Stockholm

Stockholm

Nyutgivet


Urbanisering, där städer växer och ekonomiska aktiviteter centreras, är ett globalt fenomen. Den nya boken Investigating Spatial Inequalities behandlar samspelet mellan arbetsmarknad, fastighetsmarknad och rörlighet i Sverige, Norge, Serbien och Kroatien, och hur det samspelet kan bidra till ökade regionala skillnader.

Ny forskning


Busstrafiken i Sverige genomgår just nu en omfattande förändring när elbussar introduceras i snabb takt, både i samband med att trafikavtal förnyas och inom redan befintliga avtal.

- Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa eventuella problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt, menar Fredrik Pettersson-Löfstedt från K2 och LTH, som är en av de forskare som deltar i projektet.

Ny forskning

Seminarium om gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen.

K2 medverkade på en rad seminarier på Transportforum och berättade om aktuell forskning som rör alltifrån implementering av nationella miljömål på regional och lokal nivå till gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen.

Utbildning


- Vi vill med det här priset intressera fler studenter att skriva sitt examensarbete om kollektivtrafik och annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna vi utgår från är samhällsrelevans, utvecklingspotential, samt hög vetenskaplig kvalitet, berättar Helena Svensson som är utbildningsansvarig hos K2.

Ny forskning


Kollektivtrafikmyndigheter och leverantörer har bedrivit ett omfattande arbete med tekniska lösningar för att förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken. Trots dessa insatser reser personer med nedsatt rörelseförmåga i mindre utsträckning kollektivt än andra resenärer. För att ta reda på vad som utgör hinder för funktionsnedsatta resenärer i kollektivtrafiken har K2:s Vanessa Stjernborg studerat klagomål som inkommit till Storstockholms lokaltrafik, SL.

Ny forskning


K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt. En rekommendation är att projekten förankras hos kollektivtrafikens aktörer. Med mindre K2-projekt avses till exempel;

  • forskningsaktiviteter som leder till publicering av vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie;

  • framtagandet av projektansökningar för nya projekt som är avsedda att realiseras inom ramen för K2;