Socialt hållbar transportplanering

Lena Levin och Ana Gil Solá, redaktörer, juni 2021
Inspirationshandbok med exempel från forskning och praktik
Genom denna antologi vill vi sprida kunskap om pågående arbete med socialt hållbar transportplanering. Vi riktar oss till planerare som söker kunskap och inspiration kring metoder för att ta fram kunskapsunderlag och planeringsprocesser för att lyfta fram de sociala frågorna inom transportplaneringen. Vi riktar oss också till studenter inom ämnen såsom kulturgeografi, samhällsplanering, trafikplanering, urbana studier, och hållbar utveckling.

Bakgrunden till antologin är ett transdisciplinärt forskningsprojekt med syftet att utveckla metoder för social konsekvensbedömning inom
svensk transportinfrastrukturplanering. Antologins kapitel skrivs av några av de engagerade planerare, utredare, konsulter och forskare som vi
mött under arbetets gång och som utvecklat metoder för arbete med socialt hållbar planering eller som analyserar planeringens förutsättningar.
Vi vill rikta ett varmt tack till dem för att de tagit sig tid att dela med sig av många värdefulla erfarenheter. Författarna svarar själva för innehållet
i sina respektive kapitel.
Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: