Beslut och effekter

Kollektivtrafikens samhällseffekter samt ökad kunskap om analysmetoder och analysresultatens roll i beslutsprocesser för ökad måluppfyllelse.

Beslut och effekter

bild beslut och effekter

Kollektivtrafik betraktas allt mer som ett verktyg för städers och regioners utveckling utifrån en bred hållbarhetsagenda som inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Kunskap om kollektivtrafikens effekter för enskilda och för samhället som helhet är av avgörande betydelse för beslut om trafikförsörjningsprogram, investeringar och andra åtgärder. Ett systematiskt användande av olika analysmetoder, som inkluderar övergripande demografiska och tekniska samhällsförändringar, kan bidra till ökad kunskap och till ett lärande som långsiktigt stärker samhällets strategiska beslutsförmåga.


Forskningsfrågor
Forskningsområdet beslut och effekter ska både beskriva kollektivtrafikens effekter för individer och för samhället och studera hur individer och grupper beskrivs i olika analysmodeller. Effektanalyser har inte bara en instrumentell roll i beslutsfattandet, utan används ofta konceptuellt eller symboliskt. Kunskap om effekter behöver därför analyseras och förstås också utifrån hur beslutsprocesser fungerar i praktiken.

Vi har identifierat att följande forskningsfrågor inom området har hög prioritet: 

  • Hur bidrar kollektivtrafiken till att uppnå lokala, regionala och nationella politiska målsättningar om hållbara städer och regioner, t.ex. avseende mål om sysselsättning och minskade klimatutsläpp? 
  • Hur påverkas resandet och resenärers upplevelser av olika typer av åtgärder, t.ex. framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik? Hur kan kunskap om sådana effekter användas för att styra kommuners och regioners åtgärder dit de förväntas göra mest nytta för att uppnå ett mer hållbart resande?
  • Vilka blir systemeffekterna av åtgärder i kollektivtrafiksystemet och dess ingående komponenter, t.ex. nya konceptuella lösningar, elektrifiering av fordon, infrastruktur- och utbudsförändringar? Hur kan kunskapen användas för att bidra till beslut som leder mot uppsatta mål? 
  • Hur kan medborgare och resenärer bli mer delaktiga i analys- och beslutsprocesser? Hur kan delaktighet bidra till en bättre förståelse för hur kollektivtrafiken upplevs, fungerar och kan förbättras och samtidigt öka legitimiteten hos medborgare för beslut om kollektivtrafikens utveckling? 
  • Hur används analyser i faktiska beslutsprocesser? Hur kan analyser, t.ex. utvärderingar ex-post, systematiseras för att bidra till långsiktigt lärande och kunskapsuppbyggnad inom kollektivtrafikområdet? 
  • Vilka nya eller utvecklade modeller för effektanalys ex-ante (t.ex. simuleringsmodeller) eller ex-post, kan stödja beslut där förändringstakten är hög och osäkerheten stor, t.ex. avseende användningen av ny teknik och nya tjänster?
  • Vilka befintliga och framtida datakällor kan användas för att stödja såväl operativt som mer strategiskt beslutsfattande? Vem har tillgång till sådan data och med vilka konsekvenser? 


Förväntat resultat 
Forskningen om beslut och effekter förväntas bidra till ny kunskap om kollektivtrafikens effekter och till att metoder för att värdera dessa effekter vidareutvecklas. Nya insikter om hur beslutsprocesser fungerar, och analyser och olika analysmetoders påverkan, ska presenteras. Kunskap som kan bidra till mer informerade beslutsprocesser, till ett ökat lärande bland kollektivtrafikens aktörer och en större delaktighet bland invånare. Sammantaget ska kunskapsområdet bidra till en ökad förmåga att fatta beslut som leder mot uppsatta mål, t.ex. avseende den omställning som krävs för att nå beslutade klimatmål.

Publikationer

Borrowed sizes: A hedonic price approach to the value of network structure in public transport systems

Vetenskapliga artiklar

COVID-19 and Public Transport

K2-rapporter

Increasing public transport patronage – An analysis of planning principles and public transport governance in Swedish regions with the highest growth in ridership

Vetenskapliga artiklar

Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

K2-rapporter

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Övrigt

Knowledge for policy-making in times of uncertainty: the case of autonomous vehicle model results

Vetenskapliga artiklar

Replacing regional bus services with rail: Changes in rural public transport patronage in and around villages

Vetenskapliga artiklar

Governance reaction to the emerging megacity shrinkage in Tokyo: The case of the Tsukuba express transit-suburban region

Vetenskapliga artiklar

Policies for Reducing Car Traffic and Their Problematisation. Lessons from the Mobility Strategies of British, Dutch, German and Swedish Cities

Vetenskapliga artiklar

The knowledge problem of public transport policy

Vetenskapliga artiklar

Insamling och analys av väntetider och ruttval - en del i utvärderingen av stadsmiljöavtalet i Lund

K2-rapporter

Uppföljning av stadsmiljöavtal – En handledning

K2-rapporter

Kunskapsöversikt: Stadsmiljöavtalets politiska process

K2-rapporter

Sustainable Mobility in Ten Swedish Cities

K2-rapporter

Explaining dwell time delays with passenger counts for some commuter trains in Stockholm and Tokyo

Vetenskapliga artiklar

Access to public mobility services and health in old age: a cross-sectional study in three Swedish cities

Vetenskapliga artiklar

Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?

Vetenskapliga artiklar

A Dynamic Approach to Multi-Agent-Based Simulation in Urban Transportation Planning

Vetenskapliga artiklar

The Role of Public Transport in Society—A Case Study of General Policy Documents in Sweden

Vetenskapliga artiklar

Evaluation of public transport: regional policies and planning practices in Sweden

Vetenskapliga artiklar

A Simulation Model for Assessment and Evaluation of Bus Terminal Design

Vetenskapliga artiklar

A Simulation Model of Local Public Transport Access at a Railway Station

Vetenskapliga artiklar

Regression-based evaluation of bicycle flow trend estimates

Vetenskapliga artiklar

On the use of on-line services in transport simulation

Vetenskapliga artiklar

Prediction of bicycle counter data using regression

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafikens effekter

K2-rapporter

Investigating Spatial Inequalities

Övrigt

The effect of marketing messages on the motivation to reduce private car use in different segments

Vetenskapliga artiklar

Effects from usage of pre-trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: an empirical survey based on a dedicated smartphone application

Vetenskapliga artiklar

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

K2-rapporter

Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling

K2-rapporter

Delays and Timetabling for Passenger Trains

Vetenskapliga artiklar

Why do cities invest in bus priority measures? Policy, polity, and politics in Stockholm and Copenhagen

Vetenskapliga artiklar

Contextualizing Policy: Understanding Implementation under Socio-technical Transitions

Vetenskapliga artiklar

Exploring the potential of using real-time traveler data in public transport disturbance management

Vetenskapliga artiklar

Monitoring finer-scale population density in urban functional zones: A remote sensing data fusion approach

Vetenskapliga artiklar

Mapping spatio-temporal patterns and detecting the factors of traffic

Vetenskapliga artiklar

Preferences in regional public transport: a literature review

Vetenskapliga artiklar

Evaluation of free public transport for older people in Sweden

Vetenskapliga artiklar

An international review of experiences from on-demand public transport services

K2-rapporter

Discrete event simulation of bus terminals

Vetenskapliga artiklar

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

K2-rapporter

Swedish and Scottish National Transport Policy and Spend: A Social Equity Analysis

Vetenskapliga artiklar

Potentials of Context-Aware Travel Support during Unplanned Public Transport Disturbances

Vetenskapliga artiklar

An urban bikeway network design model for inclusive and equitable transport policies

Vetenskapliga artiklar

Urban Transport and Eco-Urbanism: A Global Comparative Study of Cities with a Special Focus on Five Larger Swedish Urban Regions

Vetenskapliga artiklar

Sustainable Mobility in Swedish Cities

K2-rapporter

Networked authority and regionalised governance: Public transport, a hierarchy of documents and the anti-hierarchy of authorship

Vetenskapliga artiklar

Justifying Mega-Projects. An Analysis of the Swedish High-Speed Rail Project

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafik i Malmö - Målbilder och stadsutveckling

K2-rapporter

Ny kunskap om kollektivtrafik

K2-rapporter

Mål och åtgärder för minskad biltrafik i svenska kommuner

K2-rapporter

Utvärdering av fria resor i kollektivtrafiken för äldre medborgare

K2-rapporter

Kommunerna och kollektivtrafiken

K2-rapporter

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

K2-rapporter

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Underlag för modellutveckling

K2-rapporter

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

K2-rapporter

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

K2-rapporter

Vad avgör om kommuner investerar i bussframkomlighet?

K2-rapporter

Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model

Vetenskapliga artiklar

Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

K2-rapporter

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

Övrigt

Effekter av tågtrafik i Västra Götaland

K2-rapporter

Variationer i beläggning i tid och rum för tre tåglinjer norr om Mälaren

K2-rapporter

One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning

Vetenskapliga artiklar

Effekter av kollektivtrafiksatsningar

K2-rapporter

En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden

K2-rapporter

Optionsvärden i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2017:2)

K2-rapporter

The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income

Vetenskapliga artiklar

Towards an Agent-Based Model of Passenger Transportation

Vetenskapliga artiklar

Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik

K2-rapporter

Kollektivtrafikens samhällseffekter

K2-rapporter

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel

K2-rapporter

Att beräkna styrmedelseffekter

K2-rapporter

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel i en storstadsregion

K2-rapporter

Ökad andel kollektivtrafik – hur?

Övrigt

Pågatåg nordost och Krösatåg

K2-rapporter

Forskningsprojekt

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektledare: 

Corona-pandemins effekter för kollektivtrafiken

Projektledare: 
Peter Arnfalk

Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Projektledare: 

Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT

Ny spårväg i Lund – effekter för resenärer och transportsystem

Projektledare: 

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Projektledare: 

Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Projektledare: 

Understanding Mobility Patterns in Ten Swedish Urban Regions

Projektledare: 

Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder

Projektledare: 

Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Projektledare: 
Helene Lidestam

Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Projektledare: 

Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Projektledare: 
Andreas Tapani, VTI

Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport

Projektledare: 

Policy Shapers Attitudes to Public Transport

Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Projektledare: 
Tania Dukic Willstrand, K2 och VTI och Helena Svensson, K2 och Lunds universitet

Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö

Projektledare: 
Manne Gerell, K2 och Malmö högskola.

Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility

Projektledare: 
Carlos Chiatti

Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI

Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

Projektledare: 

Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Projektledare: 

Agent-based Simulation of passenger

Projektledare: 

Effektiva bytespunkter

Projektledare: 
Andreas Tapani

Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Projektledare: 

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Projektledare: