Integrerad samhällsplanering

Kollektivtrafikens utformning och integrering med markanvändning och annan lokal och regional samhällsplanering.

Integrerad samhällsplanering

bild integrerad samhällsplanering

Kollektivtrafik både påverkar och påverkas av andra samhällsfunktioner och skeenden. Kollektivtrafikens planering, genomförande och drift behöver därför integreras med annan samhällsplanering, som städers markanvändning och bebyggelse, men även med sjukvård, utbildning, miljöfrågor och regional utveckling. Kollektivtrafiken behöver också planeras på ett integrerat sätt med andra trafikslag, som cykel och gång. En integrerad planering behöver ta hänsyn till ändrade samhällsbehov till följd av en åldrande befolkning och teknisk utveckling, och krav på omställning för att nå klimat- och framkomlighetsmål.


Forskningsfrågor
Kollektivtrafik och bebyggelse utgör grundläggande strukturer i staden och hur väl de integreras spelar en avgörande roll för enskilda individers och gruppers boende- och försörjningsmöjligheter, vardagsliv, samt möjlighet till ett hållbart resande. Kollektivtrafikens utformning påverkas av och påverkar andra funktioner i städer och regioner, ofta på sätt som har en strukturerande roll. En integrerad samhällsplanering ställer stora krav på samordning och samarbete mellan organisationer, vilket kan försvåras av olika mål, intressen, yrken, organisatoriska kulturer samt uppdelningar i olika förvaltningsnivåer. Samverkan är ofta tidskrävande och kan bidra till en otydlig ansvarsfördelning.

Vi har identifierat att det behövs forskning om följande frågeställningar: 

  • Hur och med vilka konsekvenser kan planeringen av kollektivtrafik integreras med annan stads- och regionplanering? Hur kan integreringen förbättras mellan olika trafikslag, t.ex. kollektivtrafik och cykel? Vilka formella och informella hinder finns för att så ska ske? 
  • På vilket sätt kan kollektivtrafikens förutsättningar utvecklas genom samverkan mellan privata aktörer, kommuner, regionala och statliga myndigheter, t.ex. genom ekonomiska incitament eller mer sammanhållna processer för infrastruktursatsningar och framkomlighetsåtgärder? Hur påverkas samverkan av aktörers olika mål, intressen och praktiker? I vilka situationer och på vilket sätt kan samverkan försvåra, t.ex. genom att skapa otydlig ansvarsfördelning? 
  • På vilket sätt och med vilket resultat kan planeringen breddas så att kollektivtrafiken hanteras på ett mer integrerat sätt med andra områden, t.ex. hälsoområdet? Vilka krav ställer det på organisering och förmåga till samverkan mellan olika aktörer? 
  • Hur kan vi bättre förstå kollektivtrafikens strukturerande roll för städernas markanvändning, inklusive olika typer av kollektivtrafik, t.ex. spårbunden trafik och elektrifierad busstrafik? På vilket sätt påverkas detta av nya koncept och nya mobilitetstjänster, i städerna och mellan städerna och dess omland? 
  • På vilket sätt kan städer och regioner utvecklas genom förtätning kring kollektivtrafiknoder och hur kan hållplatser, stationer och knutpunkter utformas som samlingsplatser i staden? 
  • Hur och med vilka effekter kan kommuner och regioner arbeta för att sprida ut efterfrågan på kollektivtrafik över större delar av dygnet, t.ex. genom dynamiska öppettider av samhällsfunktioner som skola och barnomsorg, ökade möjligheter till distansarbete osv? 


Förväntat resultat 
Forskningen om integrerad samhällsplanering förväntas synliggöra hur olika mål, intressen, yrken och organisatoriska kulturer påverkar hur samhällsplanering bedrivs och vilka effekter det har på den fysiska utformningen. Kunskapen bidrar till att utforska förutsättningar för och möjligheter med en mer integrerad samhällsplanering. Forskningen ska ge kollektivtrafikens aktörer en ökad förståelse för hur samordning och samverkan med andra viktiga områden kan och bör ske för att uppnå goda resultat.

Publikationer

Border controls and (im)mobilities: experiences from a public transport node

Vanessa Stjernborg, Mobilities, June 2024

Elbussar ur ett stadsplaneringsperspektiv

Vendela Åslund och Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 Working Paper 2024:3

Dwell time delays for commuter trains – An analysis of the influence of passengers on dwell time delays

Ruben Alaric Kuipers, Doctoral thesis, Lund University, 2024

Planeringsverktyg för Bus Rapid Transit (BRT) i Sverige

Jakob Allansson, Joel Hansson och Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 Outreach 2024:2

Train stations’ impact on housing prices: Direct and indirect effects

Alexandra Rojas, Transportation Research Part A: Policy and Practice, March 2024

How accessibility to schools is not (just) a transport problem: the case of public school choice in the city of Malmö, Sweden

Aaron Nichols & Jean Ryan, European Transport Research, November 2023

Att lyckas med införande av utspridda skolstartstider – minska reseefterfrågan i rusningstid

Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam och Lena Winslott Hiselius, K2 Outreach 2024:1

Omställning till elbussar – lärdomar, erfarenheter och rekommendationer

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outreach 2023:4

Delivering Transit Oriented Development (TOD) in low to medium density contexts. Actor relationships and market conditions in smaller Swedish cities

Robert Hrelja & Tom Rye, International Journal of Sustainable Transportation, November 2023

Collaborative challenges and barriers when planning and implementing Bus Rapid Transit (BRT): Lessons from Swedish BRT projects

Jakob Allansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt & Robert Hrelja, Urban, Planning and Transport Research, Augusti 2023

Rationales for transitioning to electric buses in Swedish public transport

Vendela Åslund & Fredrik Pettersson-Löfstedt, Research in Transportation Economics, September 2023

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik (2)

Jens Alm, Karin Thoresson och Till Koglin, K2 Working Paper 2023:4

Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart

Sonja Forward, mars 2023

Sustainability in practice: A governmentality study about transit‐oriented development in rural areas

Freja Lina Huhle, master thesis, Malmö University, 2021

(O)trygghet, mobilitet och strategier – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station

Sofia Rutberg, examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, 2021

Bedömningsverktyg för svensk BRT -Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige

Frida Odbacke, examensarbete, Lund University, 2018.

Guidelines för attraktiv regional busstrafik - Regional BRT

K2 broschyr, 2016.

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018

Exploring Space Syntax Integration at Public Transport Hubs and Public Squares Using Drone Footage

Carl Johnsson & Rosalia Camporeale, applied sciences, 2022

Kollektivtrafikorienterad bebyggelseplanering (KOB) i mindre tätorter och på landsbygden – rekommendationer för policy och planering

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Tom Rye, K2 Outreach 2022:2

Future Public Mobility - The next step for sustainable travel

Rådslaget, 2022.

Strategisk cykelplanering i orter av olika storlek

Kerstin Robertson, Finn Hedefalk, Anna Kjellin och Godefroid Ndayikengurukiye, K2 Research 2022:1

Framtidens kollektiva mobilitet - nästa steg för hållbart resande

Rådslaget, 2022.

Energikostnad för depåladdade respektive tilläggsladdade elbussar

Fredrik Pettersson-Löfstedt, Hans Danielson & Vendela Åslund. K2 Working paper 2022:4

Challenges of delivering TOD in low‑density contexts: the Swedish experience of barriers and enablers

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson‑Löfstedt &Tom Rye.European Transport Research Review, 2022.

Omställning till elbussar i svenska städer - Lärdomar om affärsmodeller, ägarskap och upphandling

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Working paper 2022:3

Så kan kollektivtrafiken bidra i klimatomställningen

Faktablad utgivet i K2:s serie "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter"

Mobilitet i mindre städer - så kan bilberoendet minska

Tom Rye och Lisa Hansson, april 2022

Omprioritering av gaturummet - En kunskapsöversikt

Jakob Allansson & Russell Cannon. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Electric buses in England and Sweden – Overcoming barriers to introduction

Malin Aldenius, Caroline Mullen & Fredrik Pettersson-Löfstedt. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2022.

Kollektivtrafiken och klimatutmaningen - tid för ett nytt perspektiv

Lena Winslott Hiselius, K2 Outreach 2021:3

Risk and Approaches to Risk-Taking in Testbed Planning

Lina Berglund-Snodgrass, Planning Practice & Research 2021

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik (1)

Robin Nuruzzaman, Celina Negro, Theresa Schneider, Till Koglin och Jens Alm, K2 Working paper 2021:15

Planning for Bus Priority

Claus H.Sørensen, Fredrik Pettersson, Joel Hansson, International Encyclopedia of Transportation, 2021, Pages 254-260

Decomposing cycling potentials employing the motility framework

Zahra Hamidi, Journal of Transport Geography, February 2021

Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outrech 2021:2

Critical challenges in implementing sustainable transport policy in Stockholm and Gothenburg

Fredrik Pettersson, Vanessa Stjernborg, Carey Curtis, Cities, June 2021

Governance reaction to the emerging megacity shrinkage in Tokyo: The case of the Tsukuba express transit-suburban region

Eigo Tateichi, Kyoko Takahashi, Taku Nakano, Cities, February 2021

Discrete Event Simulation of Bus Terminals: A Modular Approach with a High Spatial Resolution

Therese Lindberg, Journal of Advanced Transportation, January 2021

Policy instruments for a more transport efficient society: A pre-study comparing the cases of California and Sweden

Chunli Zhao, Jean Ryan and Anders Wretstrand, K2 Working paper 2021:2

COVID-19 and Public Transport

Chiara Vitrano, K2 Working paper 2021:1

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Hanna Holm och Andrea Kollmann, redaktörer, januari 2021

Transit oriented development (TOD) - a literature review

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson-Löfstedt and Tom Rye, K2 Research 2020:2, December 2020

Improving Coherence in a Cross-Border Public Transport System: Lessons from the Greater Copenhagen Region

Jean Ryan and Anders Wretstrand, Sustainability, August 2020

Mobility as a service: moving in the de-synchronized city

Chiara Vitrano and Matteo Colleoni, chapter in Handbook of Urban Mobilities, June 2020

Kollektivtrafikforskning på 5 minuter - Så kan vi planera bättre för cykel

A Simulation Model of Local Public Transport Access at a Railway Station

Therese Lindberg, Anders Peterson, Andreas Tapani. 2017.

Planering för strategisk cykelinfrastruktur

Jens Alm och Till Koglin, K2 Working paper 2020:6, mars 2020

Same questions, different answers? A hierarchical comparison of cyclists’ perceptions of comfort: in-traffic vs. online approach

Kazemzadeh K, Camporeale R, D'Agostino C, Laureshyn A and Lena W H, Transportation Letters, March 2020

Conceptualizing Testbed Planning: Urban Planning in the Intersection between Experimental and Public Sector Logics

Lina Berglund-Snodgrass and Dalia Mukhtar-Landgren, Urban Planning, March 2020

The city that the metro system built: Urban transformations and modalities of integrated planning in Stockholm

Alexander Paulsson, Urban Studies, January 2020

How to create efficient public transport systems? A systematic review of critical problems and approaches for addressing the problems

Hrelja, R., Khan, J. & Pettersson, F. Transport Policy, October 2019

Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik

Lina Olsson, K2 Research 2019:1

Why do cities invest in bus priority measures? Policy, polity, and politics in Stockholm and Copenhagen

Fredrik Pettersson and Claus Hedegaard Sørensen, Transport Policy, October 2019

Fler resenärer i kollektivtrafiken

Jamil Khan, Fredrik Pettersson, Robert Hrelja, K2 Outreach 2019:2

Smarta bytespunkter

Till Koglin, K2 Working paper 2019:10

Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?

Lina Berglund-Snodgrass, Dalia Mukhtar-Landgren och Alexander Paulsson, kapitel i Innovation och stadsutveckling - En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun, September 2019

Implementering av bilfria distrikt

Till Koglin, Nina Vogel, Sonja Perander, Anders Larsson och Elizabeth Marcheschi, K2 Working paper 2019:8, september 2019

Så kan vi samverka bättre

Utgiven i K2:s serie "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter"

Cars. Problematisations, measures and blind spots in local transport and land use policy

Robert Hrelja, Land Use Policy, vol. 87

Kollektivtrafik i storstadens skugga - Krönikor från Living lab i Uddevalla

Karin Book och Stig Westerdahl (redaktörer)

Governing Mobility-as-a-Service: Insights from Sweden and Finland

Göran Smith et al, book chapter in The Governance of Smart Transportation Systems, 2019

Smart tillgänglighet i bytespunkter. En litteraturstudie

Till Koglin, Romina Carrasco, Jan Persson, K2 Working Papers 2019:4

An urban bikeway network design model for inclusive and equitable transport policies

Rosalia Camporeale et al, Transportation Research Procedia, Vol 27, 2019

Integrating Gender into Transport Planning

Autors: Christina Scholten et al, Springer 2019

Kollektivtrafik i Malmö - Målbilder och stadsutveckling

Karin Grundström. K2 Research 2018:4

How to create functioning collaboration in theory and in practice – practical experiences of collaboration when planning public transport systems

Fredrik Pettersson & Robert Hrelja, International Journal of Sustainable Transportation, published online 11 Oct 2018.

Ny kunskap om kollektivtrafik

Bengt Holmberg, John Hultén, K2 Outreach 2018:4. Lund 2018.

Mål och åtgärder för minskad biltrafik i svenska kommuner

Robert Hrelja. K2 Outreach 2018:3. Lund 2018.

Learning through collaboration in the Swedish public transport sector? Co-production through guidelines and living labs

Pettersson, Westerdahl, Hansson. Research in Transportation Economics. Available online 20 July 2018

Defining regional public transport

Joel Hansson, Fredrik Pettersson, Helena Svensson, Anders Wretstrand. K2 Working Papers 2018:7. Lund 2018.

Kommunerna och kollektivtrafiken

Philip Hansson, FredrIk Pettersson, Jamil Khan, Robert Hrelja. K2 Working Papers 2018:6. Lund 2018.

Collaboration in public transport planning – Why, how and what?

Paulsson, Isaksson, Hedegaard Sørensen, Hrelja, Rye, Scholten. Research in Transportation Economics. Available online 8 July 2018.

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Underlag för modellutveckling

Kerstin Robertson, Till Koglin. K2 Working Papers 2017:5.

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Modellutveckling och fallstudier

Kerstin Robertson, Johanna Andersson och Finn Hedefalk. K2 Research 2018:1. Lund 2018.

Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik

Paulsson, K2 Outreach 2018:2. Lund 2018.

Cykelns plats i den kommunala planeringen

Scholten, Koglin, Hult, Tengheden, K2 Working Papers 2018:5. Lund 2018.

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Robert Hrelja, Tom Rye, Christina Lindkvist Scholten, Claus Hedegaard Sørensen. K2 Outreach 2018:1. Lund 2018.

Vad avgör om kommuner investerar i bussframkomlighet?

Claus Hedegaard Sørensen & Fredrik Pettersson, K2 Working Papers 2018:2, Lund 2018.

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

K2, Statens vegvesen och Urbanet Analyse. Lund 2017.

Variationer i beläggning i tid och rum för tre tåglinjer norr om Mälaren

Kjell Jansson, Roger Pyddoke, Christina Paulin. K2 Research 2017:6 Lund 2017.

En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden

Magnus Andersson, Helena Bohman, Eigo Tateishi. Lund 2017.

What Culture does to Regional Governance: Collaboration and Negotiation in Public Transport Planning in Two Swedish Regions

Alexander Paulsson, Jens Hylander, Robert Hrelja, Transportation Research Procedia Volume 19, 2016, s. 147-150

Institutional conditions for integrated mobility services (IMS)

Dalia Mukhtar-Landgren, MariAnne Karlsson, Till Koglin, Annica Kronsell, Emma Lund, Steven Sarasini, Göran Smith, Jana Sochor, Björn Wendle . K2 Working Paper 2016:16. Lund 2016.

Transportplanering i förändring: En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen

Jon Halling, Charlotta Faith-Ell, Lena Levin, K2, Linköping 2016.

Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik

Malin Henriksson, Jane Summerton. K2 Working Papers 2016:14.

The Qualities Needed for a Successful Collaboration: A Contribution to the Conceptual Understanding of Collaboration for Efficient Public Transport

Hrelja, Pettersson, Westerdahl, Sustainability 2016, 8, 542.

Dömd till samverkan!

Hrelja, Pettersson, Westerdahl. K2 Outreach 2016:4. Lund 2016.

Soft space regional planning as an approach for integrated transport and land use planning in Sweden – challenges and ways forward

Fredrik Pettersson, Hanna Frisk. Urban, Planning and Transport Research: An Open Access Journal Volume 4, Issue 1, 2016.

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering

Lena Levin, Charlotta Faith-Ell, Christina Scholten, Åsa Aretun, Jon Halling, Karin Thoresson. K2 Research 2016:1. Lund 2016.

Ökad andel kollektivtrafik – hur?

Bulletin 286, Trafik och väg, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, 2013

Forskningsprojekt

Conflicted Streets – Navigating conflicts over streets and urban space in the transition to the 15mC

Healthy Streets: Redefining the role of a transport authority to create an active city

Projektledare: 

Access Sweden

Projektledare: 

Att översätta innovation till praktisk handling – organisering och anpassning i utvecklingen av MaaS

Projektledare: 
Mats Fred

Förstudie av framgångsfaktorer och fallgropar för införande av spridda skolstartstider

Projektledare: 

Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

”Livliga” och ”behagliga” platser för väntan: kvalitetskriterier för attraktiva bytespunkter och busshållplatser

Projektledare: 

Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)

Projektledare: 

Is shared micromobility part of public transport’s future? Identifying the purpose, motivations, and substitution effect of shared e-bike and shared e-scooter use

COCOMO – COmpeting and COmplementary MObility solutions in urban contexts

Projektledare: 

EASIER - Seamless sustainable everyday urban mobility

Projektledare: 

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Projektledare: 

Kapa topparna i kollektivtrafiken genom styrmedel på olika nivåer

Projektledare: 

Politicians, citizen participation and the implementation of contentious measures for sustainable transport (TRANSPOL)

Projektledare: 
Tom Rye

A decision support framework for high capacity public transport

Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

Projektledare: 

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektledare: 

CYNKA: Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling

Projektledare: 

Eplusbus - omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Projektledare: 

Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT

Micro-level evaluation of bus stop performance using automated analysis of aerial video

Projektledare: 
Aliaksei Laureshyn

Transit Oriented Development (TOD) i tidiga planeringsskeden – förbättrade verktyg för att hantera samverkansutmaningar och den privata sektorns intressen

Projektledare: 

Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen

Projektledare: 

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Projektledare: 

Markvärdeöverföring som modell för delfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige: förutsättningar och konsekvenser

Projektledare: 

Samverkanstypologier inom kollektivtrafiken

Smart tillgänglighet i bytespunkter

Projektledare: 

Sustainable Mobility in Five Smaller Swedish Cities

Projektledare: 

Kollektivtrafik, resandemönster och lokal utveckling i Skåne

Projektledare: 
Magnus Andersson, K2 och Malmö universitet

Planering av strategisk cykelinfrastruktur

Projektledare: 

Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Projektledare: 

Effektiva bytespunkter

Projektledare: 
Andreas Tapani

Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Projektledare: 
Jens Hylander

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie