare: 
Pengxiang Zhao

Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)

Projektledare: 

Extended Knowledge Exchange between Sweden and San Francisco Bay Area regarding future of public transport and shared mobility

Projektledare: 
Elias Arnestrand

Is shared micromobility part of public transport’s future? Identifying the purpose, motivations, and substitution effect of shared e-bike and shared e-scooter use

Nätverk Mikromobilitet

Projektledare: 
Projektledare: 
Kent Eric Lång, RISE Research Institutes of Sweden

Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Projektledare: 

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik: Vad avslöjar betänkandet och yttrandena om framtiden för kombinerad mobilitet?

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Projektledare: 

Kollektivtrafik och samåkning på landsbygden

Projektledare: 
Åsa Hult

KomILand 3.0 Förlängt och utvecklat pilotprojekt

Projektledare: 

Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken

Projektledare: 

MaaS for Sustainable Cities

Projektledare: 
Elias Arnestrand

Punktlig Tågtrafik i Storstadsregionerna – del 2, simulering i PROTON

Projektledare: 

Tillgänglig Kollektivtrafik för särskilda behov - digital ledsagning i komplexa miljöer

Projektledare: 
Magnus Berglund

Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

Projektledare: 

Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer

Projektledare: 

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektledare: 

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken

Eplusbus - omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Projektledare: 

Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet

Projektledare: 

Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility (REGSMART)

Projektledare: 
Nils Fearnley

Trygghetsskapande åtgärder för bussresenärer i samband med kriser

Projektledare: 

AI and public transport: potential and hindrances

Projektledare: 

Banarbetsprocess och datatillgång (BANDAT)

Projektledare: 

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Projektledare: 
Andreas Tapani, VTI

Exploring machine learning based support for commuters in travel planner apps

Projektledare: 
Carl Magnus Olsson, K2 Malmö universitet.

Is escooter a desirable mode for future mobility?

Projektledare: 

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige

KomILand 2.0

Projektledare: 

Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport

Projektledare: 

Smart tillgänglighet i bytespunkter

Projektledare: 

“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion?

Projektledare: 
Anders Lindström och Joakim Dahlman

Smart mobilitet kräver Smart governance

Governing the development and diffusion of Mobility as a Service

Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Projektledare: