(O)trygghet, mobilitet och strategier – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station

Sofia Rutberg, examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, 2021

För en miljömässigt och socialt hållbar stadsutveckling är en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik av största vikt. För att både nya och befintliga resenärer ska kunna, och vilja, använda sig av kollektivtrafiken är det viktigt att resenärerna kan känna sig trygga. Detta gäller inte enbart ombord på kollektivtrafiken utan även på kollektivtrafikhållplatsen och på vägen till eller från hållplatsen.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur en specifik plats i Malmö, Hyllie station, och vägen till och från stationen, upplevs ur ett trygghetsperspektiv samt hur detta påverkar kvinnors dagliga mobilitet. Genom att observera stationen, följa med kvinnorna i deras förflyttning från stationen och därefter genomföra uppföljningsintervjuer, ges en djup inblick i hur stationen och vägen till och från stationen upplevs, och hur upplevelsen påverkar kvinnorna.

Studien visar att (o)trygghet är ett komplext fenomen som kräver en holistisk förståelse. Det finns ett flertal aspekter som påverkar den upplevda tryggheten: platsens specifika karaktärsdrag (bestående av den fysiska och sociala miljön), våra föreställningar om platser, samt sociala kategorier och maktrelationer. Det som hade störst påverkan på den upplevda (o)tryggheten för kvinnorna i studien var dock den sociala miljön, det vill säga sammansättningen av människor på platsen.

Hur upplevelsen påverkar kvinnornas dagliga mobilitet är också komplext. För att hantera känslor av otrygghet använder kvinnorna ett flertal mobilitetsstrategier. Det kan till exempel handla om att välja andra vägar kvällstid, att ständigt vara uppmärksam på sin omgivning eller om att vara i kontakt med vänner/familj över telefon. Dessa strategier påverkar dels kvinnornas förflyttning i sig, men också hur förflyttningen upplevs och känns i kroppen. 

Rapportkategori: 
Övrigt