Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Transporträttvisa berör frågan om rättvis fördelning av tillgänglighet till viktiga aktiviteter. Syftet med projektet var att utveckla förståelsen av begreppet ”tillgänglighet” inom kollektivtrafik med hänsyn till vilka tider på dygnet som olika individer reser och hur olika resenärer påverkas av kollektivtrafikutbudet.

Resultaten från ett delprojekt visar att tillgänglighet med kollektvitrafik varierar när tillgängligheten under rusningstid jämförs med tillgängligheten som råder under tidsramar innan och efter rusningstid. Detta innebär att vissa grupper har större möjlighet att ta del av den högre tillgängligheten (kortare restider) än andra. Resultaten tyder på att pendlare som har möjligheten att vara flexibla väljer att resa med kollektivtrafik till arbetet under rusningstid, vilket kan delvis förklaras av att tillgängligheten är bättre då. Pendlare som inte har samma flexibilitet tenderar i större utsträckning att använda andra färdmedel för att ta sig till arbetet.

Projektet har även studerat hur olika resenärsgrupper påverkas av tidsförluster på grund av förseningar. Forskningen visar ett samband mellan upprepade förseningar och mindre benägenhet att resa med kollektivtrafik.

Forskningen pekar på en skillnad mellan objektivt uppmätt tillgänglighet och människors upplevelse av tillgängligheten till kollektivtrafik. Tillgänglighetsanalyser som inte tar hänsyn till både den upplevda och den objektiva tillgängligheten riskerar att överskatta tillgängligheten för vissa grupper och underskatta ojämlikheter.

I ett ytterligare delprojekt har förslag har tagits fram på hur en rättvis och grundläggande nivå av tillgänglighet kan definieras som policybegrepp och hur det kan implementeras i samband med framtagandet av olika policydokument såsom trafikförsörjningsprogram.

Projektledare: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet och VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
4 916 613 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

The importance of recurring public transport delays for accessibility and mode choice

Aaron Nichols, Jean Ryan, Carl-William Palmqvist, Journal of Transport Geography Volume 115, February 2024

Defining and implementing a sufficient level of accessibility: What’s stopping us?

Jean Ryan & Karel Martens, Transportation Research Part A: Policy and Practice, September 2023

Accessibility and space-time differences in when and how different groups (choose to) travel

Jean Ryan, Rafael H.M. Pereira, Magnus Andersson, Journal of Transport Geography, July 2023

What are we missing when we measure accessibility? Comparing calculated and self-reported accounts among older people

Jean Ryan and Rafael Pereira, Journal of Transport Geography, May 2021