Beslut och effekter

Kollektivtrafikens samhällseffekter samt ökad kunskap om analysmetoder och analysresultatens roll i beslutsprocesser för ökad måluppfyllelse.

Beslut och effekter

bild beslut och effekter

Kollektivtrafik betraktas allt mer som ett verktyg för städers och regioners utveckling utifrån en bred hållbarhetsagenda som inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Kunskap om kollektivtrafikens effekter för enskilda och för samhället som helhet är av avgörande betydelse för beslut om trafikförsörjningsprogram, investeringar och andra åtgärder. Ett systematiskt användande av olika analysmetoder, som inkluderar övergripande demografiska och tekniska samhällsförändringar, kan bidra till ökad kunskap och till ett lärande som långsiktigt stärker samhällets strategiska beslutsförmåga.


Forskningsfrågor
Forskningsområdet beslut och effekter ska både beskriva kollektivtrafikens effekter för individer och för samhället och studera hur individer och grupper beskrivs i olika analysmodeller. Effektanalyser har inte bara en instrumentell roll i beslutsfattandet, utan används ofta konceptuellt eller symboliskt. Kunskap om effekter behöver därför analyseras och förstås också utifrån hur beslutsprocesser fungerar i praktiken.

Vi har identifierat att följande forskningsfrågor inom området har hög prioritet: 

  • Hur bidrar kollektivtrafiken till att uppnå lokala, regionala och nationella politiska målsättningar om hållbara städer och regioner, t.ex. avseende mål om sysselsättning och minskade klimatutsläpp? 
  • Hur påverkas resandet och resenärers upplevelser av olika typer av åtgärder, t.ex. framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik? Hur kan kunskap om sådana effekter användas för att styra kommuners och regioners åtgärder dit de förväntas göra mest nytta för att uppnå ett mer hållbart resande?
  • Vilka blir systemeffekterna av åtgärder i kollektivtrafiksystemet och dess ingående komponenter, t.ex. nya konceptuella lösningar, elektrifiering av fordon, infrastruktur- och utbudsförändringar? Hur kan kunskapen användas för att bidra till beslut som leder mot uppsatta mål? 
  • Hur kan medborgare och resenärer bli mer delaktiga i analys- och beslutsprocesser? Hur kan delaktighet bidra till en bättre förståelse för hur kollektivtrafiken upplevs, fungerar och kan förbättras och samtidigt öka legitimiteten hos medborgare för beslut om kollektivtrafikens utveckling? 
  • Hur används analyser i faktiska beslutsprocesser? Hur kan analyser, t.ex. utvärderingar ex-post, systematiseras för att bidra till långsiktigt lärande och kunskapsuppbyggnad inom kollektivtrafikområdet? 
  • Vilka nya eller utvecklade modeller för effektanalys ex-ante (t.ex. simuleringsmodeller) eller ex-post, kan stödja beslut där förändringstakten är hög och osäkerheten stor, t.ex. avseende användningen av ny teknik och nya tjänster?
  • Vilka befintliga och framtida datakällor kan användas för att stödja såväl operativt som mer strategiskt beslutsfattande? Vem har tillgång till sådan data och med vilka konsekvenser? 


Förväntat resultat 
Forskningen om beslut och effekter förväntas bidra till ny kunskap om kollektivtrafikens effekter och till att metoder för att värdera dessa effekter vidareutvecklas. Nya insikter om hur beslutsprocesser fungerar, och analyser och olika analysmetoders påverkan, ska presenteras. Kunskap som kan bidra till mer informerade beslutsprocesser, till ett ökat lärande bland kollektivtrafikens aktörer och en större delaktighet bland invånare. Sammantaget ska kunskapsområdet bidra till en ökad förmåga att fatta beslut som leder mot uppsatta mål, t.ex. avseende den omställning som krävs för att nå beslutade klimatmål.

Publikationer

Border controls and (im)mobilities: experiences from a public transport node

Vanessa Stjernborg, Mobilities, June 2024

Dwell time delays for commuter trains – An analysis of the influence of passengers on dwell time delays

Ruben Alaric Kuipers, Doctoral thesis, Lund University, 2024

Planeringsverktyg för Bus Rapid Transit (BRT) i Sverige

Jakob Allansson, Joel Hansson och Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 Outreach 2024:2

Train stations’ impact on housing prices: Direct and indirect effects

Alexandra Rojas, Transportation Research Part A: Policy and Practice, March 2024

How accessibility to schools is not (just) a transport problem: the case of public school choice in the city of Malmö, Sweden

Aaron Nichols & Jean Ryan, European Transport Research, November 2023

The importance of recurring public transport delays for accessibility and mode choice

Aaron Nichols, Jean Ryan, Carl-William Palmqvist, Journal of Transport Geography Volume 115, February 2024

Social konsekvensanalys inom transportplaneringen

Vanessa Stjernborg och Gustav Lopez Svensson, K2 Working Paper 2023:7

Impact of a lower demand during the COVID-19 pandemic on the frequency of dwell time delays

Ruben Kuipers & Carl-William Palmqvist, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, September 2023

In-between stability and adaptability

Lina Berglund-Snodgrass, Mats Fred & Dalia Mukhtar-Landgren, disP - The Planning Review, September 2023

Collaborative challenges and barriers when planning and implementing Bus Rapid Transit (BRT): Lessons from Swedish BRT projects

Jakob Allansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt & Robert Hrelja, Urban, Planning and Transport Research, Augusti 2023

Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart

Sonja Forward, mars 2023

Sustainability in practice: A governmentality study about transit‐oriented development in rural areas

Freja Lina Huhle, master thesis, Malmö University, 2021

(O)trygghet, mobilitet och strategier – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station

Sofia Rutberg, examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, 2021

Effekter av förändrad tillgång till kollektivtrafik

Désirée Nilsson och Vanessa Stjernborg, K2 Working paper 2022:7

Effekter av stadsmiljöavtalen – En uppskattning ex ante

Karin Brundell Freij, Niklas Håkansson och Katja Vuorenmaa Berdica, K2 Working Paper 2022:10

A Methodology for Monitoring Rail Punctuality Improvements

C.W. Palmqvist & I. Kristoffersson, IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, 2022.

Nyckeltal för punktlighet på järnväg - del 2

Ida Kristoffersson & Carl William Palmqvist

Future Public Mobility - The next step for sustainable travel

Rådslaget, 2022.

Framtidens kollektiva mobilitet - nästa steg för hållbart resande

Rådslaget, 2022.

Passenger Volumes and Dwell Times for Commuter Trains: A Case Study Using Automatic Passenger Count Data in Stockholm

Ruben Alaric Kuipers and Carl-William Palmqvist. Applied Sciences, June 2022.

Så kan kollektivtrafiken bidra i klimatomställningen

Faktablad utgivet i K2:s serie "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter"

Mobilitet i mindre städer - så kan bilberoendet minska

Tom Rye och Lisa Hansson, april 2022

The Effects of Train Passes on Dwell Time Delays in Sweden

Kah Yong Tiong, Carl-William Palmqvist & Nils O. E. Olsson. Applied Sciences. March 2022.

Potential Benefits of Demand Responsive Transport in Rural Areas: A Simulation Study in Lolland, Denmark

Sergei Dytckov, Jan A. Persson, Fabian Lorig & Paul Davidsson. Sustainability. March 2022.

Decreasing the share of travel by car. Strategies for implementing ‘push’ or ‘pull’ measures in a traditionally car-centric transport and land use planning

Robert Hrelja & Tom Rye. International Journal of Sustainable Transportation. March 2022.

Ny spårväg i Lund - effekter för resenärer och transportsystem

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2022:1

Exploring the Energy Saving Potential in Private, Public and Non-Motorized Transport for Ten Swedish Cities

Jeffrey R. Kenworthy & Helena Svensson. Sustainability 2022

Constructing Transit Corridors: The Politics of Public Transport Policy and Planning in Malmöhus and Skåne 1970-2020

Jens Portinson Hylander, doctoral thesis, Lund University, December 2021

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering

Linnea Eriksson, Karolina Isaksson och Jacob Witzell, redaktörer, november 2021

Kollektivtrafiken och klimatutmaningen - tid för ett nytt perspektiv

Lena Winslott Hiselius, K2 Outreach 2021:3

Effekter av stadsmiljöavtalet

Martin Larsson och Helena Svensson, K2 Working paper 2021:10

Effects of rural bus stops on travel time and reliability

Joel Hansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Helena Svensson and Anders Wretstrand, Public transport 2021

Public transport path choice estimation based on trip data from dedicated smartphone app survey

Ulrik Berggren, Thomas Kjær-Rasmussen, Mikkel Thorhauge, Helena Svensson and Karin Brundell-Freij, Transportmetrica A: Transport Science, September 2021

Intrapersonal variability in public transport path choice due to changes in service reliability

Ulrik Berggren, Carmelo D´Agostino, Helena Svensson, Karin Brundell-Freij. Transportation July 2021

How the built environment and the railway network can affect the mobility of older people : Analyses of the southern Swedish region of Scania

Rosalia Camporeale, Anders Wretstrand and Magnus Andersson, Research in Transportation Business & Management, March 2019

Appraisal of a regional public transport project: A document and interview analysis on a light rail case in Sweden

Erik Johansson, Anna Anund and Till Koglin, Case Studies on Transport Policy, June 2019

Same, same but different? Neighbourhood effects of accessibility on housing prices

Helena Bohman, Transport Policy, June 2021

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Erik Johansson, Rosalia Camporeale and Carl-William Palmqvist, Research in Transportation Economics Volume 83, November 2020

Local Autonomy in Temporary Organizations: The Case of Smart City Pilots

Dalia Mukhtar-Landgren, Administration & Society, April 2021

A study of changes in everyday mobility during the Covid-19 pandemic: As perceived by people living in Malmö, Sweden

Helena Bohman, Jean Ryan, Vanessa Stjernborg, Désirée Nilsson, Transport Policy, June 2021

Contested values in bike-sharing mobilities – A case study from Sweden

Till Koglin, Dalia Mukhtar-Landgren, Journal of Transport Geography, April 2021

The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review

Ruben A. Kuipers, Carl-William Palmqvist, Nils O.E. Olsson, Lena Winslott Hiselius, Transport Reviews, February 2021

Coronapandemins effekter på arbete, kontor och resor

Peter Arnfalk och Lena Winslott Hiselius, K2 Working paper 2021:4

When the impossible becomes possible: COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies

Lena Winslott Hiselius, Peter Arnfalk, European Transport Research Review, February 2021

Governance reaction to the emerging megacity shrinkage in Tokyo: The case of the Tsukuba express transit-suburban region

Eigo Tateichi, Kyoko Takahashi, Taku Nakano, Cities, February 2021

Discrete Event Simulation of Bus Terminals: A Modular Approach with a High Spatial Resolution

Therese Lindberg, Journal of Advanced Transportation, January 2021

Borrowed sizes: A hedonic price approach to the value of network structure in public transport systems

Helena Bohman and Désirée Nilsson, Journal of transport and land use, January 2021

COVID-19 and Public Transport

Chiara Vitrano, K2 Working paper 2021:1

Increasing public transport patronage – An analysis of planning principles and public transport governance in Swedish regions with the highest growth in ridership

Jamil Khan, Robert Hrelja and Fredrik Pettersson-Löfstedt, ScienceDirect January 2021

Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

John Hultén, Anna Wildt-Persson, Jens Alm, Erik Almlöf, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Anna Pernestål och Anna Wallsten, K2 Outreach 2021:1

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Hanna Holm och Andrea Kollmann, redaktörer, januari 2021

Knowledge for policy-making in times of uncertainty: the case of autonomous vehicle model results

Carey Curtis, Sam McLeod, John Hultén, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Alexander Paulsson and Claus Hedegaard Sørensen, Transport Reviews, December 2020

Replacing regional bus services with rail: Changes in rural public transport patronage in and around villages

Joel Hansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Helena Svensson and Anders Wretstrand, Transport Policy February 2021

Governance reaction to the emerging megacity shrinkage in Tokyo: The case of the Tsukuba express transit-suburban region

Eigo Tateishi, Kyoko Takahashi and Taku Nakano, Cities, November 2020

Policies for Reducing Car Traffic and Their Problematisation. Lessons from the Mobility Strategies of British, Dutch, German and Swedish Cities

Tom Rye and Robert Hrelja, Sustainability, October 2020

The knowledge problem of public transport policy

Erik Johansson, doctoral thesis, September 2020

Insamling och analys av väntetider och ruttval - en del i utvärderingen av stadsmiljöavtalet i Lund

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:13, oktober 2019

Uppföljning av stadsmiljöavtal – En handledning

Karin Brundell Freij, K2 Working paper 2019:11, september 2019

Kunskapsöversikt: Stadsmiljöavtalets politiska process

Elias Isaksson och Åsa Knaggård, K2 Working paper 2019:10, augusti 2019

Sustainable Mobility in Ten Swedish Cities

Jeffrey R. Kenworthy, K2 Working paper 2020:8, May 2020

Explaining dwell time delays with passenger counts for some commuter trains in Stockholm and Tokyo

Carl-William Palmqvist, Norio Tomii, Yasufumi Ochiai, Journal of Rail Transport Planning & Management, March 2020

Access to public mobility services and health in old age: a cross-sectional study in three Swedish cities

Carlos Chiatti, Yngve Westerlund, Agneta Ståhl. Journal of Transport and Health, Vol. 7, 2018

Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?

Manne Gerell. European Journal on Criminal Policy and Research, 24. 2018.

A Dynamic Approach to Multi-Agent-Based Simulation in Urban Transportation Planning

Banafsheh Hajinasab. 2018.

The Role of Public Transport in Society—A Case Study of General Policy Documents in Sweden

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson. Sustainability, Vol. 8, 2016

Evaluation of public transport: regional policies and planning practices in Sweden

Erik Johansson, Lena Winslott Hiselius, Till Koglin, Anders Wretstrand. Urban, Planning and Transport Research, Vol. 5, 2017

A Simulation Model for Assessment and Evaluation of Bus Terminal Design

Therese Lindberg, Anders Peterson, Andreas Tapani. CASPT, 2018.

A Simulation Model of Local Public Transport Access at a Railway Station

Therese Lindberg, Anders Peterson, Andreas Tapani. 2017.

Regression-based evaluation of bicycle flow trend estimates

Johan Holmgren, Gabriel Moltubakk, Jody O'Neill. Procedia Computer Science, Vol. 130, 2018

On the use of on-line services in transport simulation

Banafsheh Hajinasab, Paul Davidsson, Jan A. Persson, Johan Holmgren. Transportation Research Procedia, Vol. 21, 2017.

Prediction of bicycle counter data using regression

Johan Holmgren, Sebastian Aspegren, Jonas Dahlström. Procedia Computer Science, Vol. 113, 2017.

Kollektivtrafikens effekter

Helena Bohman, Magnus Andersson, Désirée Nilsson och Erik Johansson, K2 Outreach 2020:5, mars 2020

Investigating Spatial Inequalities

Peter Gladoic Håkansson and Helena Bohman, Emerald Publishing Limited, November 2019

The effect of marketing messages on the motivation to reduce private car use in different segments

Alfred Andersson, Lena Winslott Hiselius, Emeli Adell, Transport Policy, May 2020

Effects from usage of pre-trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: an empirical survey based on a dedicated smartphone application

Ulrik Berggren, Karin Brundell-Freij, Helena Svensson & Anders Wretstrand , Public Transport, November 2019

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

Jessica Berg, Jakob Allanson, Malin Henriksson och Christina Lindkvist, K2 Outreach 2019:4

Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling

Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist, Annica Kronsell och Christian Dymén, K2 Outreach 2019:3

Delays and Timetabling for Passenger Trains

Carl-William Palmqvist, doktorsavhandling november 2019

Why do cities invest in bus priority measures? Policy, polity, and politics in Stockholm and Copenhagen

Fredrik Pettersson and Claus Hedegaard Sørensen, Transport Policy, October 2019

Contextualizing Policy: Understanding Implementation under Socio-technical Transitions

Claus Hedegaard Sørensen and Alexander Paulsson, International Journal of Public Administration, September 2019

Exploring the potential of using real-time traveler data in public transport disturbance management

Åse Jevinger and Jan Persson, Public Transport August 2019

Monitoring finer-scale population density in urban functional zones: A remote sensing data fusion approach

Jinchao Song, Xiaoye Tong, Lizhe Wang, Chunli Zhao, Alexander V. Prishchepov, Landscape and Urban Planning May 2019

Mapping spatio-temporal patterns and detecting the factors of traffic

Jinchao Song, Chunli Zhao, Shaopeng Zhong, Thomas Alexander Sick Nielsen, Alexander V. Prishchepov, Computers, Environment and Urban Systems 77, September 2019

Preferences in regional public transport: a literature review

Joel Hansson, Fredrik Pettersson, Helena Svensson and Anders Wretstrand, European Transport Research Review, July 2019

Evaluation of free public transport for older people in Sweden

Tania Dukic Willstrand, Per Henriksson, Helena Svensson and Lena Levin, Proceedings of the 6th Humanist Conference, The Hague, Netherlands, 13-14 June 2018

An international review of experiences from on-demand public transport services

Fredrik Pettersson K2 Working Paper 2019:5

Discrete event simulation of bus terminals

Therese Lindberg, Licentiate Thesis, Linköping May 2019

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

Vanessa Stjernborg K2 Outreach 2019:1

Swedish and Scottish National Transport Policy and Spend: A Social Equity Analysis

Tom Rye and Anders Wretstrand 29 March 2019

Potentials of Context-Aware Travel Support during Unplanned Public Transport Disturbances

Åse Jevinger, Jan Persson, Sustainability 2019, 11(6)

An urban bikeway network design model for inclusive and equitable transport policies

Rosalia Camporeale et al, Transportation Research Procedia, Vol 27, 2019

Urban Transport and Eco-Urbanism: A Global Comparative Study of Cities with a Special Focus on Five Larger Swedish Urban Regions

Jeffrey Kennworthy, Urban Sci. 2019, 3(1)

Sustainable Mobility in Swedish Cities

Jeff Kenworthy, K2 Working Papers 2019:1.

Networked authority and regionalised governance: Public transport, a hierarchy of documents and the anti-hierarchy of authorship

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Environment and Planning C: Politics and Space, Dec 2018

Justifying Mega-Projects. An Analysis of the Swedish High-Speed Rail Project

Erik Ronnle, Lund studies in Economics and Management. Lund 2019.

Kollektivtrafik i Malmö - Målbilder och stadsutveckling

Karin Grundström. K2 Research 2018:4

Ny kunskap om kollektivtrafik

Bengt Holmberg, John Hultén, K2 Outreach 2018:4. Lund 2018.

Mål och åtgärder för minskad biltrafik i svenska kommuner

Robert Hrelja. K2 Outreach 2018:3. Lund 2018.

Utvärdering av fria resor i kollektivtrafiken för äldre medborgare

Tania Dukic Willstrand, Per Henriksson, Lena Levin, Helena Svensson. K2 Research 2018:3. Lund 2018.

Kommunerna och kollektivtrafiken

Philip Hansson, FredrIk Pettersson, Jamil Khan, Robert Hrelja. K2 Working Papers 2018:6. Lund 2018.

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Vanessa Stjernborg & Desirée Nilsson. K2 Research 2018:2. Lund 2018.

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Underlag för modellutveckling

Kerstin Robertson, Till Koglin. K2 Working Papers 2017:5.

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

Erik Johansson, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:3. Lund 2017.

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Robert Hrelja, Tom Rye, Christina Lindkvist Scholten, Claus Hedegaard Sørensen. K2 Outreach 2018:1. Lund 2018.

Vad avgör om kommuner investerar i bussframkomlighet?

Claus Hedegaard Sørensen & Fredrik Pettersson, K2 Working Papers 2018:2, Lund 2018.

Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model

Alfred Andersson, Lena Winslott Hiselius,Emeli Adell, Travel Behaviour and Society Volume 11, April 2018, Pages 52–61.

Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:12.

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

K2, Statens vegvesen och Urbanet Analyse. Lund 2017.

Effekter av tågtrafik i Västra Götaland

Désirée Nilsson, Helena Bohman, K2 Research 2017:9, Lund 2017.

Variationer i beläggning i tid och rum för tre tåglinjer norr om Mälaren

Kjell Jansson, Roger Pyddoke, Christina Paulin. K2 Research 2017:6 Lund 2017.

One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning

Alexander Paulsson, Jens Hylander & Robert Hrelja I European Planning Studies I Pages 1-16 | Received 10 Jun 2016, Accepted 27 Jul 2017, Published online: 04 Aug 2017

Effekter av kollektivtrafiksatsningar

Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, Lena Fredriksson. K2 Working Paper 2017:4.

En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden

Magnus Andersson, Helena Bohman, Eigo Tateishi. Lund 2017.

Optionsvärden i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2017:2)

Erik Johansson, Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:2. Lund 2017.

The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income

Bohman, H., Nilsson, D. (2016). Journal of Transport Geography 56, 102-109

Towards an Agent-Based Model of Passenger Transportation

Banafsheh Hajinasab , Paul Davidsson, Jan A. Persson, Johan Holmgren, Volume 9568 of the series Lecture Notes in Computer Science pp 132-145, 15 March 2016

Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik

Malin Henriksson, Jane Summerton. K2 Working Papers 2016:14.

Kollektivtrafikens samhällseffekter

Erik Johansson, Lena Hiselius, Anders Wrestrand. K2 Outreach 2016:9. Lund 2016-

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel

Joanna Dickinson, Anders Wretstrand. K2 Research 2015:2. Lund 2015.

Att beräkna styrmedelseffekter

Banafsheh Hajinasab, Paul Davidsson, Jan A. Persson. K2 Working Papers 2015:4.

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel i en storstadsregion

Joanna Dickinson. K2 Working Papers 2015: 3. Lund 2015.

Ökad andel kollektivtrafik – hur?

Bulletin 286, Trafik och väg, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, 2013

Pågatåg nordost och Krösatåg

Désirée Nilsson. K2 Research 2015:1. Lund 2015.

Forskningsprojekt

En minut hit eller dit – fördjupad förståelse av tidens betydelse

Projektledare: 

Exploring Measures to Monitor Passenger-Centric Punctuality in Public Transport: A Pre-study.

Projektledare: 
Abderrahman Ait-Ali

Metoder för anbudsutvärdering i svensk upphandling av kollektiv busstrafik

Projektledare: 
Ivan Ridderstedt

PMR3 – Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna 3: kalibrering och simulering av punktlighet i tågtrafiken runt Stockholm, Göteborg och Malmö

Projektledare: 

Access Sweden

Projektledare: 

Din Resa = Min arbetsplats – En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Karin Winter

European Bus Rapid Transit of 2030: electrified, automated, connected

Exploring Citizen Satisfaction with Public Transportation through Social Media and Open Text Surveys

Projektledare: 
Elnaz Sarkheyli

Förstudie av framgångsfaktorer och fallgropar för införande av spridda skolstartstider

Projektledare: 

Tryggad legitimitet? Mål, medel, och medborgare i kollektivtrafiken

Projektledare: 

Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken

Do basic provisions meet inhabitants’ accessibility needs? (BAS)

Projektledare: 

Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?

Projektledare: 

Social konsekvensanalys inom transportplaneringen: erfarenhetsåterföring och kunskapsuppbyggnad

Projektledare: 
Vanessa Stjernborg

EASIER - Seamless sustainable everyday urban mobility

Projektledare: 

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Projektledare: 

Vad kan omställningen till hållbar mobilitet lära av coronakrisen?

Projektledare: 
Karin Thoresson

Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

Projektledare: 

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektledare: 

Corona-pandemins effekter för kollektivtrafiken

Projektledare: 
Peter Arnfalk

Coronakrisens effekter på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken

Projektledare: 
Lisa Svanberg

Effekter av en förändrad tillgång till kollektivtrafik (EffektKoll)

Projektledare: 

Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Projektledare: 

Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Projektledare: 

Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT

Local preferences as beacons for efficient public transport supply

Projektledare: 
Henrik Andersson

Ny spårväg i Lund – effekter för resenärer och transportsystem

Projektledare: 

Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna- en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten

Projektledare: 

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Projektledare: 

Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder

Projektledare: 

Nyckeltal för punktlighet på järnväg - del 2 (Nypunkt2.0)

Projektledare: 

Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Projektledare: 
Helene Lidestam

Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Projektledare: 

Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Projektledare: 
Andreas Tapani, VTI

Energieffektivisering av bilburna fritidsresor

Projektledare: 

Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport

Projektledare: 

Policy Shapers Attitudes to Public Transport

Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Projektledare: 
Tania Dukic Willstrand, K2 och VTI och Helena Svensson, K2 och Lunds universitet

Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö

Projektledare: 
Manne Gerell, K2 och Malmö högskola.

Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility

Projektledare: 
Carlos Chiatti

Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI

Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

Projektledare: 

Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Projektledare: 

Agent-based Simulation of passenger

Projektledare: 

Effektiva bytespunkter

Projektledare: 
Andreas Tapani

Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Projektledare: 

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Projektledare: