Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Transporträttvisa berör frågan om rättvis fördelning av tillgänglighet till viktiga aktiviteter. Inom forskning kring tillgänglighet råder det inte konsensus kring hur  begreppet tillgänglighet bör definieras och mätas. Tillgänglighet analyseras och operationaliseras ofta som om det vore ett statiskt fenomen men det är det inte. Fokus för detta projekt ligger på att ta hänsyn till tidsrumslig dynamik i samband med tillgänglighetsanalyser. Först analyseras fördelningen av tillgänglighet till aktiviteter av värde och intresse för (grupper av) individer, och hur detta kan jämföras med faktiskt resande. Vidare studeras fördelningen av tidsförluster på grund av förseningar, vilka (grupper av) individer påverkas och på vilka sätt de påverkas av sådana tidsförluster. Sedan handlar projektet om hur en grundläggande, tillräcklig nivå av tillgänglighet med kollektivtrafik skulle kunna definieras och implementeras. Slutligen studeras hur olika nivåer av bastillgänglighet kan utvecklas beroende på socio-demografiska faktorer i olika sammanhang. De perspektiv, verktyg, metoder och resultat som utvecklas i samband med detta projekt ska kunna tillämpas för att underlätta och förbättra framtida tillgänglighetsanalyser, samt fungera som beslutsstöd i samband med beslut om hur utbud och resurser ska fördelas.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet och VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
4 916 613 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

What are we missing when we measure accessibility? Comparing calculated and self-reported accounts among older people

Jean Ryan and Rafael Pereira, Journal of Transport Geography, May 2021